Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen Mejlisinde “Bosgunlar hakyndaky” kanun kabul edildi


Türkmen parlamentiniň agzalary ÝHHG-nyň PA-syny Aşgabada gelen delegasiýasy bilen.

Türkmen parlamentiniň deputatlary Mejlisiň bäşinji çagyrylyşynyň ýigrimi birinji maslahatynda Türkmenistanyň “Bosgunlar hakyndaky” kanunynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşdylar we biragyzdan kabul etdiler.

Döwlet eýeçiligindäki TDH habar gullugynyň maglumatyna görä, parlament agzalary mejlisde Türkmenistanyň “dünýä bileleşiginiň tagallalaryna ägirt uly goşant goşýandygyny we bosgunlara kömek bermek, olaryň hukugyny goramak boýunça maksatnamalaýyn işleri we anyk çäreleri durmuşa geçirýändigini nygtapdyrlar”.

Şeýle-de neşirTürkmenistanyň käbir sebäplere we ýagdaýlara görä dogduk ýurtlaryny taşlamaga mejbur bolan müňlerçe adamyň ikinji watanyna öwrülendigini belleýär.

Türkmenistanda raýatlyk alan bosgunlaryň sanlary aýdylsa-da, soňky onýyllykda käbir sebäplere we ýagdaýlara görä dogduk ýurtlaryny taşlamaga mejbur bolan türkmenistanlylaryň sany aýdylmaýar.

Metbugat habarlaryna görä, soňky ýyllarda BMG-nyň Bosgunlar edarasyna bosgunlyk sorap ýüz tutan türkmenistanlylaryň sany 15 müňden geçdi, Türkiýede bikanun ýaşaýan we işsizlik hem beýleki sebäpler zerarly yzyna gelmek islemeýän türkmenistanlylaryň bolsa onlarça müňdigi, ýurtdan gitmek isleýänleriň bolsa köpelmese, azalmaýandygy aýdylýar.

Resmi Aşgabat ýa türkmen parlamentiniň deputatlary bu hili habarlary ne tassyklaýar, ne-de inkär edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG