Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Zarif: Trampyň syýahat gadaganlygy eýranlylar babatda 'kör duşmançylygy' görkezýär


Eýranyň daşary işler ministri Mohammad Javad Zarif

Eýranyň daşary işler ministri Mohammad Javad Zarif 30-njy iýunda ABŞ-nyň alty sany musulman ýurdundan syýahatçylaryň gelmegine girizen täze gadaganlygy eýranlylara garşy “köre-kör duşmançylygy” görkezýär diýdi.

"ABŞ indi eýranly garry enneleriň öz agtyklaryny görmegini gadagan edýär, bu ähli eýranla gönükdirilen köre-köre duşmançylygyň hakyky masgaraçylykly görkezijisi” diýip,Zarif twitterde ýazdy.

29-njy iýunda güýje giren wagtlaýyn gadaganlyk Eýrandan we ýene bäş musulman ýurdundan ABŞ-a gelýän syýahatçylaryň bu ýurtda ýakyn amerikan garyndaşynyň bolmagyny talap edýär.

Döwlet departamenti “Ýakyn garyndaş” diýlende, muňa eje-kaka, doganlar girýär, emma ene-ata, agtyklar, daýy-daýzalar, ýegenler, çykanlar we beýlekiler girmeýär diýdi.

Eýranyň özi hem Tähran režimini tankytlaýan aktiwistlere syýahat çäklendirmesini girizýär. Ozalky prezident Mohammad Khatami daşary ýurda goýberilmeýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG