Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BRICS BMG-de reforma geçirmäge çagyrýar


Ykdysadyýeti uly depgin bilen ösýän dünýäniň bäş iri döwletiniň liderleri Hytaýda geçen sammitde BMG-de reforma geçirmäge çagyrdylar.

Şu gün olaryň sammitiniň ahyrynda ýaýradylan beýanata görä, BMG-de kabul edilýän kararlarda ösýän ýurtlaryň roluny has-da artdyrmaly.

BRICS toparyna agza Braziliýa, Hindistan we Günorta Afrika BMG-niň Howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agzasy bolmaga çalyşýarlar.

BRICS toparynyň beýleki iki agzasy bolan Orsýet hem Hytaý Hemişelik geňeşe agza we olar öz hyzmatdaşlaryny goldaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG