Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

CPJ Ukrainanyň žurnalist Pawel Şeremetyň öldürilmegi boýunça derňewini tankyt etdi


Žurnalist Pawel Şeremetyň awtoulagda goýlan bomba partlamasynda wepat bolan ýeri, Kiýew, 20-nji iýul, 2016

Nýu Ýorkda ýerleşýän Žurnalistleri goramak boýunça komitetiň (CPJ) hasabatynda žurnalist Pawel Şeremetyň öldürilmegi boýunça Ukrainanyň geçiren derňewi tankyt edilip, bir ýyl çemesi wagt mundan ozal Kiýewde awtoulagda goýlan bomba partlamasynda wepat bolan žurnalistiň işi boýunça hiç kimiň tussag edilmändigi we köp soragyň jogapsyz galýandygy bellendi.

Hasabatda Ukrainanyň Pawel Şeremewyň öldürilmegi boýunça geçiren derňewleri boş geçdi diýlip, bellenýär we garaşsyz derňewleriň zerurdygy aýdylyp, žurnalistiň öldürilmeginde Orsýetiň eliniň bardygy baradaky çaklamalary tassyklaýan subutnamanyň berilmändigi we Ukrainanyň goşulyşan bolmagy bilen bagly maglumatlaryň derňelendigi hakynda habaryň berilmändigi bellenýär.

Guramanyň Kiýewde ýerleşýän habarçysy Kristofer Milleriň maglumatynda “köp sany gytaklaýyn subutnama Ukrainanyň eliniň bardygyny görkezýär we näme üçin ýurduň häkimiýetleriniň Orsýetiň gatnaşygyny öňe sürýändigi hem olaryň täsirli birini ýaşyrjak bolýan bolmagynyň ähtimaldygy hakynda sorag döredýär” diýlip bellenýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG