Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Belsat” Belarusyň howpsuzlyk güýçleriniň reýd geçirendigini aýdýar


Belarus. "Belsat" TW-siniň žurnalistleri

Belarusyň howpsuzlyk güýçleri Polşada ýerleşýän teleýaýlym tarapyndan ulanylýan Minsk studiýasyna reýd geçirdi.

Bu teleýaýlym Belerusyň awtoritar lideri Aleksandr Lukaşenkany we onuň ýaranlaryny tankytlaýan derňewleri geçirdi.

“Belsat” harby egin-eşikli ofiserleriň 21-nji maýda tok-şow taýýarlamak üçin ulanylýan studiýa gelip girendigini we alty adamy, şol sanda dört kameraçyny tussag edendigini aýtdy.

Gepleşikleriň alyp baryjysy Hleb Labadzenka şeýle reýdiň bolandygyny tassyklady, ýöne "Euroradio" bilen gürleşende özüniň tussag edilmändigini aýtdy.

Reýd geçirilen wagtynda studiýa geljekki programma taýýarlanýardy we hiç hili ýazgy edilmeýärdi diýip, habar gullugy aýtdy.

Belarusyň hukuk goraýjy edaralary tussag edilenler baradaky habary bada-bat tassyklmady.

Bu kanal aprel aýynda ýurduň hökmürowan lideri Aleksandr Lukaşenkanyň gelniniň we awtokrat lider bilen baglanyşykly beýleki adamlaryň biznes-iş gatnaşyklary barada geçirilen derňewleriň netijelerini çap etdi.

Şu ýylyň başynda “Belsat” hemra ulgamynyň iki žurnalistine, noýabr aýynda Minskdäki ýygnanyşykdan göni gepleşik taýýarlandyklary üçin, türme hökümleri çykaryldy.

Aklawçylary olaryň her birine berlen iki ýyl türme möhletini “absurd” diýip häsiýetlendirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG