Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Mekdep okuwçylarynyň gyş kanikulyna gabatlap geçirilýän bu çärä gatnaşýanlaryň arasynda çagalar köp.
7-nji ýanwarda Aşgabadyň “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň Medeniýet we Teleradioýaýlymlar ministrliginiň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen bilelikde gurnan çäresi bolan çagalar üçin kinofilmleriň görkezilişi başlandy. Bu bilelikdäki çäre täze ýyl we roždestwo baýramçylygyna gabatlanyp geçirilýär. Çäräniň dowamynda jemi üç sany kinofilm görkezilýär. “Madagaskar-2” atly multfilm we “Muzeýdäki gije-2” atly filmler 7-nji ýanwarda görkezildi.

Bu kino görkeziliş “Güjükler üçin myhmanhana” atly kinofilm bilen 8-nji ýanwarda tamamlanar. Filmler rus dilinde görkezilýär. Giriş mugt. 8 ýaşly Aman bu kino görkezilişe kakasy bilen gelipdir. Ol gören kinofilmleri baradaky öz duýgularyny şeýle beýan etdi: “Kino maňa ýarady. “Madagaskar” multfilmini gördüm, “Muzeýdäki gije” diýen kinony gördüm. Kinoteatryň içi diýseň owadan, men birinji gezek gelip gördüm”.

Türkmenistanyň Milli kitaphanasynyň işgäri Gözel kinokonsert merkeziniň foýesinde Amerikanyň ilçihanasynyň mugt paýlaýan broşýuralaryndan 2-3 sanysyny alyp, “Bulary çärä gatnaşandygymyň subutnamasy hökmünde alýaryn” diýdi. Gözeliň bu sözleriniň oýun bolmagam ähtimal.

Zalyň içinde oturan tahýaly oglan-gyzlaryň hem ýokary okuw jaýlarynyň studentleridigini aňmak bolýar. Mekdep okuwçylarynyň gyş kanikulyna gabatlap geçirilýän bu çärä gatnaşýanlaryň arasynda çagalar köp. Olaryň käbirleri hossarlary bilen gelen bolsalar, käbirleri dostlary bilen gelipdirler.

Tomaşaçylarda galdyran täsiri

Mekdepde okaýan ogullary bilen gelen 35 ýaşly Mekan şeýle diýdi: “Häzir çagalaryň gyş kanikuly. Çagalar bu möwsümi boş geçirmez ýaly şeýle çäreler geçirýändikleri üçin Medeniýet ministrligine hem-de Amerikanyň ilçihanasyna minnetdar. Şular ýaly çäreler adaty ýagdaý bolup, yzygiderli geçirilse, gowy boljak. Özi-de bu çäreler diňe bir daşary ýurtlularyň kömegi bilen geçirilmän, eýse biziň guramalarymyza ony özbaşdak geçirmegi öwrenere-de wagt boldy. Türkmenistanyň ýaşlar guramasy üçin bu uly tejribe”.

Kinokonsert merkezine 7 ýaşly gyzy bilen gelen Ýazgül tomaşa eden filmleri barada şeýle diýdi: “Bu filmleriň ählisine biziň çagalarymyz türkmen telewideniýesinde tomaşa edýärler. Bu filmler türkmen diline terjime edilip, ýylyň dowamynda birnäçe gezek görkezilýär. Ýöne, muňa garamazdan, kinoteatrdaky görkeziliş telewideniýe bilen deňär ýaly däl. Onsoňam, türkmen telewideniýesinde bu filmler ogurlanyp görkezilýär. Şonuň üçin tapawudy görnüp dur. Meniň gyzym telewizorda bu filmleri görenem bolsa, kinoteatrda görmek onuň üçin aýratyn waka boldy. Bu çäre çagalar üçin täze ýyl sowgady diýsem ýalňyşmaryn”.

8 ýaşly Amandan bu kino görkezilişiň beýleki kino seanslaryna hem geljekmi diýip soranymda şeýle diýdi: “Meň kinoteatra gelesim gelýär, ýöne kakamyň işi köp bolansoň, gelip bilmerin öýdýärin”.

Kinoseansadan çykyp barýan Milli kitaphananyň işgäri Gözelden “Siz beýleki kinofilmlere-de tomaşa etmelimi?” diýip soranymda: “Ýok. Indi beýlekiler gelerler. Olaryň nobaty” diýip, jogap berdi.

Myrat Gurbanow Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy.
Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Joze Manuel Barroso (sagda) Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy kabul edýär, Brýussel, 5-nji noýabr, 2007-nji ýyl.
Ýewropa Bileleşiginiň ýolbaşçylary Türkmenistan we Azerbaýjan bilen “Nabukko” proýektiniň gaz bilen üpjün edilmegi meselesini maslahat ederler. ÝB-niň wekilleriniň Aşgabatda we Bakuwda geçirjek gepleşikeleriniň temasy halkara metbugatynyň ünsüni çekdi.

Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Joze Manuel Barrosonyň we Ýewropa Bileleşiginiň energiýa komissary Günter Öttingeriň 13-15-nji ýanwarda Azerbaýjana we Türkmenistana sapar etjekdikleri şu hepdäniň çarşenbe güni tassyklandy diýip, Germaniýanyň “Deutche Press” agentligi habar berýär.

Ýewropa Bileleşigi energiýa taýdan Orsýete bolan garaşlylygyny çäklendirmek üçin köp ugurly gaz üpjünçiligini ösdürmäge çalyşýar. Emma Türkiýäniň üstünden geçýän “Günorta energiýa koridoryny” döretmek we Hazar deňzinden gaz geçirijisini çekmek tagallalary häzire çenli oňly netije bermändi.

Üpjünçilik meselesi

“Nabukko” proýektiniň üpjünçilik meselesi heniz çözülmän galýar. “Deutche Press” agentligi bu meselede Barrosonyň sözünden sitata getirýär: “Biziň esasy maksadymyz “Günorta koridor” boýunça, şol sanda “Nabukko” boýunça-da degişli ýurtlaryň öz üstüne anyk borçnamalary almagyny gazanmakdan ybarat”.

ÝB-niň ýokary derejeli resmileriniň bu sapary çylşyrymly döwre gabat geldi. Şu aýyň dowamynda Azerbaýjanyň hökümetiniň offşor giňişliginde ýerleşýän ägirt uly “Şahdeňiz-2” gaz ýatagyny özleşdirmek boýunça şertnama baglaşmakda özüne ýaran saýlamakda belli bir karara gelmegine garaşylýar.

Käbir analitikleriň pikirine görä, Orsýet Azerbaýjany we Türkmenistany gazy öz turbalaryndan akdyrmaga ündeýär. Bu ýurtlaryň ägirt uly gaz zapaslaryna Hytaý hem çynlakaý gyzyklanma bildirýär. Bu bolsa ÝB-niň iri we täsirli bäsdeşleriniň bardygyny aňladýar diýip, “Deutche Press” agentligi belleýär.

Öňegidişlige garaşylýar

Emma Barroso “Nabukko” gaz geçiriji proýekti boýunça öňegidişlige garaşýar we proýektiň üstünlikli boljagyny belleýär diýip, Orsýetiň “RIA nowosti” agentligi habar berýär. “Nabukko” konsorsiumy turbanyň Azerbaýjan, Türkmenistan we Yrak tarapyndan uly möçberde akdyryljak gaz bilen doldurylmagyna garaşýar.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan hem goldanylýan “Nabukko” gaz geçirijisiniň uzynlygy 3,300 kilometre barabar bolup, onuň agramly bölegi – 2,730 kilometri Türkiýäniň üstünden geçýär. Oňa Türkmenistanyň ýyllyk 10 milliard kubmetr möçberde tebigy gaz akdyrmagyna garaşylýar.

“Nabukko” gaz geçirijisiniň gurluşygynyň 2012-nji ýylda başlanyp, 2015-nji ýylda gazyň ilkinji tapgyrynyň akdyrylmagy planlaşdyrylýar. Germaniýanyň “RWE”, Awstriýanyň “OMV”, Wengriýanyň “MOL”, Rumyniýanyň “Transgaz”, Bolgariýanyň “BEH” we Türkiýäniň “Botaş” kompaniýalary proýektiň aksionerleri bolup durýar.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG