Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Azerbaýjanyň häkimiýet başyndaky partiýasy parlament saýlawlarynda köplügi aldy


Azeri prezidenti Ylham Alyýew ikri parlament saýlawlarynda ses berýär. Baku. 9-njy fewral, 2020 ý.

Azerbaýjanyň prezidenti Ylham Alyýewiň häkimiýet başyndaky “Täze Azerbaýjan” partiýasy 125 agzalyk bir palatalyk parlamentiniň 64 ornuny almagy başardy diýip, irki geçirilen saýlawlardan gelip gowşan deslapky maglumatlarda aýdylýar.

Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy 10-njy fewralda sesleriň 87%-niň sanalandygyny aýdyp, deslapky netijeleri mälim etdi.

“Täze Azerbaýjýan” partiýasy iş başyndan gidýän parlamentde 65 orna kontrollyk edýärdi.

9-njy fewralda geçirilen saýlawlarda Milli Mejlisiň beýleki orunlaryny almagy başaranlaryň hem aglabasy “Täze Azerbaýjan” partiýasynyň ýöredýän syýasatyny goldaýar.

Ses berilişik mahaly dürli, şol sanda ençeme gezek ses bermek, garaşsyz gözegçilere basyş etmek ýaly bidüzgünçilikleriň bolandygy aýdylýar.

Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň maglumatlaryna laýyklykda, saýlawlara ses bermäge hukugy bolanlaryň 47,81%-i gelipdir. Bu ozalky parlament saýlawlaryndaky görkezijilerden 8% töweregi azdyr.

Oppozisiýa partiýalarynyň käbiri, hökümetiň agalyk edýän mediasynda kän adalatly beýan ediş elýeterliliginiň ýokdugyny aýdyp, bu saýlawlardan çeke durdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG