Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çernobyl ýadro elektrostansiýasynyň daşyndaky tokaýda ýangyn döredi


Çernobyl ýadro elektrostansiýasynyň daşynda radiasiýaly daşlaşma zonasy

Ukrainanyň ot söndürijileri Çernobyl ýadro elektrostansiýasynyň daşynda radiasiýaly daşlaşma zonasynda tokaýda dörän ýangyna garşy göreşýärler diýip, resmiler aýdýarlar.

Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça edaranyň aýtmagyna görä, ýangyn 29-njy iýunda günortan Lubýanskoýe tokaýlygynda agaç çapmak boýunça işleriň alnyp barylan ýerinde döräpdir we 30-njy iýunda irden 25 gektar giňişlige ýaýrapdyr.

Ýangynyň bolan ýerine 100-den gowrak ot söndüriji, ýük ulaglarynyň we uçarlaryň ençemesi iberildi, diýlip maglumatda aýdylýar.

1986-njy ýylda Çernobyl ýadro elektrostansiýasynda bolan partlamadan soň onuň töwereginde ýangynlaryň ençemesi bolupdy. Çernobyldaky partlama adamzadyň taryhyndaky iň elhenç tehnologiki betbagtçylyklaryň biri hasaplanylýar.

Diňe 2015-nji ýylda ýangyn elektrostansiýanyň daşyndaky daşlaşma zonasynda 400 gektar tokaýy ýok edipdi.

XS
SM
MD
LG