Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

M.Akmämmedow bol-elin ýaşaýyş we netijeli işlemek üçin döreden ähli şertleri üçin prezidente minnetdarlyk bildirdi.

Duşenbe güni geçen hökümet maslahatynda prezident G.Berdimuhamedow ýurtda amala aşyrylýan uly möçberli işler hakda Mejlisiň deputatlarynyň täze ýylda ilatyň arasynda has köp wagyz etmeklerini tabşyrdy.


Hökümet maslahatynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Tuwakmämmet Japarow prezidentiň tabşyrygy bilen eýýäm 2010-njy ýylyň dekabr aýy üçin zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we studentlere stipendiýalaryň doly tölenendigini aýtdy.

Türkmenistanyň käbir ýaşaýjylary häkimiýetleriň bu ädiminiň örän gowudygyny belleseler-de, ýylyň dowamynda aýlyklaryň, pensiýalaryň wagtal-wagtal galdyrylýandygyna garamazdan, onuň kadaly güzeran üçin entegem azdygyny nygtaýarlar.

Problemalara anyk mysallar

Bu barada Aşgabadyň ýaşaýjysy, 67 ýaşly Bahar eje Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda pensiýalaryň azdygyny aýtdy: “Bazarda harytlaryň bolçulygy bar. Emma pensiýa ýetmeýär. Dermanlaryň bahasy hem gymmat we olary satyn alyp bilemzok. Onsoň olary kommersiýa dükanlaryndan gymmat bahadan satyn almaly bolýarys. Şu ýagdaýlara gözegçilik etseler, has-da gowy boljak”.

Şonuň ýaly-da, duşenbe güni bolan hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary M.Akmämmedow oba-hojalygynda uly ösüşleriň gazanylandygyny belledi. Ol oba zähmetkeşleriniň adyndan çykyş edip, bol-elin ýaşaýyş we netijeli işlemek üçin “döreden” ähli şertleri üçin prezidente minnetdarlyk bildirdi.

Emma Azatlyk Radiosyna interwýu beren käbir daýhanlar soňky ýyllarda oba zähmetkeşleri üçin mümkinçilikleriň köpelendigini belleseler-de, entek çözülmeli meseleleriň hem köpdügini aýdýarlar. Şolaryň biri, maryly daýhan zenan Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda oba ýerlerinde satyn alynýan pagtanyň, dänäniň tohumynyň hiliniň pesdigini aýtdy.

“Daýhan hojalyklarynda dänäniň, pagtanyň tohumyny gowulandyrmak ugrunda işlense gowy boljak. Sebäbi arassa tohum ýok. Ýüpek pagtanyň tohumy ak pagtanyň, ak pagtanyň tohumy bolsa ýüpek pagtanyňky bilen garylan” diýip, Mary welaýatynda ýaşaýan daýhan zenan belledi.

Diňe gowulyklara üns çekildi

Duşenbe günki hökümet maslahatyndaky çykyşynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary D.Orazow täze ýyl baýramçylygy mynasybetli 29-njy dekabrda geçiriljek çärelere we 2017-nji ýylda Aşgabatda boljak bäşinji Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklar barada hasabat berdi.

Prezident G.Berdimuhamedow agzalýan Aziýa oýunlarynda türkmen sportsmenleriniň taýýarlygyny ýokary derejede üpjün etmegiň zerurdygyny aýtdy. Ol şular ýaly halkara ýaryşlarynyň Türkmenistanyň at-abraýynyň ösmegine kömek etjekdigini belledi.

Soňky ýyllarda türkmenistanly sportsmenler halkara ýaryşlaryna köp gatnaşyp başladylar we käbir baýraklary hem aldylar. Mysal üçin, ýakynda Orsýetiň Kaluga oblastynda geçen halkara ýaryşynda türkmenistanly 36 ýaşly Jawad Açylow nyşana pyçak zyňmakda dünýäniň çempiony boldy.

Energiýa syýasaty

Düýnki hökümet maslahatynda çykyş eden Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary B.Hojamuhammedow Hytaýa, Eýrana gazyň akdyrylyşyny köpeltmek üçin edilýän işler, Hazar deňziniň türkmen ýalpaklarynda dowam edýän barlaglar barada-da gürrüň berdi.

Emma ol Transowgan gazgeçirijisi ýa-da Türkmenistanyň 40 milliard kubometr tebigi gaz bermegi wada eden “Nabukko” proýekti hakynda hiç zat aýtmady.

Emma bu maslahatda daşary işler ministri Raşid Meredow geçip barýan ýylda gazanylan üstünlikleriň biri hökmünde Transowgan gazgeçirijisiniň gurluşygyna başlamaga ýol açan bilelikdäki Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan sammitiniň uly ähmiýete eýe bolandygyny belledi.

11-nji dekabrda Aşgabatda Türkmenistanyň, Pakistanyň, Owganystanyň prezidentleri we Hindistanyň energiýa ministri uzynlygy 1700 kilometr çemesi Transowgan gazgeçirijisini gurmak baradaky ylalaşyga gol goýdular.

Duşenbe güni geçirilen hökümet maslahatyny jemlän prezident G.Berdimuhamedow 2010-njy ýylda öňde goýlan wezipeleriň ählisiniň üstünlikli ýerine ýetirilendigini aýdyp, garaşsyzlygyň
20 ýyllygy bellenýän 2011-nji ýylda hemmelere saglyk, bagt we işlerinde üstünlikler arzuw etdi.
Türkmenistanyň Nebit-gaz we mineral serişdeleri ministrligi

Türkmenistanyň uglewodorod serişdelerini dolandyrmak we ulanmak boýunça Döwlet agentligi Londondaky wekilhanasyny ýapýar. Prezident G.Berdimuhamedow ýakynda bu baradaky karara gol çekdi.


Türkmenistanyň Beýik Britaniýadaky we Demirgazyk Irlandiýadaky bu nebit-gaz weikilhanasyna prezidentiň giýewsi ýolbaşçylyk edýärdi. Wekilhana näme sebäpden ýapylyp bilner?

Resmi maglumatlarda G.Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň uglewodorod serişdelerini dolandyrmak we ulanmak boýunça Döwlet agentliginiň Beýik Britaniýadaky we Demirgazyk Irlandiýadaky wekilhanasyny ýapmagynyň sebäbi agentligiň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek we onuň netijeliligini artdyrmak bilen baglanyşdyrylýar.

Emma käbir garaşsyz synçylar Türkmenistanyň uglewodorod serişdelerini dolandyrmak we ulanmak boýunça Döwlet agentliginiň Londondaky wekilhanasynyň ýapylmagynyň başga sebäpleriniň hem bardygyny çak edýärler.

Ynsan hukuklaryny goraýjy “Türkmen inisiatiwasy” guramasynyň müdiri Farid Tuhbatullin üç ýyla golaý wagt bäri işleýän wekilhananyň işiniň anyk netijesiniň göze ilmeýänligini aýdýar. Ol ýangyç-energiýa pudagy Türkmenistanyň esasy girdeji çeşmesi, emma ony reformirlemek boýunça hökümetiň yglan eden çäreleri talabalaýyk netije berenok diýýär.

Prezidentiň garyndaşlygy

Türkmenistanyň Beýik Britaniýadaky we Demirgazyk Irlandiýadaky nebit-gaz weikilhanasy prezident G.Berdimuhamedowyň giýewsi Döwlet Atabaýewiň ýolbaşçylygynda işläp gelipdi.

Atabaýewiň ady ýakynda “WikiLeaks” internet saýtynda hem çap edilen Türkmenistana degişli maglumatlarda agzalypdy. Hususan-da, amerikan diplomatlarynyň 2009-njy ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatdan ýollan hatlarynyň birinde Döwlet Atabaýewiň işine degişli içerki derňewleriň geçirilýänligi habar berlipdi. “Onuň uçran bu kynçylyklaryna Londonyň golaýynda emläk satyn alamagynyň sebäp bolanlygy çak edilýär” diýlip, “WikiLeaks”-iň maglumatlarynda aýdyldy.

Farid Tuhbatullin Berdimuhamedowyň giýewsiniň ýolbaşçylygyndaky ofisiň ýapylmagyna prezidentiň ýakyn garyndaşynyň adynyň “WikiLeaks”-de agzalmagynyň sebäp bolup biljekligini hem aradan aýyrmaýar, emma munuň hakykatdanam şeýledigini ýa-da däldigini tassyklamakdan saklanýar.

Farid Tuhbatullin Türkmenistanyň uglewodorod serişdelerini dolandyrmak we ulanmak boýunça Döwlet agentliginiň Londondaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy çalşyrylman, eýsem wekilhananyň düýbünden ýapylmagy bu ýerde esasy sebäp Döwlet Atabaýewiň işi ýa şahsyýeti bilen baglanyşykly däldir diýen pikiri döredýändigini aýdýar.

Çak edilýän beýleki sebäpler

Moskwadaky strategik barlaglar institutynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni, syýasaty öwreniji Aždar Gurdow Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky uglewodorod agentliginiň daşary ýurtdaky ofisiniň ozalbaşda hut Londonda açylmagynyň sebäbini Britaniýanyň “Gaffney Cline & Associates” kompaniýasynyň audit barlaglary bilen baglanyşdyrýar.

“Iki-üç ýyl ozal G.Berdimuhamedow daşary ýurt inwestorlary tarapyndan Türkmenistanyň gaz ätiýaçlyklary babatda bildirilýän şübheleriň soňuna çykmak üçin “Gaffney Cline & Associates” kompaniýasyny saýlap alypdy. Türkmen metbugaty ony dünýäniň iň iri audit kompaniýasy hökmünde tanadan hem bolsa, hakykatda bu kompaniýa dünýäde audit däl-de, konsalting, ýagny maslahat beriji hyzmatlary bilen tanalýan kompaniýa” diýip, A.Gurdow belledi.

“Gaffney Cline & Associates” Türkmenistanyň “Günorta Ýolöten - Osman” ýatagynyň gaz baýlyklaryny 14 trillion kubometr möçberde kesgitläp, ululygy boýunça dünýäde dördünji orunda diýip, yglan eden kompaniýa.

A.Gurdow Türkmenistanyň ägirt uly gaz baýlyklaryny “Gaffney Cline & Associates” kompaniýasyna tassyklatmak işine pezidentiň ýanyndaky döwlet agentliginiň Londondaky wekilhanasynyň öz goşandyny goşandygyny çak edýär. Ol Aşgabat üçin amatly audit netijeleri ençeme gezek yglan edilensoň, indi Aşgabadyň Londondaky wekilhanasyny saklamak zerurlygynyň ýoklugyny belleýär

Türkmenistanyň uglewodorod serişdelerini dolandyrmak we ulanmak baradaky Döwlet agentliginiň özünden agentligiň Londondaky wekilhanasynyň açylmagynyň we ýapylmagynyň sebäplerine we onuň alyp baran işlerine degişli maglumatlary alyp bolmady. Agentligiň resmileri Azatlyk Radiosy bilen gürrüňdeşlikde özlerinde bu barada maglumatyň ýokdugyny we kommentariýa bermeýändiklerini aýtdylar.

Türkmenistanyň uglewodorod serişdelerini dolandyrmak we ulanmak boýunça Döwlet agentligi 2007-nji ýylyň 10-njy martynda president G.Berdimuhamedowyň gol çeken permany esasynda döredilipdi. Onuň öňünde inwestision tekliplere garamak, uglewodorod resurslary bilen bagly işlere lisenziýa bermek, gepleşikler geçirmek, daşary ýurt guramlary bilen gazgeçirijileriň gurluşygyna we ulanylmagyna degişli ylalaşyklary baglaşmak maksatlary goýuldy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG