Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kaddafiniň goşunlary Misuratany oka tutýar


Liwiýadaky gozgalaňçylaryň berýän maglumatyna laýyklykda, Muammar Kaddafiniň goşunlary ýurduň üçünji uly şäheri Misuratany oka tutmaga dowam edýärler.

Misurata ýurduň günbatarynda gozgalaňçylaryň elindäki ýeke-täk şäherdir. Kaddafiniň goşunlary bu şäheri soňky ýedi hepde bäri gabawda saklaýar.

Gozgalaňçylaryň metbugat wekiliniň aýtmagyna görä, söweşlerde ýekşenbe güni azyndan 17 adam ölüpdir, 100-e golaý adam ýaralanypdyr.

Kaddafiniň goşunlary ýurduň gündogaryndaky Ajdabiýa hem hüjümlerini dowam etdirýärler. Bu söweşlerde ýaralanan gozgalaňçylaryň biri Walid Arafy şeýle gürrüň berýär: "Biz öňe gitmäge synanyşdyk, ýöne olar juda güýçli, dogrymy aýtsam, olar bizi togtatdylar. Olar bizi saklamak üçin ähli güýçlerini ulandylar”.

Şeýle-de duşenbe güni Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretary Ban Ki- mun Liwiýadaky atyşyklaryň derhal kesilmegine çagyryş etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG