Sepleriň elýeterliligi

Hüjümleriň Stambuldaky türkmenlere ýetirýän täsirleri


Stambul hüjüminiň pidasy jaýlanýar.

Reina hüjüminiň yzýanyndan Stambulda Owganystandan we Türkmenistandan gelen türkmenler bilen bilelikde beýleki halklardan bolan migrantlaryň aglaba köpçülikde ýaşaýan Zeýtinburny etrabynda türk polisiniň giň gerimli reýdler geçirýändigi habar berilýär.

Türk metbugatynda Stambuldaky Reina hüjümçisiniň Orta Aziýa ýurtlaryndan biriniň raýatydygy aýdylandan soň, ol ýerde işleýän migrantlar üns merkezine öwrüldi diýilýär.

Şondan soň, 4-nji ýanwarda Stambulyň Kaýnarja diýen ýerinde Reina hüjümçisine meňzedilen bir türkmen migranty ýerli halk tarapyndan urlyp-ýenjildi.


Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň bu sanyny terror hüjümleriniň Stambuldaky türkmenlere ýetirýän täsirlerine gönükdirýär.

Gepleşigi diňläp, öz tejribeleriňiz, gören-eşidenleriňiz bilen bilelikde bu temadaky teswirleriňizi hem aşakdaky foruma ýazmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG