Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanda bomba partlamasynda bäş adam öldi


Pakistanyň kartasy.

22-nji maýda Pakistanyň demirgazyk-günbatarynda ýoluň gyrasyna düşelen bombanyň partlamagy netijesinde azyndan bäş adam, şol sanda bir esger öldi diýip, resmiler aýdýarlar.

Bu waka Pakistanyň Owganystan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýän Haýber tire-taýpalar etrabyndaky Tirah jülgesinde boldy diýip, ýerli dolandyryş edarasynyň resmisi Manzur Buhari aýtdy.

Ol partlamanyň netijesinde bombanyň üstünden baran ulagyň doly weýran bolandygyny we wakada hiç kimiň aman galmandygyny sözüniň üstüne goşdy.

Ölenleriň arasynda esgerden başga ýerli milisiýanyň dört agzasynyň bardygyny, Azatlyk Radiosynyň habarçylary aýdýarlar.

Hepdäniň ahyrynda gürrüňi edilýän regionda “Talyban” gozgalaňçylary bilen bolan çaknyşyklarda Pakistanyň azyndan dört polisiýa ofiseri öldürildi.

Pakistanyň armiýasy tarapyndan amala aşyrylan hüjümlerden öň, Tirah jülgesi yslamçy söweşijileriň buky ýerine öwrülipdi.

XS
SM
MD
LG