Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lukmanlar alada bildirensoň, Baýden Nawalnynyň ýagdaýyny 'düýpden adalatsyz' atlandyrýar


Nawalny türme ýolbaşçylarynyň özüne degerli lukmançylyk kömegini almaga rugsat bermezligine protest bildirip, geçen aý açlyk yglan etdi.

Lukmanlar we Nawalnynyň metbugat wekili onuň açlyk yglan etmegi netijesinde gutulgusyz ölüm bilen ýüzbe-ýüz durandygyny duýdurandan soň, ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden tussaglykdaky kreml tankytçysy Alekseý Nawalnynyň ýagdaýyny "adalatsyzlyk" hökmünde häsiýetlendirdi.

Baýden 17-nji aprelde Delawer ştatynyň Wilmington şäherinde žurnalistler bilen bolan söhbetdeşlikde "Bu düýbünden adalatsyz we düýbünden ýerliksiz" diýdi.

Şahsy lukmanynyň we ýanyna barmak üçin rugsat sorap, Orsýetiň Federal türme gullugyna hat ýazan beýleki üç lukmanyň sözlerine görä, Nawalnynyň saglygy çalt ýaramazlaşdy we onuň ýüreginiň urmagy "islendik minutda" togtap biler.

Lukmanlar toparynyň maslahat, geňeş çäresini gurnamaga taýýardyklaryny aýdýan haty 17-nji aprelde Nawalnynyň şahsy lukmany Anastasiýa Wasilýewanyň twitter hasabynda çap edildi

44 ýaşly Nawalny türme ýolbaşçylarynyň özüne degerli lukmançylyk kömegini almaga rugsat bermezligine protest bildirip, geçen aý açlyk yglan edendigini aýtdy.

“Nýu-Ýork Taýms” gazeti hem 17-nji aprelde redaksiýon makala çap edip, Nawalnynyň saglyk ýagdaýyny terezä saldy we onuň ýanyna lukmanlary goýbermek meselesiniň diňe "prezident Wladimir Putin tarapyndan çözülip bilinjekdigini” aýtdy.

Redaksiýa Putin "häzir jenap Nawalnynyň zähmet-düzediş lagerinde heläk bolmagyna ýol berip, jenap Putiniň "ganhora öwrülendigini" ynamdar tassyk edýändigine düşünmeli diýdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG