Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gadymy yslam kitaphanasy gaýtadan açyldy

Bosniýa-Herzegowinanyň paýtagty Saraýewoda esasan arap we türk dillerinde 100 müňden gowrak diwany we golýazmany özünde jemleýän Gazy Hüsrew beg kitaphanasynyň täze binasynyň açylyşy boldy. Bu kitaphana 1537-nji ýylda Gazy Hüsrew beg, Osman imperiýasynyň Bosniýa welaýatynyň häkimi tarapyndan döredilipdir. Şeýle-de ol, Saraýewonyň köne şäherinde, başga-da köp binanyň gurulmagyny maliýeleşdiripdir. Bu kitaphana toplanan kitaplar taryhyň dürli döwürlerinde dürli ýerlerde saklanmaly bolupdyr, 1990-njy ýyllardaky Bosniýa urşy mahalynda bolsa, sekiz sany aýry-aýry ýerlerde saklanypdyr. Täze kitaphananyň binasy Katardan berlen serişde esasynda gurlupdyr. (Suratlar Midhat Poturowiçiňki, Azatlyk Radiosynyň Balkan gullugy)

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG