Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Oppozisiýa aktiwistleri Bakuwda korrupsiýa garşy ýygnanyşyk geçirdi


Baku. Protestçiler. Arhiw suraty

Ýüzlerçe oppozisiýa aktiwisti Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda korrupsiýa garşy ýygnanyşyga gatnaşdy. Hökümet tarapyndan ygtyýar berlen ýygnanyşyk Demokratik güýçleriň milli geňeşi tarapyndan guraldy. Bu gurama Azerbaýjanyň oppozisiýa güýçlerini bir ýere jemleýär.

Baku polisiýasy 23-nji sentýabrdaky proteste gatnaşanlaryň 1500 çemesi adam bolandygyny aýtdy, emma guramaçylar hakykatda oňa gelenleriň resmi sanda görkezilýänden has kändigini aýtdylar.

Azerbaýjanyň “Turan” habar gullugy Bakuwyň Ýasamal etrabynda guralan mitinge müňlerçe adamyň gatnaşandygyny habar berdi.

“Halkdan ogurlanan puly yzyna gaýtar” diýen şygar astynda geçirilen ýygnanşyk halkara žurnalistler we korrupsiýa garşy aktiwistler toparynyň azerbaýjan döwlet resmileriniň pul ýuwuş operasiýalary diýilýän barada çap eden täze derňew hasabatynyň yz ýanyna gabat geldi.

XS
SM
MD
LG