Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Kadrlar problemasy hem Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ugry üçin ýiti mesele bolup galýar.

Türkmenistan saglygy saklaýyş pudagyna ýene 500 million dollar sarp etmekçi. Bu çäräni Türkmenistanyň medisina senagatyny ösdürmek boýunça döwlet programmasyna laýyklykda amala aşyrmak göz öňünde tutulýar.


Türkmenistanda geljekki üç ýylyň dowamynda amala aşyryljak täze medisina proýektlerine ýarym milliard dollar möçberindäki maliýe serişdeleri sarp ediler.

Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna görä, bu çäräniň maksady milli derman we medisina senagatynyň öndürijilik ukybyny ösdürmekden, strategiýa taýdan ähmiýetli täze derman serişdeleriniň işlenip-taýýarlanmagyny özleşdirmekden, pudagyň ylmy-tehniki we innowasion mümkinçiliklerini ösdürip, onuň importa gönükdirilen ugruny üýtgetmekden hem medisina senagatynyň eksporta bolan ukybyny artdyrmakdan ybarat.

2011-2015-nji ýyllarda ýurduň medisina senagatyny ösdürmek boýunça tassyklanan döwlet programmasyna laýyklykda amala aşyryljak bu proýektleriň çäginde 9 sany täze kärhana gurlar we ýene ikisi täzelener, şol sanda mineral çeşmelerden suwy çykaryjy we ýod önümlerini öndüriji zawodlar we sagaldyş laýy we deňiz duzuny gaplaýjy kärhanalar ýaly obýektler gurlar.

Halkyň derdi

Türkmenistanda resmi taýdan kabul edilýän milli programmalaryň türkmen jemgyýetiniň islegleriniň we ilatyň zerurlyklarynyň hasaba alnyp amala aşyrylýanlygy yglan edilýär. Şol bir wagtda-da ýurduň ençeme raýatlary saglygy saklaýyş taýdan hatda ilkinji zerur zatlaryň üpjünçiliginiň-de gowşaklygyny aýdýarlar we iň zerur medisina kömeginden peýdalanyp bilmän kösenýändiklerini gürrüň berýärler.

Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy 40 ýaşly Bahar Nurberdiýewa welaýatyň merkezi keselhanasynda başdan geçiren ýagdaýy barada Azatlyk Radiosyna şeýle gürrüň berdi:

—Gerekli dermanlaram, gerekmejek dermanalaram özüme aldyrtdylar. 11 gün ýatamda iki million manat aldylar. Däri-dermanlary özüm eltemde-de keselhanada ýatanyma 2 million aldylar. Keselhana işgärleriniň her haýsynyň eline ýene 200, 300, 500 manatdan paýlap berdim.

Türkmenistanyň saglygy saklaýyş pudagyna sarp edilýän maliýe serişdeleri şu çaka çenli esasan medisina obýektleriniň gurluşygyna we täze medisina merkezleriniň enjamlaşdyrylmagyna harç edilip gelýär.Resmi maglumatlara görä, soňky 10 ýylyň dowamynda Türkmenistanda täze medisina edaralarynyň gurluşygyna 1 ýarym milliard dollara golaý pul sarp edildi.

Problemalaryň çözgüdi nirede?

Türkmenistanyň hökümetiniň saglygy saklaýyş pudagyny ösdürmek maksady bilen amala aşyrýan çäreleriniň halky köpden bäri aladalandyrýan problemalaryň çözgüdine däl-de, täze gurluşyklara gönükdirilmeginiň sebäbi köp sorag döredýär. Emma bu sowallara türkmen häkimiýetleri tarapyndan jogap berilmeýär. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş pudagynyň resmilerinden bu sowala jogap alyp bolmaýar. Bu tema ýurduň habar serişdelerinde hem gozgalmaýar, diňe ösüşler wasp edilýär, problemalar bolsa düýbünden gozgalmaýar.

Käbir synçylaryň pikirine görä, hökümetiň saglygy saklaýyş pudagyny ösdürmek maksady bilen amala aşyrýan çäreleri döwlet ýolbaşçylarynyň uly tutumly gurluşyk syýasatynyň dowamy bolup, häkimiýet başyndakylaryň hakyky problemalary iş ýüzünde çözmek niýetiniň ýokdugyny görkezýär.

“Türkmen insiatiwasy” guramasynyň müdiri Farid Tuhbatulliniň pikirine görä, ýurduň saglygy saklaýyş pudagyna puluň çykarylýanlygy hökümetiň bu pudaga üns berýänliginden habar berýär, emma problemlary çözmeýär:

—Ilkinji nobatda tutuş ýurtda saglygy saklaýşyň ýagdaýyny we medisina hyzmatlarynyň hilini, şol sanda oba ýerlerindäki ýagdaýlary öwrenmek boýunça struktura döredilip, problemalar öwrenilse, dogry bolardy. Ýurtdaky keselçilik derejesine hem baha berilmeli. Ine, şondan soň, toplanan maglumatlar esasynda ilkinji zerurlyklar kesgitlenip, muňa sarp ediljek maliýe serişdeleriniň möçberi yglan edilse, netijä garaşyp bolardy.

Lukmanlaryň ukyby

Kadrlar problemasy hem Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ugry üçin ýiti mesele bolup galýar. Hut lukmanlar tarapyndan berilýän medisina kömeginiň hiliniň pes bolmagy raýatlaryň köplenç täze gurlan we gowy enjamlaşdyrylan merkezlere barmaga derek tanyş-bilişligiň üsti bilen ynamdar lukmanlara ýüzlenmäge ýykgyn etmegine ýa-da mümkinçiligi bolanda, öz saglygyny ýurduň daşynda bejermäge synanyşmagyna sebäp bolýar.

—Ýaraman baranyňda, habaryňy alýanam ýok. Agyrýan ýeriňi anyklap bilýänem ýok. Ýoldaşym köriçege diýip eltildi. Öt diýip, her haýsy bir ýerini kesjek bolansoň, ençeme çykdajy edip, bar ýerini barladyp çykdym—diýip, türkmenistanly Bahar Nurberdiýewa aýdýar.

Şol bir wagtda-da Türkmenistana häli-şindi germaniýaly lukman alymlaryň syýahatlary geçirilýär. Daşary ýurtly lukmanlaryň gatnaşmagynda türkmen lukmanlary üçin leksiýalar hem gurnalýar. Bu barada ýygy-ýygydan habar berýän türkmen metbugatynda “şu günki gün prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň howandarlygynda Türkmenistanyň saglygy saklaýyş pudagynyň halkara derejesine ýetenligi” nygtalýar.
Ýurtda dowam edýän kanunçylyga laýyklykda, Türkmenistanyň prezidentligine kandidatlar saýlawlara iki aý galanda hödürlenip başlanmaly.

Türkmenistanda geçirilmeli prezident saýlawlaryna üç aýdan hem az wagt galdy. Ýurtda dowam edýän kanunçylyga laýyklykda, Türkmenistanyň prezidentligine kandidatlar saýlawlara iki aý galanda hödürlenip başlanmaly. Ol şu ýylyň 12-nji dekabryna gabat gelýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen oppozisiýa wekillerini-de saýlawlara gatnaşmaga çagyrypdy.


Türkmenistan prezident saýlawlaryna barýar. Kimleriň ýokary kürsä dalaş etjekdigi “Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary hakyndaky” kanuna laýyklykda saýlawlara iki aý galanda belli edilip başlanmaly. Oňa bir aýdan hem az wagt galdy.

Abadan wakasynyň yzysüresi, 8-nji iýulda geçiren hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurtlarda hereket edýän oppozisiýa wekillerini 2012-nji ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanda geçiriljek prezident saýlawlaryna gatnaşmaga çagyrypdy:

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow
​—Biz özüni oppozisiýa diýip atlandyrýan toparlar bilen hem hyzmatdaşlyk etmekden çekinmeýäris. Eger oppozisiýa girýän adamlardan kimdir bir öňde durýan prezident saýlawlaryna gatnaşmaga isleg bildirse, onda ol, ine, biziň ýurdumyza gelip biler. Men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede, deňhukukly esaslarda saýlawlara gatnaşmaga hem mümkinçilikleriň dörediljekdigini doly kepillendirýärin.

Synçylar bu çakylygyň Türkmenistanda herket edýän kanunçylyga gabat gelmeýändigini şol wagt bellediler. Çünki, Türkmenistanyň Baş kanunynda prezidentlige dalaş etjek adamlar üçin talap edilýän şertleriň arasynda “...soňky 15 ýylda yzygiderli Türkmenistanda ýaşaýan we döwlet organlarynda, jemgyetçilik guramalarynda ýa-da halk hojalygynyň pudaklarynda işleýän, uly abraýa eýe bolan, saýlanmaga mynasyp görlen Türkmenistanyň graždany Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna gatnaşyp hem Türkmenistanyň prezidentligine saýlanyp biler” diýen setirler bar.

Şol beýannamanyň aýdylanyna dört aýdan gowrak wagt geçdi, saýlawlara-da üç aýdan azyrak wagt galdy. Daşary ýurtda döredilen Respublika oppozision partiýanyň lideri Nurmuhammet Hanamow bolsa, saýlawlara çenli wagt näçe azaldygyça, ýurda dolanmak şansynyňam şonça kemelýändigini aýdýar.

Efirde adynyň tutulmagyny islemedik aşgabatly synçynyň aýtmagyna görä, Berdimuhamedowyň oppozisiýany çagyran wagty ilat arasynda bu mesele bilen bagly biraz gazaklanma döränem bolsa, şol çakylyga köpler ynamsyzlyk bilen garapdyr. “Wagt geçdigiçe, bu işiň başa barjagyna ynanýan adamlaryň sany azalýar, oňa çynlakaý bir mesele hökmünde garabam baranoklar” diýip, synçy aýdýar.

Orsýetiň Ylymlar Akademiýasnyň Umumytaryh institutynyň uly ylmy işgäri, Merkezi Aziýa ýurtlary bilen ýakyndan gyzyklanýan professor Artýom Ulunýan Türkmenistanyň prezidentiniň çakylygynyň başdan propagandistik häsiýete eýe bolandygyny, ýurtdaky ýagşy-ýaman hereket edýän kanunlara bap gelmeýändigini Azatlyk Radiosyna aýtdy.

Respublika oppozision partiýanyň lideri Nurmuhammet Hanamow
Respublika oppozision partiýanyň lideri Nurmuhammet Hanamow
Eger şu wagta çenli türkmen häkimiýetlerinden hiç hili jogap ýok bolsa, oppozisiýa mundan beýläk nähili hereket etmekçi? Bu soraga Nurmuhammet Hanamow şeýle jogap berdi:

—Berdimuhamedowyň diýýän sözleri edýän hereketleri bilen deň gelenok. [Söz] bilen işiň deň gelmeýänini, döwlet ýolbaşçysy bolup, boş-boşuna bir zat diýip goýberýändigini, şular ýaly ýolbaşçy bilen nähili iş salyşmaly, nähili aragatnaşygy sazlamaly - şuny diňe bir ÝHHG bilen däl-de, Ýewropa Bileleşigi, BMG ýaly halkara guramalara ýetirmekçi. Dek oturmak niýetimiz ýok.

Şwesiýada ýaşaýan oppozisiýa wekili Halmyrat Söýünow bolsa bu barada şeýle diýdi:

Şwesiýada ýaşaýan oppozisiýa wekili Halmyrat Söýünow
Şwesiýada ýaşaýan oppozisiýa wekili Halmyrat Söýünow
—Gol gowşuryp oturmaly diýen pikir bizde ýok. 15-nji dekabra çenli biz ýurda goýberilmesek, onda men köpçülikleýin habar serişdeleriniň üsti bilen, Internet arkaly geljekki saýlawlaryň kanuny saýlawlar däldigi barasynda halka düşündiriş bermekçi. Eger ýurt şu gidişine gitse, Nyýazowyň döwründenem beter durmuşyň halkymyza garaşýany öz-özünden düşnükli.

Professor Artýom Ulunýan, eger türkmen häkimiýetleri beren sözüniň yzynda durmasa, munuň sebäbini öňki prezidentiň hökmürowanlyk eden döwründen gözlemelidigini, onuň köppartiýalylyk barada gowy-gowy wadalar berip, şol sözleriň boş çykandygyny ýatlady.

—Nebit-gaza baý Türkmenistanyň häkimiýetleriniň ýüzüne hiç kim açyk bir zat aýtmasa-da, geljekki saýlawlara oppozisiýanyň goýberilmezligi ýurt baştutanyna, Türkmenistanyň syýasy režimine ýeterlik derejede zyýan etirer—diýip, Ulunýan aýtdy.

8-nji iýulda Berdimuhamedowyň hökümet maslahatynda eden çykyşyndan soň, Türkmenistanyň köpçülikleýin habar serişdelerinde oppozisiýanyň ýurda dolanmagy barada ýeke gezegem dil ýarylmady.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG