Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Ministrler Kabinetiniň bilim, saglygy goraýyş, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik meseleleri boýunça orunbasary Hydyr Muhammetberdiýewiç Saparlyýewi wezipesinden boşadyldy, 11-nji fewral.

11-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň bilim ulgamynda birnäçe ýolbaşçylary wezipeden boşatdy.

Prezidentiň gol çeken resminamalaryna laýyklykda, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin Türkmen politehniki institutynyň rektory Ý.Möwlamow, şol institutyň okuw işleri boýunça prorektory Ç.Jelilow, Türkmenistanyň Bilim ministriniň ýokary we orta hünärment mekdepler boýunça orunbasary G.Durdyýew wezipelerinden boşadyldylar.
.
Bu ýolbaşçylaryň wezipeden boşadylmagyny Berdimuhamedow Türkmen politehniki institutynda ýaramaz wakanyň bolup geçenligi bilen düşündirdi.

Politehniki institutda näme boldy?

Prezidentiň ýaramaz diýip atlandyrýan wakasynyň takyk näme wakadygy resmi aýdylmasa-da, Türkmen politehniki institutynda ýakynda ýüz beren pajyga tutuş şähere bireýýäm dolupdy.

Politehniki institutyň üç sany talybynyň serhoş ýagdaýda üç gyzy zorlap, soňundanam olaryň janlaryna kast edendiklerini, olaryň biriniň bolsa ganhorlaryň elinden aman galmagy başarandygy barada habar berilýär.

Häzirki wagtda ganhor talyplaryň tussag astyna alnyp, olaryň garşysyna jenaýat işiniň gozgalandygy barada aýdylýar.

Politehniki institutda ýüz beren waka 2007-nji ýyldan bäri Ministrler Kabinetiniň bilim, saglygy goraýyş, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik meseleleri boýunça orunbasary Hydyr Muhammetberdiýewiç Saparlyýewi wezipesinden boşatmaga sebäp boldy.

Wise-premýer rektor boldy

Politehniki institutyň geljekde täze bina göçüp barjakdygyny mälim etmek bilen Berdimuhamedow täze binalarda okuwlary kadaly we talaba laýyk ýola goýmak üçin köp sanly guramaçylyk işlerini geçirmegiň zerurlygynyň ýüze çykýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda prezident Saparlyýewiň bilim ulgamynda uzak wagtdan bäri işläp gelýändigini we bu ugurda uly tejribesiniň bardygyny göz öňünde tutup, ony Türkmen politehniki institutynyň rektory wezipesine belleýändigini aýan etdi we başga işe geçýändigi sebäpli, ony Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Wise-premýer Gurbanmyrat Amangulyýewiç Mezilow, 11-nji fewral.
Ministrler Kabinetiniň bilim, saglygy goraýyş, sport, syýasatçylyk we jemgyýetçilik meseleleri boýunça orunbasaryň wezipe borçlaryny ýerine ýetirmeklik prezidentiň gol çeken buýrugyna laýyklykda wise-premýer Gurbanmyrat Amangulyýewiç Mezilowyň üstüne ýüklenildi.

Geçen ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti G.Mezilowy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläninde Berdimuhamedow onuň borjy ýurtda düýpli ylmy-barlag işlerini alyp barmakdan, olaryň täze ugurlaryny ösdürmekden, alnyp barylýan ähli ylmy işlere ýolbaşçylyk etmek we olary utgaşdyrmakdan ybarat bolmalydyr diýip kesgitläpdi.

Şol mejlisde Berdimuhamedow H.Saparlyýewe özüniň alyp barýan ulgamynyň işlerini öňküsi ýaly alyp barmagyna ygtyýar berse-de, köpler ýakyn wagtda Mezilowyň Saparlyýewiň ýerine geçäýmek ähtimallygynyň bardygyny öňe sürüpdiler.

Ýurtda tölegli ýokary okuw mekdeplerini açmak baradaky pikirler 2008-nji ýyldan bäri öňe sürlüp gelýän-de bolsa, bu iş ýüzünde häli-häzire çenli amala aşyrylman gelinýär. Ministrler Kabinetiniň bilim ulgamyna jogap berýän orunbasarynyň üýtgemeginiň ýokary okuw mekdeplerinde geçirilmek islenilýän bu reformalara öz täsirini näderejede ýetirjekdigi heniz anyk däl.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlanyldy.
Prezident Berdimuhamedow 2010-njy ýylda eden çykyşynda ýakyn iki ýylda 23 milliard 600 million çemesi amerikan dollarynyň gurluşyklara harçlanjakdygyny yglan etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 4-nji fewraldaky mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýtmagyna görä, 2011-nji ýylda gurluşyk işleri üçin 7 milliard amerikan dollary harçlanar.

Prezident gurluşyk işleriniň gerimini giňeltmek üçin gurluşyk toplumlarynyň dolandyrylyşynyň hilini ösdürmelidigini belledi we Aşgabat häkimliginde gurluşyklar barada ýörite edarany açmagy tabşyrdy. Bu edara ol ýa-da beýleki gurluşyklar barasynda ýerli we daşary ýurt gurluşyk kärhanalary üçin tenderler geçirer. Olar bilen degişli ylalaşyklara gol goýar. Ministrlikler we pudaklaýyn edaralar bolsa täze edara bilen jaý ýa-da desgany gurmak barasynda ylalaşyklara gol goýarlar.

“Biz 2015-nji ýyla çenli umymy sermaýanyň 15 prosentini gurluşyk toplumyna ýatyrmagy göz öňünde tutýarys. Bu hem bize gurluşyk kompaniýalarynyň kuwwatyny, gurluşyk materiallarynyň bahasyny ösdürmäge we işine ussat gurluşykçylary taýýarlamaga mümkinçilik berer” diýip, Berdimuhamedow aýtdy.

Prezident Berdimuhamedow 2010-njy ýylda eden çykyşynda ýakyn iki ýylda 23 milliard 600 million çemesi amerikan dollarynyň gurluşyklara harçlanjakdygyny yglan etdi. Geçen ýyl ulanylmaga berlen “Oguzkent” myhmanhanasynyň umumy bahasynyň 270 million ýewro deňdigini resmi metbugat ýazdy.

Iş we jaý üpjünçiligi

Şol bir wagtyň özünde-de, Türkmenistanda gurluşyklaryň giň möçberde alnyp barylýandygyna garamazdan, ilatyň iş we ýaşaýyş jaýlary bilen üpjünçiligi pes derejede alnyp barylýar. Täze gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň bahasy bolsa ilatyň aglaba bölegi üçin gymmat bolmagynda galýar.

Mary welaýatynyň ýaşaýjysy, 55 ýaşly zenanyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, onuň ýaşaýan etrabynda işsizlik ösen: “Bir öýde üç hojalyk bar bolsa, olardan diňe bir erkek adamynyň işi bar. Onsoň diňe aýal-gyzlar işlemeli bolýarlar. Olar bazara gitmeli, öýde tikin-çatyn etmeli”.

Lebap welaýatynyň häzirki Atamyrat, öňki Kerki etrabynda ýaşaýan Ogulbibi Gurbanowa bolsa gyzjagazy bilen atasynyň maşyn goýýan köne garažynda ýaşaýandygyny Azatlyk Radiosyna aýtdy: “2003-nji ýylda adamym bilen aýrylyşdym. Bir gyzym bar. Häzir atamyň köneje garažynda ýaşaýaryn”.

Milliardlarça pul gurluşyga

Türkmen mejlisiniň öňki deputaty, häzir Şwesiýada ýaşaýan oppozisioner Halmyrat Söýünowyň pikiriçe, Türkmen häkimiýetleriniň gurluşyklara milliardlarça dollar harçlamagynyň birnäçe sebäbi bar: “Türkmenistanda iň uly ogurlyk gurluşyklar arkaly edilýär. Gurluşyklara näçe pul harçalanandygyny, tehnika ulanylandygyny hasaplaýan adam ýok ýa-da olara gözegçilik edýän gurama ýok”.

“Ikinjiden, şol gurluşyklar kimlere berilýär. Olardaky ogurlygy hiç kim bilmesin diýip olary esasan, daşary ýurt şirketleri alyp barýarlar. Meselem, Fransiýanyň “Buig”, Türkiýäniň “Polimeks” we beýleki ululy-kiçili şirketleri alyp barýarlar” diýip, Söýünow aýdýar.

Söýünowyň pikiriçe, şol ýüz millionlar ilaty täze iş ýerleri bilen üpjün etmek we ýaşlary daşary ýurtlarda okatmak üçin harçlansa, örän ýerlikli bolardy.

ABŞ-da ýerleşýän “Gallup” edarasy tarapyndan geçirilen pikir soralyşygyň netijesinden belli bolşuna görä, Türkmenistanyň ilatynyň 38 prosenti ýaşaýyş jaý üpjünçiligi boýunça dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG