Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝB-niň baş diplomaty Bileleşigiň Lukaşenkany Belarus prezidenti hökmünde ykrar etmekden ýüz öwürýändigini aýdýar


ÝB-niň daşary syýasat başlygy Josep Borrell

Belarusda ýurt boýunça uly demonstrasiýalary tutaşdyran duýdansyz kasam kabul ediş dabarasyndan soň, Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat başlygy Bileleşigiň pozisiýasyny gaýtalap, onuň Alýaksandr Lukaşenkany Belarus prezidenti hökmünde ykrar etmekden ýüz öwürýändigini aýtdy.

9-njy awgustdaky prezident saýlawlary, olaryň galplaşdyrylandygy baradaky öňe sürmelere garamazdan, 1994-nji ýyldan bäri häkimiýet başynda oturan Lukaşenkany altynjy möhlete wezipä getireli bäri, Belarus protestler bilen sarsylýar. Saýlawlardan soňky ýowuz basyp ýatyrmalarda müňlerçe adam tussag edildi, ýüzlerçe adam polisiýa tarapyndan urlup, ýenjildi we oppozisiýa liderleri ýa tussag edildi ýa-da ýurtdan gaçmaga mejbur edildi.

Sesleriň 80 prosentini gazanandygyny öňe sürýän Lukaşenka, görnüşinden, az sanly saýlantgy belarus resmileriniň öňünde prezidentlik wezipesine kasam kabul edýän mahaly, 23-nji sentýabrda polisiýa güýje girişdi we merkezi köçeleri petikledi.

“Bu ‘inagurasiýa’ saýlawlardan bäri geçirilýän köp sanly, ozal görlüp-eşidilmedik we parahatçylykly protestlerde beýan edilişi ýaly, Belarus ilatynyň uly böleginiň erk-eradasyna gönünden-göni çapraz gelýär hem-de Belarusda syýasy krizisiň mundan-da beýläk diňe çuňlaşmagyna getirýär” diýip, Josep Borrell 24-nji sentýabrda beren beýanatynda aýtdy we Brýusseliň Minsk bilen gatnaşyklaryny gözden geçirýändigini aýtdy.

XS
SM
MD
LG