Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kabulda mekdebe edilen bomba hüjüminde ölenleriň sany 100 adama ýetdi


8-nji maý güni Saýed Ul-Şuhada mekdebiniň daşynda, student gyzlar okuwdan çykyp barýan wagtynda üç sany güýçli bomba partladyldy.

Paýtagt Kabuldaky mekdebiň daşynda bolan partlamalarda ölenleriň sany 100 adama ýetdi, 160 adam bolsa ýaralandy diýip, Owganystanyň ikinji wise-prezidenti Sarwar Danişiň edarasy aýdýar.

8-nji maý güni Kabuldaky Saýed Ul-Şuhada mekdebiniň daşynda, student gyzlar okuwdan çykyp barýan wagtynda üç sany güýçli bomba partladyldy.

Hüjüm esasan şaýylardan ybarat bolan ilatyň agdyklyk edýän künjeginde, hazara azlyklarynyň ýaşaýan ýeri Daşt-e Barçide amala aşyryldy.

Soňky ýyllarda bu sebitde ýüzlerçe hazarany öldüren aýylganç hüjümler şaýylary dinden çykan hasaplaýan sünni ekstremist toparlaryndan, "Yslam döwleti" we "Talyban" toparlarynyň söweşijilerinden görülýär.

Danişiň edarasy 22-nji maýda partlamalardan ölmän galan adamlaryň köpüsiniň agyr ýaralydygyny aýtdy we ýogalanlaryň sanynyň köpelip biljekdigini duýdurdy.

Bu hüjüm ABŞ goşunlary 2001-nji ýylda "Talybany" häkimiýetden çetleşdireli bäri guralan iň ganly hüjümleriň biri boldy we onuň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG