Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýanukowiçiň gaýybana sudy başlanan badyna yza tesdirildi


Ukrainanyň öňki prezidenti Wiktor Ýanukowiç

Ukrainanyň öňki prezidenti Wiktor Ýanukowiçiň gaýybana sud diňlenişigi 26-njy iýunda Kiýewde başlanan badyna 29-njy iýuna çenli yza tesdirildi. Ýanukowiç watana dönüklikde aýyplanýar.

Onuň aklawçysy Witaliý Serdýuk Ýanukowiçiň sud diňlenişigine wideo şekilli aragatnaşyk arkaly gatnaşmaga taýýardygyny, emma Ukrainanyň häkimiýetleriniň muňa rugsat bermändigini aýtdy.

5-nji maýda başlanan deslapky diňlenişigiň dowamynda Ýanukowiçiň aklawçylary Orsýetde ýerleşýän öz müşderisi bilen wideo şekilli aragatnaşyk gurmak üçin suduň Orsýetden resmi rugsat soramagyny talap etdiler.

Sud bu talaby ret etdi we Ýanukowiçiň internet arkaly elýeterli islendik wideo ulgamynyň üstünden suda gatnaşyp biljegini we munuň üçin Orsýetden resmi rugsadyň zerur däldigini aýtdy.

Ýanukowiç Ýewropa Bileleşigi bilen ýakynlaşmak barada ylalaşyk baglaşmazdan, Orsýet bilen gatnaşyklary ösdürmek kararyna garşy geçirilen protestleriň dowamynda, 2014-nji ýylyň fewral aýynda wezipesini terk edip, Orsýete gaçyp gidipdi. Hökümete garşy Ýewromaýdan protestleriniň dowamynda onlarça adam wepat bolupdy.

Onuň häkimiýet başyndan çekilmeginden soň Orsýet Krym ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşdy we gündogar Ukrainada separatizmi goldady. Bu regionda hökümet güýçleriniň we orsýetçi separatistleriň arasyndaky konflikt zerarly 10 müňden gowrak adam wepat boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG