Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabadyň ulaglary üçin Glonass-GPS ulgamy


23-nji martda Çandybil şaýolunyň açylyş dabarasynda täze duralgalar köpçülige görkezilipdi.

Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligi Glonass-GPS monitoring ulgamyny girizmek üçin tender yglan etdi.

Tenderde görkezilen iki lotdan görnüşi ýaly, Awtomobil ulaglary ministrligi paýtagtda hereket edýän 825 sany jemgyýetçilik awtobuslary hem-de 300 sany taksi-awtomobiller üçin monitoring, nawigasiýa we gözegçilik edýän Glonass-GPS ulgamyny satyn almak isleýär.

23-nji martda Çandybil şaýolunyň açylyş dabarasynda täze duralgalar köpçülige görkezilipdi. Bu döwrebap duralgalar salkynladyş we ýyladyş ulgamlary bilen üpjün edilip, olarda GPS ulgamy hem hereket edýär. Täze duralgalaryň GPS ulgamy barada Berdimuhamedow daşary ýurt diplomatlaryna hem gürrüň beripdi.

GPS ulgamy hereket edýän döwrebap duralgalar häzir diňe täze açylan Çandybil şaýolunyň ugrunda goýlan. Jemgyýetçilik awtotransportlarynda Glonass-GPS monitoring ulgamynyň giriziljek bolunmagy Türkmenistan üçin täzelikdir.

Glonass-GPS monitoring ulgamy transportlaryň marşrutlaryna doly gözegçilik edýän ulgamdyr. Ol islendik ulagyň nirede ýerleşýändigini, onuň näçe ýol geçendigini takyk görkezýär. Bu ulgam arkaly sürüjileriň awtoulaglary öz bähbitlerine peýdalanmagy aradan aýrylýar. Ulaglar alnyp gaçylaýan ýagdaýynda Glonass-GPS monitoring ulgam arkaly ony tiz tapmak başardar.

Häzirki wagtda Aşgabatda dürli-dürli marşrutda hereket edýän awtobuslar ýeterlik bar. Olaryň gatnawyndan paýtagtlylar kän bir nägile bolmaýarlar. Emma döwlet derejesinde geçirilýän köpçülikleýin çärelerinde paýtaglylary daşaýan awtobuslar marşrutlaryndan aýrylýarlar we çärä gatnaşyjylaryň hyzmatyna berilýär.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG