Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

"Türkmenistan" myhmanhanasynyň deregine Türkmenistanyň hökümetiniň täze binasynyň guruljakdygy barada maglumatlar bar.
Aşgabatdaky özboluşly keşbi bilen tanalan "Türkmenistan" myhmanhanasy geçen hepde ýumruldy. Bu waka şaýat bolan aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow şeýle diýdi:

—Geçen hepde Aşgabadyň Gogol (Bitaraplyk) köçesi bilen maşynly barýarkam, "Türkmenistan" myhmanhanasynyň ýykylýandygyny görüp, gynandym. "Türkmenistan" myhmanhanasy Aşgabadyň myhmanlary üçin ýerleşýän ýeri boýunça örän çemeli hem-de arzan myhmanhanady. Onuň özboluşly hem özüne çekýän arhitekturasy bardy.

"Türkmenistan" myhmanhanasy Aşgabadyň administratiw we söwda merkeziniň golaýynda ýerleşýärdi. Ýerli synçy Ýaýlym Begow bu ýagdaýyň myhmanhanada ýaşaýan myhmanlar üçin amatly bolandygyny aýdýar:

—Türkmenistan" myhmanhanasy Aşgabadyň merkezinde gurlansoň, ol hemme tarapdan örän amatlydy. Myhmanlara gerek bolan edara jaýlary myhmanhana örän golaýdy. Gelýän myhmanlar, komandirowka gelýän adamlar her hili işlerini aňsatlyk bilen bitirip bilýärdiler. Sowet döwründen galan ýadygärlik hökmünde garalýan bu üç gatly myhmanhanada 60 sany otag bolup, her otagda duş bilen wanna, kondisioner, hemra telewideniýesi bardy. Myhmanhananyň myhmanlary saunanyň, massaž kabinetiniň, dellekhananyň hyzmatlaryndan hem peýdalanyp bilýärdiler. Myhmanhananyň restorany bolsa diňe bir myhmanlaryň däl, eýse aşgabatlylaryň hem gelim-gidimli ýeridi.

"Türkmenistan" myhmanhanasy Aşgabadyň administratiw we söwda merkeziniň golaýynda ýerleşýärdi.
"Türkmenistan" myhmanhanasy Aşgabadyň administratiw we söwda merkeziniň golaýynda ýerleşýärdi.
"Türkmenistan" myhmanhanasy 1948-nji ýyldaky Aşgabat ýer titremesinden soň, 1950-nji ýylda gurlupdy. 1995-nji ýylda ýugoslaw gurluşykçylary bu myhmanhanada düýpli abatlaýyş işlerini geçirdiler. Emma, muňa garamazdan, myhmanhana özüniň arhitektura aýratynlygyny saklap galypdy. Ýaýlym Begow bu barada şeýle diýýär:

—Her nomeriň gurluşy o diýen uly hem däldi: iki adamlyk, dört adamlyk otaglar bardy. Hemme gerekli enjamlar bilenem üpjün edilendi. Özem arassa saklanýardy. Gapdalynda-da restoran bardy. Onda diňe myhmanhanada ýaşaýanlar däl-de, şäherli adamlar, şol töwerekde işleýänler günortanyna, hezil edinip, nahar iýip, dynç alyp gidýärdiler. Onsoňam, myhmanhananyň demirgazyk tarapynda "Gorka" diýip, bir taryhy ýadygärlik bardy. Onuň üstünde hem dynç almaga tomusky kafe bardy. Ol ýerde hem adamlar dynç günleri gelip, dynç alyp gidýärdiler.

Graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow ýaşy 50-den geçen aşgabatlylaryň ýaşlyk döwürleriniň ýatlamasy bolan sowet döwrüniň binalarynyň ýykylmagyna öz garaýşyny şeýle beýan etdi:

—50-70 ýaşa çenli islendik adamdan şäheriň ýüzi nähili diýip soranyňda, şäheriň merkezindäki jaýlary, başga-da şäheriň käbir ýerlerindäki özboluşly jaýlary agzarlar. Emma häzirki alnyp barylýan gurluşyk şäheri arhitektura taýdan taryhsyz goýup barýar.

Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň binasynyň golaýynda ýerleşen "Türkmenistan" myhmanhanasynyň deregine Türkmenistanyň hökümetiniň täze binasynyň guruljakdygy barada maglumatlar bar.
“Transparency International” guramasynyň 2011-nji ýyl boýunça korrupsiýanyň görkezijileri baradaky kartasy.

1-nji dekabrda “Transparency International” guramasy dünýäde korrupsiýanyň derejesi boýunça hasabat ýaýratdy. Ýylda çap edilýän we 183 ýurdy öz içine alýan bu hasabatda Türkmenistan sanawyň iň soňky setirlerinde – 177-nji orunda ýerleşdirilipdir.


“Transparency International” guramasynyň “Korrupsiýanyň görkezijileri” atly ýyllyk hasabatyndaky sanawyň ýokary setirlerinde korrupsiýadan iň azat jemgyýetli ýurtlar ýerleşýär.

Korrupsiýanyň derejesi ýokarlandygyça, ýurtlar sanawyň aşaky setirlerine tarap süýşýärler. “Transparency International” guramasynyň şu ýylky hasabatynda Türkmenistan bilen Özbegistan iň aşaky setirleriň birinde, ýagny 177-nji orunda bilelikde yerleşdirilipdir.

Türkmenistana berlen baha

“Transparency International” guramasynyň ýolbaşçylaryndan Miklos Marşall hasabatda Türkmenstan bilen Özbegistanda bu ugurda kän bir oňyn oňegidişlikleriň ýokdugyny aýtdy.

“Transparency International” guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça regional direktory Miklos Marşall.
“Transparency International” guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça regional direktory Miklos Marşall.
“Hakykatda Özbegistan we Türkmenistan ýaly ýurtlarda ýagdaý garaňky diýse bolar. Ol ýerde haýsydyr bir jogapkärçilik diýlen zada duşmak gaty kyn. Hökümet elitalarynda hiç hili jogapkärçilik ýok, ol ýerde syýasy oppozisiýa hem ýok, raýat jemgyýetçiligi hem ýok, erkin metbugatam ýok. Ol jemgyýetler tas doly ýapyk jemgyýetlerdir, hut şonuň üçinem ol ýerde gowulaşma ýok” diýip, Miklos Marşall belledi.

“Transparency International” guramasynyň hasabatyna görä, dünýäde korrupsiýa bilen bagly Türkmenistandaky ýagdaýdan has agyr ýagdaý diňe Owganystanda, Mýanmarda, Demirgazyk Koreýada we Somalide saklanýar.

Hasabatda “0” – korrupsiýanyň iň ýokary derejesini, “10” bolsa korrupsiýadan azatlygy aňladýar. Türkmenistana berlen baha – 1.6. Korrupsiýanyň derejesi boýunça hasabatda kesgitlenen bahalar ýurtlaryň syýasy we jemgyýetçilik gurluşlarynyň korrupsiýa bilen bagly ýagdaýyna esaslanýar. Ýagny, döwlet resmileriniň para almagyna, döwlet serişdelerinden hyýanatçylykly peýdalanmagyna we salgytdan boýun gaçyrmagyna degişli ýagdaýlar ýurtlara berlen bahalara öz täsirini ýetirýär.

Näme üýtgedi?

“Transparency International” guramasynyň wekili Miklos Marşallyň sözlerine görä, bu ýylky hasabat korrupsiýanyň derejesi ýokary bolmadyk ýurtlarda ozalky ýyllara garanyňda gowulyga tarap uly bir ösüşiň bolmanlygyny görkezýär. Muňa garamazdan, korrupsiýadan azat ýurtlar bilen korrumpirlenen ýurtlaryň arasyndaky uly tapawut saklanyp galýar.

Miklos Marşall ýagdaýyň agyr bolan ýurtlarynda korrupsiýanyň ýurduň gurluşyna aralaşyp, tutuş sistemany emele getirýänligini belleýär.

“Transparency International” guramasynyň hasabatynda Türkmenistana berlen baha soňky ýylyň dowamynda-da ýurtda güýçli korrupsiýa derejesiniň saklanyp galanlygyny görkezýär.

Guramanyň ozalky ýyllarda çap eden hasabatlarynda-da Türkmenistan dünýä derejesinde korrupsiýanyň iň güýçli bolan bäş ýurdunyň hataryna girýärdi. Meselem, 2009-njy ýylyň hasabatynda Türkmenistan 168-nji orunda, 2010-njy ýylda bolsa 172-nji orunda ýerleşdirilipdi.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG