Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedow Makarow bilen duşuşdy


Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow (sagda) we Igor Makarow (arhiw suraty)

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň prezidentiniň nebit-gaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert-hünärmeni, “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.

TDH-nyň maglumatyna görä, 19-njy fewralda geçirilen duşuşykda Makarow kompaniýanyň nebit-gaz pudagyndaky we Kaspiniň türkmen ýalpaklygyny işläp taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada hasabat beripdir.

Mundan başga-da, duşuşykda 2021-nji ýylda trek welosiped sporty boýunça dünýä çempionatyny, şeýle-de 2026-njy ýylda şosse welosiped sporty boýunça dünýä çempionatyny geçirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşylypdyr.

Makarow 3-nji uýunda bellenilýän Bütindünýä welosiped gününe gabatlanyp Aşgabatda geçiriljek welosiped ýörişine, özüniň belli türgenlerden düzülen topary bilen gelmegi göz öňünde tutýandygyny hem aýdypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG