Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'Matilda' garşy aktiwistler Gazagystanyň kinoteatrlaryny filmi görkezmezlige çagyrýarlar


Alekseý Uçiteliň eseri "Matilda" filminiň biletleri, Wladiwostok, 11-nji sentýabr, 2017

Gazagystanyň Arman kinoteatrynyň aýtmagyna görä, goňşy Orsýetiň prawoslaw hristian aktiwistleri Rus patyşasy Nikolaý Ikinjiniň ýaşlykdaky romantik hekaýasyna esaslanylyp, surata düşürilen “Matilda” atly gampa-garşylykly filmi görkezmezligi sorapdyr.

13-nji sentýabrda Bauyržan Şukenow özüne gowşan elektron hatyň böleklerini Facebookda çap etdi we maglumatyň özüne Orsýet Federasiýasynyň prawoslaw dinçileri tarapyndan ýollanandygyny aýtdy.

"Matilda filminden ýüz öwrüň, bu hapaçylykdan daşda duruň” diýlip, e-mailde aýdylýar. Şeýle-de maglumatda “patyşanyň ölümini gaýtalap görkezmek arkaly öz ruhuňyzy we beýlekileriň ruhuny öldürmek arkaly pul gazanmaň” diýilýär.

Şukenow filmiň tutuş Gazagystan boýunça Arman kinoteatrlarynda oktýabr aýynda görkeziljekdigini aýtdy.

Iýul aýynda Orsýetiň Medeniýet ministrligi “Matilda” filmini Orsýetde görkezmäge rugsat berdi. Filmiň 26-njy oktýabrda görkeziljekdigi aýdyldy.

Emma Orsýetiň “Cinema Park” we “Formula Kino” kinoteatrlary “Matilda” filmini görkezmejekdigini aýtdy.

“Matilda” filmi durmuş gurmadyk şazada Nikolaýyň we balerina Matilda Kşesinskaýanyň arasyndaky roman barada gürrüň berýär.

XS
SM
MD
LG