Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Damaskda bolan ulag partlamalary 18 adamy öldürdi


Damask, Eýd al-Fitr baýramynda oýnaýan çagalar, 26-njy iýun, 2017.

2-nji iýulda Siriýanyň paýtagty Damaskda üç sany ulag bombasy partlap, azyndan on sekiz adam öldürildi, onlarça adam bolsa ýaralandy diýip, döwlet eýeçiligindäki metbugat habar berdi.

Janyndan geçen bombaçylaryň biri öz awtoulagyny, häkimiýetler tarapyndan kowalanyp, daşy gabalandan soň, Damaskyň merkezindäki Tahrir skwerinde ýardy.

Beýleki iki ulag bombasy şähere girilýän ýerde howpsuzlyk güýçleri tarapyndan hatardan çykaryldy diýip, döwlet metbugaty aýdýar.

Döwlet telewideniýesi häkimiýetleriň “öz nyşanalaryna barýan terrorçylary saklandygyny” aýdyp, olaryň Remezan aýynyň soňundaky Eýd al-Fitr baýramçylygyndan soň ilkinji iş gününde köp adamly ýerleri nyşana almakçy bolandyklaryny habar berdi.

Döwlet telewideniýesiniň wideoýazgylary partlamalaryň biriniň bolan ýerinde, Köne şäheriň golaýyndaky Baýtyra ýol aýlawynda, metjidiň daş işiginde erbet zyýan ýeten maşynlary we adam galyndylaryna çalym edýän şekilleri görkezdi.

Siriýanyň düýbi Britaniýada ýerleşýän Adam hukuklary obserwatoriýasy, oppozisiýa tarapyndan dolandyrylýan topar hem üç partlamanyň bolandygyny habar berdi.

Hökümete tarapdar güýçler pitneçileri Aýn Termadan, Damsaskyň eteklerindäki soňky mesgenleriniň birinden çykarmaga çalyşýarlar.

Prezident Başar al-Aassadyň oturýan ýeri bolan Damask Siriýanyň alty ýyllyk raýat urşunda weýran bolan beýleki esasy şäherlerden tapawutlylykda, uly gerimli söweşlerden sowuldy.

Emma muňa garamazdan, hususan-da paýtagtyň eteklerinde, bombalamalar zerarly onlarça adam heläk boldy.

15-nji martda Damaskdaky sud jaýyna we restorana edilen bomba hüjüminde 32 adam öldi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini “Yslam döwleti” topary öz üstüne aldy.

Bu hüjüm Köne şäherde bolan goşa partlamada 74 adam öldürilenden birnäçe gün soň boldy. Emma onuň jogapkärçiligini “Al-Kaýda” bilen iltegli “Fateh al-Şam Front” topary öz üstüne aldy. Bu topar ozal “Al-Nusra Front” diýip bilinýärdi.

Siriýadaky konfliktler 2011-nji ýylda hökümete garşy turan protestler netijesinde başlandy, emma şondan bäri geçen wagtda köp frontly urşa ýalanyp, 320 müňden gowrak adamy öldürdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG