Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG: Birinji çärýekde 500-den gowrak owganystanly, şol sanda çagalar we zenanlar öldürildi


Kabul, 26-njy mart, 2020

Şu ýylyň başyndan bäri Owganystanda dowam edýän uruş zerarly 500-den gowrak raýat öldürilipdir, olaryň üçden bir bölegi çagalar. Ýaralananlaryň sany 760 adam çemesi. Bu sanlar BMG-niň 27-nji aprelde çap eden hasabatynda mälim edildi.

BMG Owganystana koronawirus howpunyň wehim salýan wagtynda raýatlaryň goragyny has-da güýçlendirmegiň zerurlygyny hem nygtaýar.

Hasabata görä, ýylyň başyndan bäri uruş zerarly wepat bolanlaryň arasynda 152 çaga heläk bolupdyr we 265 çaga ýaralanypdyr. Şeýle-de, 60 zenan heläk bolupdyr we 108 zenan ýaralanypdyr.

BMG-niň Owganystandaky ýardam beriji missiýasynyň (UNAMA) maglumatyna görä, bu sanla 1-nji ýanwar we 31-nji mart aralygyna degişli.

Adam ýitgisiniň aglaba köpüsi hökümetiň we "Talybanyň" arasynda konflikti gowşatmak ugrunda hereket etmegine bildirilen umytlara garamazdan, geçen aýda ýüze çykypdyr.

Heläkçilikli hüjümleriň 55%-ne hökümete garşy hereket edýän güýçler - "Talyban", "Yslam döwleti" we beýleki toparlar jogapkär diýlip, BMG-niň hasabatynda aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG