Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan 1-nji ýanwarda aýlyklary ýokarlandyrjagyny aýdýar


Aşgabat, dynç alýan işçiler.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň 7-nji iýulda gol çeken kararyna laýyklykda, Türkmenistanda 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan býujetden maliýeleşdirilýän edara-kärhanalaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberi 10% ýokarlandyrylar.

Mundan öňki ýyllarda Türkmenistan her ýylyň iýul aýynyň başynda aýlyklary alty aýdan 10 prosent ýokarlandyrjagyny habar berenden soň bazarlardaky nyrhlar ýokarlanardy.

TDH-nyň maglumatyna görä, Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň pensiýalarynyň aýda iň pes möçberi 1169 manat möçberde; Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlarynyň we tylda zähmet çekenleriň pensiýalarynyň aýda iň pes möçberi 343 manat möçberde; pensiýanyň iň pes möçberini kesgitlemek üçin binýatlyk ululygy 279 manat möçberde; döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ululygy 266 manat möçberde belleniler.

Türkmenistanda kanun boýunça işsizlere kömek puly berilmegli, emma ýurtda işsizleriň anyk sany, ilatyň näçe prosentiniň garyplyk derejesinden aşakda ýaşaýandygy aýdylmaýar.

XS
SM
MD
LG