Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'Talyban' Kabuldaky hüjümiň jogapkärçiligini öz üsüne aldy


Howpsuzlyk gulluklarynyň işgärleri partlamanyň bolan ýerinde barlag geçirýärler, Kabul, 24-nji iýul, 2017

Owganystanyň “Talyban” topary Kabulda bolan we hökümetiň aýtmagyna görä, 24 adamyň ölümine hem 42 adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan, janyndan geçen hüjümçiniň gatnaşmagyndaky hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy.

Içeri işler ministrliginiň metbugat-wekili Najib Daniş 24-nji iýulda ir sagat 7 töwereginde Kabulyň günbatar böleginde amala aşyrylan hüjümde magdançylary alyp baran awtobusa zarba urlandygyny aýtdy.

“Talyban” Milli howpsuzlyk boýunça müdirligine degişli iki awtobusa hüjüm edilendigini we onuň 37 işgäriniň öldürlendigini öz beýanatynda habar berdi.

Kabulyň keselhanasynyň müdiri Salim Rasuli heläk bolan azyndan 13 adamyň jesetleriniň we ýaralanan 17 adamyň hassahana getirilendigini aýtdy.

Şaýatlar hüjümçiniň awtobusa hüjüm edendigini we partlamanyň netijesinde golaýda ýerleşen binalaryň aýnalarynyň döwülendigini aýtdylar.

Daniş awtobusyň güýçli ýanandygyny aýtdy, emma onuň içinde heläk bolanlaryň hökümet işgärleri bolup-bolmandygyny tassyklap bilmedi.

XS
SM
MD
LG