Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazak, gyrgyz liderleri serhetden geçişi ýeňletmegi ylalaşdy


Gazak-gyrgyz serhet geçelgesi - Akýol

Gazagystan we Gyrgyzystan serhetdäki dar geçelgäni giňeltmek we iki ýurduň arasyndaky ulag gatnawyny tizleşdirmek çärelerini görmek barada ylalaşyga geldi.

Bu ylalaşyk 18-nji oktýabr güni giçlik, Gazagystanyň premýer-ministri Baktžan Saghyntaýew bilen gyrgyz premýer -ministri Sapar Isakowyň Astana geçiren gepleşiklerinde gazanyldy.

Saghyntaýew bu gepleşiklerden soň, 19-njy oktýabrda žurnalistlere serhetden geçmekde ilkinji nobatyň ozaly pyýada syýahatçylara, maşynda diňe öz goşlaryny alyp barýanlara, yzygider şäherara awtobuslaryna we ýüksüz ýük maşynlaryna beriljekdigini aýtdy.

Saghyntaýew taraplaryň premýer-ministrleriň orunbasarlary derejesinde işçi toparlaryny döretmek barada hem ylalaşyga gelendiklerini, olara bu ýagdaýy doly kadalaşdyrmak baradaky plany bäş gün içinde işläp düzmegiň tabşyrylandygynyaýtdy.

Gazak premýeriniň sözlerine görä, gazak-gyrgyz serhediniň berkidilmegine gyrgyz täjirleri tarapyndan gümrük we salgyt düzgünleriniň bozulmagy sebäp bolupdyr.

XS
SM
MD
LG