Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Žoze Manuel Barroso Aşgabatdaky metbugat konferensiýasynda, 15-nji ýanwar, 2011.

15-nji ýanwarda Aşgabatda Türkmenistanyň prezidentiniň we Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň arasynda geçirilen gepleşikleriň esasy temasy Türkmenistanyň tebigy gazynyň Ýewropa akdyrylmagyna degişli boldy.

Türkmenistanyň tebigy gazynyň akdyrylmagy üçin mümkinçilikler we bu ugurdan Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň perspektiwalary Barrosonyň türkmen paýtagty Aşgabada eden saparyndan soň halkara metbugatyň üns merkezine düşdi.

Perspektiw ugur


Türkmenistan Ýewropa bazaryna öz gazyny eksporty etmek boýunça iň perspektiw ugurlaryň biri hökmünde garaýar. Türkmenistanyň prezidenti bu barada 15-nji ýanwarda Aşgabatda Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Žoze Manuel Barroso bilen geçiren gepleşiklerinde aýtdy.

Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedowyň sözlerine görä, türkmen tebigy gazyny Ýewropa tarap akdyrmak üçin ähli zerur mümkinçilikler bar we Hazar deňzinde suwasty turbanyň gurulmagy söwda, maliýe hem-de infrastruktura taýdan iň amatly ýoldur.

Türkmen metbugatynda aýdylmagyna görä, ýurduň tebigy gazyny eksport etmek üçin ýollaryň ýene biri – gazy suwuklandyryp, Hazar deňziniň üstünden gämi arkaly eksport etmekdir. Emma bu ýörite infrastrukturanyň döredilmegini we tankerlerden düzülen flotuň bolmagyny talap edýär.

“Associated Press” Barrosonyň saparynyň belli bir öňegidişlige getirmänligini belleýär. Maglumatda Türkmenistana awtoritar döwlet hökmünde baha berlip, Barrosonyň energiýa baý bu ýurdy Ýewropany gaz bilen üpjün etmekde öňe ädim ätmäge çagyranlygy aýdylýar.

Aşgabatdaky gepleşiklerde Barroso Türkmenistany Bütindünýä söwda guramasyna goşulmak üçin arza bermäge hem çagyrdy we Ýewropa Komissýasynyň Türkmenistana tehniki ýardamyny bermäge taýýardygyny mälim etdi diýip, türkmen metbugatynda aýdylýar.

Aşgabat şertnama taýýar

Orsýetiň ”Nezawisimaýa gazeta” neşri hem ÝB-niň Türkmenistany Bütindünýä söwda guramasyna çagyranlygyna ünsi çekýär. Emma Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň 13-15-nji ýanwarda Bakuwda we Aşgabatda geçiren gepleşikleri barada Orsýetiň gazetlerinde çäkli maglumat berildi.

Ýewropa Bileleşiginiň ýolbaşçylarynyň Ýewropany gaz bilen üpjün etmek boýunça edýän tagallalaryna özgerişlik hökmünde garaýanlar hem bar. Ýewropany gaz bilen üpjün etmek boýunça Bakuwda baglaşylan ylalaşygyň ÝB-niň “Günorta koridor” marşrutyna ýol açýanlygy aýdylýar.

“Günorta koridor” marşrutyna degişli proýektleriň biri - “Nabukko”. “Reuters” Berdimuhamedowyň hazarýaka döwletler beýleki deňizýaka goňşularyndan rugsat almazdan, öz üstünden geçýän gaz geçirijilerini gurmaga haklydyr diýen pozisiýasyny ýene bir gezek tassyklandygyny belleýär.

“Reuters” agentliginiň maglumatynda Türkmenistanyň wise-premýeri Baýmyrat Hojamuhammedowyň 2010-njy ýylyň noýabr aýynda sözlän sözüne salgylanmak bilen, Türkmenistanyň Ýewropa 40 milliard kubmetr tebigy gazy gaz akdyrmaga ukyplydygy aýdylýar.

Žoze Manuel Barroso bilen Aşgabatda geçirilen bilelikdäki metbugat konferensiýasynda Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ýewropa zerur bolan möçberde tebigy gaz akdyrmak üçin şertnamalara islendik pursatda gol çekmäge taýýardygyny aýtdy diýip, türkmen metbugaty ýazýar.

Jemleýji çykyş


Barrosonyň Aşgabada saparyndan soň Daşkentdäki türkmen ilçisi Soltan Pirmuhammedow “ýurduň eýe bolan tebigy gazyna syýasat goşýanlaryň” bardygyny belledi, emma belli bir tarapyň adyny agzamady. Bu barada CIHAN agentligine salgylanyp, Türkiýäniň “Zaman” gazeti ýazdy.

Özbegistanyň paýtagty Daşkentde geçirilen metbugat duşuşygynda diplomat Soltan Pirmuhammedow Türkmenistanyň öz tebigy gaz potensialyndan doly peýdalanyp bilmeýändigini aýtdy we muňa käbir taraplaryň syýasy bähbitleriniň sebäp bolýandygyny öňe sürdi.

“Hemmelere ýeter ýaly tebigy gazymyz bar. Eger bu işe syýasat garyşdyrýan taraplar bolmasa, mundan has gowy peýdalanarys. Eger şeýle ýagdaýlar bolmadyk bolsa, onda “Nabukko” ýaly proýektler mundan 7-8 ýyl öň durmuşa geçirilerdi” diýip, ilçi Pirmuhammedow aýtdy.

Ilçi Pirmuhammedow, nähili bolanda-da, Türkmenistanyň öz tebigy gazyny “hiç-haçan syýasy gural hökmünde ulanmajakdygyny” we ýurduň bitaraplyk prinsiplerine laýyklykda bu baýlygy gaza mätäç ýurtlar bilen halkara normalaryň we bahalaryň çäginde paýlaşmaga taýýardygyny belledi.

Türkmen diplomaty geljekde “Nabukko” gaz geçirijisiniň türkmen tebigy gazy bilen hem üpjün ediljekdigini belläp, Ýewropa Komissiýasynyň ýolbaşçysynyň Türkmenistanda eden saparynyň çäginde bu ugurda “möhüm we pozitiw gepleşikleriň geçirilendigini” aýtdy.
Ministrler Kabinetiniň medeniýet we habar beriş serişdelerine gözegçilik edýän orunbasary Maýsa Ýazmuhammedowa
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 17-nji ýanwarda gol çeken buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, medeni köpçülikleýin çäreleri geçirmegiň we medeni maksatly binalary ulanmagyň tertibiniň bozulmagyna ýol berenligi üçin wise-premýer Maýsa Meredowna Ýazmuhammedowa käýinç yglan edildi.

Ministrler Kabinetiniň medeniýet we habar beriş serişdelerine gözegçilik edýän orunbasary Ýazmuhammedowa berlen bu käýinç eýýäm üçünjidir.

Wise-premýer özüniň ilkinji käýinjini 2009-njy ýylyň fewralynda, ikinji käýinjini bolsa 2010-njy ýylyň ýanwarynda alypdy. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasaryna berlen käýinçleriň ikisi hem onuň öz garamagyndaky ministrliklerde we pudak edaralarynda işleriň talabalaýyk guralmagyna gözegçiligi gowşadandygy üçin berlipdi.

Wise-premýere berlen bu gezekki käýinçde bolsa medeni köpçülikleýin çäreleri geçirmegiň we medeni maksatly binalary ulanmagyň tertibiniň bozulmagyna ýol berenligi üçin diýlen kesgitleme bar.

Medeni gurluşygyň işi haýal

Türkiýäniň «Sehil Inşaat» kompaniýasy tarapyndan 2008-nji ýylyň başynda düýbi tutulan Döredijilik şäherçesiniň gurluşygy häzir juda haýal barýar. Bahasy 150 million dollara golaý bolan bu proýekt 2009-njy ýylyň oktýabrynda taýyn edilip, ulanylmaga berilmelidi. Emma onuň işi entek-entek tamamlanardan ir görünýär.

Geçen ýylyň 9-njy iýunynda ýurduň prezidenti Döredijilik şäherçesiniň gurluşygynyň alnyp barylýan ýerine hut özi baryp gördi we işleriň barşyndan nägilelik bildirip, Türkmenistanyň Medeniýet we teleradioýaýlymlar ministri Gulmyrat Myradowdan, wise-premýer Maýsa Ýazmuhammedowadan kemçilikleri düzetmek boýunça ähli zerur çäreleri görmegi talap etdi.

Prezidentiň beren bu tabşyryklaryna ýarym ýyl wagt geçen-de bolsa, gurluşygyň depgini batlanybermeýär. Döredijilik şäherçesi Türkmen döwlet medeniýet institutyny, ýörite sazçylyk mekdebini, çagalar bagyny, umumy bilim berýän orta mekdebi, üç sany köp gatly jaýlary özünde jemleýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy tamamlanansoň, 200-den gowrak kwartiralar ýurduň medeniýet we döredijilik işgärlerine paýlanylyp berilmeli.

Käýinjiň derejesi

Ýazmuhammedowa berlen bu käýinjiň eýýäm üçünjidigine garamazdan, ol buýrukda, käbir ministrlere berilýän käýinçlerde bolşy ýaly, «kemçilikleri wagtynda düzetmese, onda eýeleýän wezipesinden boşadyljakdygy barada duýduryldy» diýlen kesgitleme ýok.

Ýöne muňa garamazdan, 14-nji dekabrda Berdimuhamedowyň karary bilen, Türkmenistanyň Medeniýet we teleradioýaýlymlar ministriniň orunbasary Bägül Çarygulyýewna Nurmyradowanyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň medeniýet bölüminiň müdiri wezipesine bellenilmeginiň ýakyn geljekde kadr çalşygynyň ýüze çykmagynyň mümkindigini ýerli synçylar öňe sürýärler.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG