Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjanda polisiýanyň onlarça adamy tussag edendigi habar berilýär


Azerbaýjan (Illýustrasiýa)

Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we aktiwistler soňky hepdelerde Azerbaýjanda onlarça geýiň tussag edilendigini 28-nji sentýabrda habar berdi we olaryň dessine boşadylmagyny talap etdi.

Azerbaýjanyň jynsy azlyklarynyň (LGBT) “Nefes” atly bileleşiginiň prezidenti Jawid Nabiýew, Facebook sosial ulgamynda ýerleşdirilen wideoda polisiýanyň adamlary 30 güne çenli tussaglyk möhleti bilen saklandygyny we olardan geýleriň, transgenderleriň we beýleki jynsy azlyklaryň atlary we ýerleşýän ýerleri barada maglumat talap edipdir. Onuň sözlerine görä, polisiýa jynsy azlyklaryň wekillerini “ahlaksyzlygyň we howply keselleriň çeşmesi” we “hudaý tarapyndan näletlenen” diýip atlandyrypdyr.

Ýerli aktiwistler azyndan 50 geýiň we transeksual adamyň soňky iki hepdäniň dowamynda hususy jaýlarda, metro stansiýalarynda, LGBT klublarynda we Bakudaky barlarda geçirilen reýdleriň netijesinde tussag edilendigini aýtdy.

Şwesiýada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýan “Raýat hukuklarynyň goraýjylary” atlygurama tussag edilenleriň sanynyň ýüzlerçe adama ýetmeginiň ähtimaldygyny aýtdy we tussaglaryň köpüsiniň jynsy azlyklarynyň beýleki wekilleriniň atlaryny berenlerinden soň boşaylandygyny habar berdi.

Azerbaýjanyň Içeri işler ministrligi polisiýanyň “seksual azlyklara” basyş etmegini we kemsitmegini ret etdi we reýdleriň ten söwdasyna garşy çäreleriň çäginde amala aşyrylandygyny aýtdy.

XS
SM
MD
LG