Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyz aktiwistleri Bişkekde korrupsiýa garşy protest bildirdi


Bişkek. 14-nji fewral, 2021

Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkekde ýüzlerçe adam mitinge gatnaşyp, häkimiýetlerden Merkezi Aziýa ýurdunda giň ýaýran korrupsiýa garşy çäre görmegi talap etdi.

Demonstrantlar 14-nji fewralda günortan, merkezdäki Ala-Too meýdançasyna tarap ýöriş etmezlerinden öň, Bişkegiň esasy demir ýol duralagasynyň golaýynda ýygnandylar.

Olar beýleki şygarlar bilen bilelikde, “Kanunyň hökmürowanlygyny talap edýäris” we “Biz ýagty geljegiň tarapdary” diýen şygarlary ýokary galdyrdylar.

Şeýle-de, ýörişe gatnaşanlar Bişkek kazyýetiniň ýakynda gümrük gullugynyň öňki resmisi Raimbek Matraýimow babatda çykaran ýeňilleşdirilen kararyny, daşary ýurtlara bikanun çykarylan ýüzlerçe million dollar bilen baglanyşykly hasaplanýan adamyň türmä basylman sypdyrylmagyny ýazgardylar.

Gyrgyzystanyň gümrük gullugynyň başlygynyň öňki orunbasary Matraimow, korrupsiýa aýyplamalaryny boýun alandan soň, bary-ýogy 3000 dollar jerime tölemeli edildi.

Kazyýet 11-nji fewralda Matraimowyň gözegçilik eden korrupsiýa ulgamlary sebäpli ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak üçin döwlete takmynan 24 million dollar töländigini aýtdy.

XS
SM
MD
LG