Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Täze binalaryň ilkinjisi - derwezeden geçip, oba giren ýeriňde Babarap oba geňeşliginiň dolandyryş edarasynyň täze binasy.
4 ýyl mundan ozal Babarap obasy paýtagt Aşgabadyň eteginde ýerleşýän beýleki obalardan o diýen tapawutlanmaýardy. Häzir bu obanyň ýaşaýjylary öz obalaryna “Prezident obasy” diýip, buýsanç bilen aýdýarlar.

Obanyň başlanýan ýerinde, gara ýoluň ugrunda ekilen arçalar hem bag ekmek çärelerinde ekilýän adaty arçalardan tapawutlanýar. Bu arçanyň adyny anyklap bolmasa-da, onuň ABŞ-dan getirilendigini hem-de her düýp nahalyň bahasynyň takmynan 100 dollardygyny bu obanyň käbir ýaşaýjylary aýdýarlar. Bu arçanyň beýleki arçalardan hil we baha taýdan tapawutly bolmagyny obanyň “Prezident obasydygy” bilen düşündirýärler.

Oba giren ýeriňde uly derwezäniň çür depesinde bir eli ýaýly, beýleki elinde okly Oguzhanyň hem-de onuň alty sany ogullarynyň heýkelleri bu obanyň myhmanlaryny garşylaýar. Bu heýkel adaty Oguzhanyň heýkellerinden has haýbatly görünýär. Ýadygärlikler toplumyny özünde jemleýän bu derweze prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň doglan gününe gabatlanyp açylypdy.

Oba derwezesinden gaýra tarapa adaty türkmen obalaryna mahsus bolmadyk ýokary hilli Babarap köçesi başlanýar. Bu köçäniň ugrunda şu ýylyň 5-nji ýanwarynda bäş sany täze binanyň açylyş dabaralary bolup geçdi.

Täze binalaryň ilkinjisi - derwezeden geçip, oba giren ýeriňdäki Babarap oba geňeşliginiň dolandyryş edarasynyň täze binasy. Mermer bilen örtülen bu bina Aşgabat şäherindäki gurulýan binalara çalym edýär.

Dolandyryş binasynyň gapdalyndaky täze gurlan Medeniýet öýünde foto we saz studiýalary hem-de giň tans otagy ýerleşdirilipdir. Şeýle-de bu binanyň birinji gatynda 250 tomaşaça niýetlenen kinozal hem bar. Medeniýet öýüniň ikinji gatynda internet kafe hem-de kitaphana ýerleşipdir.Medeniýet öýüniň arkasynda 2 ýyl mundan ozal gurlan umumy bilim berýän orta mekdebiň ýanyndaky 160 orunlyk täze çagalar bagynyň binasy hem geçen hepde ulanmaga berildi. Çagalaryň 8 sany topary ýerleşýän bu çagalar bagynda kompýuter otagy, basseýin we sport zaly bar. Açylyş dabarsyna gabatlanyp, Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan bu çagalar bagyna awtobus hem sowgat berildi.

Täze açylan saglyk merkezi bir smenada 30 sany näsagy kabul etmäge niýetlenen. Saglyk merkezinde tiz kömek stansiýasy hem bar. Bu merkeze baryp gören babaraply Aýmyradyň aýtmagyna görä, täze saglyk merkezi Aşgabadyň poliklinikalaryndan hem gowy abzallaşdyrylypdyr. “Täze gurlan saglyk merkezimiz diňe bir babaraplylary däl, eýse onuň töweregindäki obalara hem hyzmat edip biljek”diýip, ol sözüne goşdy.

Iki gatdan ybarat Söwda merkeziniň täze binasy bu kiçi oba üçin uly ýaly bolup görünýär. Umuman, soňky iki ýylyň dowamynda gurlan mermer binalar bu obanyň köne ýaşaýyş jaýlarynyň fonunda olary has-da köne görkezýär. Munuň şeýledigini ýerli häkimiýetler hem aňan bolmaly. Şol sebäpden, obanyň ýaşaýyş jaýlarynyň käbirleriniň köçä tarap bakyp duran taraplary abatlanypdyr, olaryň üçekleri ýaşyl reňk bilen boýalypdyr. Käbirleri bolsa ýaşyl reňkli üçek bilen çalşyrylypdyr. Bu işler kimiň hasabyna amala aşyrylýar diýlip soralanda, Aýmyrat hökümetiň özüniň çalşyp berýändigini aýtdy.

Aýmyradyň aýtmagyna görä, ilkibaşda ýaşaýyş jaýlarynyň üçekleri reňk bilen boýalýan eken. Özi hem esasan uly ýoluň hem-de Babarabyň esasy köçesi bolan Babarap köçesiniň ugrundaky jaýlaryň üçekleri reňklenýän eken. Soň bolsa üçekler reňklenmän, olar çalşyrylyp başlanypdyr.

“Häzirem ýaşaýyş jaýlaryň üçekleriniň ählisi ýaşyl reňkde däl. Bu işi göz üçin edýärler. Esasan Babarap köçesi bezelýär. Bu köçede obamyzda ýeke-täk bir swetofor hem goýdular. Yzgantda hem şeýle ýagdaý. Sebäbi, biziň obamyz hem-de Yzgant prezidentiň obalary” diýip, Aýmyrat aýtdy.

Türkmenistanyp habar beriş serişdelerinde Babarapda gurlan täze binalaryň Türkmenistanyň prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini düýpli özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin milli maksatnamasyna laýyklykda “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserininiň buýurmagynda we gurdurmagynda bina edilendigi habar berilýär.

Myrat Gurbanow Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde, 10-njy ýanwar.

10-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisde 2010-njy ýylyň jemlerine garaldy, şeýle hem Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça täze ýylda amala aşyrmaly wezipeler kesgitlenildi.

Orazmyrat Gurbannazarow
Mejlisiň başynda Berdimuhamedow ýurduň Oba hojalyk ministri Orazmyrat Gurbannazarowy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belledi we öňki eýelän wezipesinden boşatdy. Täze bellenen wise-premýer Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Hojamuhammet Muhammedowyň gözegçilik eden ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, ýagny söwda we dokma toplumlarynyň meseleleri bilen meşgullanar.

Wise-premýer H.Muhammedowyň gözegçiliginden söwda we dokma toplumlaryny aýyrmagynyň sebäbini Berdimuhamedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdirliginiň garamagyndaky hojalyk düzümleriniň, desgalarynyň sanynyň yzygiderli artýandygy bilen düşündirip, ol desgalara aýratyn gözegçiligiň zerurlygyny öňe sürdi.

Şol sebäpden H.Muhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryjysy wezipelerinde galdyryldy we ol Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdirliginiň düzümine goşulýan täze gurlan binalary we desgalary dolandyrmak boýunça iş alyp barar.

Kanunçylyga garaldy

Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda prezident Berdimuhamedow birnäçe ýolbaşçylary wezipä belledi we wezipelerinden boşatdy. Wezipeden boşadylanlaryň aglaba bölegi etrap häkimleriniň orunbasarlary boldy.

Prezident Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygyna hususylaşdyrmak, biržalaryň dürli görnüşlerini döretmek hakyndaky, gymmatly kagyzlar hakyndaky kanunlary kabul etmegiň wagtynyň gelip ýetendigini, şeýle kanunlaryň bolmazlygynyň ýurduň ykdysadyýetiniň ösüşine ýaramaz täsir edýändigini aýdyp, ýakyn wagtda Mejlisiň deputatlary bilen aýratyn duşuşmagy göz öňünde tutýandygyny mälim etdi.

Berdimuhamedow gurluşyk pudagynda durup geçip, şu ýylyň dowamynda ýurtda bahasy takmynan 7 milliard amerikan dollaryna barabar bolan köp sanly dürli desgalaryň ulanylmaga beriljekdigini habar berdi. Şeýle uly möçberdäki düýpli maýa goýumynyň özleşdirilişi Türkmenistanyň taryhynda ilkinji gezek hasaplanylýar.

Kompýuterden başy çykmaýanlar wezipeden gider

Kompýuter okuwlaryny tamamlan ýolbaşçylar ýörite synaglardan geçiriler we olara sertifikatlar berler.
Ýakyn wagtda Türkmenistan döwlet dolandyrylyşyny kämilleşdirmek maksady bilen hökümet elektron ulgamyny döredip, bu ulgama doly geçmegi göz öňünde tutýar. Şunuň netijesinde ýurduň hökümet agzalarynyň kompýuter programmalaryny oňat bilmekleriniň wajyplygyny Berdimuhamedow öňe sürdi we wise-premýer Mezilowa ýolbaşçylara tölegli esasda kompýuter sowadyny bermek üçin okuw otaglaryny döretmäge we okuwlary guramaga ygtyýar berdi.

Kompýuter okuwlaryny tamamlan ýolbaşçylar ýörite synaglardan geçiriler we olara sertifikatlar berler. Synagdan geçip bilmedik ýolbaşçy bolsa hökmany suratda eýeleýän wezipesinden boşadylar.

Mejlisde Berdimuhamedow ýaşlaryň kompýuter sowatlylygyny artdyrmak üçin degerli işleriň alnyp barylmalydygyny aýdyp, wise-premýerler Saparlyýewe we Japarowa ýurduň orta mekdepleriniň birinji klasynda okaýan okuwçylarynyň ählisine okuw kitaplary bilen bir hatarda şahsy kompýuterleri mugt bermek meselelerini öwrenmegi tabşyrdy.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG