Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy Hlebnikowy öldürmekde güman edilýän adamy tutdy


Amerikan žurnalisti Pol Hlebnikow

Ukrainanyň esasy howpsuzlyk gullugy Interpol tarapyndan gözlenilýän rus raýatlarynyň ikisini tussag edendigini, olaryň biriniň amerikan žurnalist Pol Hlebnikowy öldürmek bilen ilteşikli hasaplanylýandygyny aýdýar.

Ukrainanyň Howpsulyk gullugy (UHG) 18-nji noýabrda çeçen asylly rus raýatyny tussag edendigini, onuň “birnäçe kast edişlige, hususan-da “Rorbes” žurnalynyň rusça neşiriniň baş redaktorynyň we Çeçen respublikasynyň 2001-2003-nji ýyllardaky hökümetiniň diwanynyň başlygynyň orunbasarynyň janyna kast etmeklige” ilteşiklidigini aýtdy.

Hlebnikow 2004-nji ýylda, “Rorbes” žurnalynyň rus neşirine baş redaktor bellenmeginiň yz ýanynda, öz Moskwadaky ofisiniň daş işiginde ýaragly adamlaryň hüjümine sezewar boldy.

Häkimiýetler bu kast edişiň Hlebnikowyň derňewçilik işine, hususan-da rus tütjary Boris Berozewskiý we çeçen pitneçi lideri Hožahmed Nukaýew baradaky kitaplaryna jogap bolandygyny aýtdylar.

Prokurorlar biraz soň Nukaýewi bu jenaýaty planlaşdyrmakda aýyplandyklaryny we ony ýerine ýetiren üç erkegi tussag etdiler. Ýöne bu erkekleriň üçüsi hem ahyrynda aklandy, häkimiýetler indi Nukaýewiň bu kast edişligi buýrandygyna ynanmaýandyklaryny aýtdylar.

XS
SM
MD
LG