Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Aşgabadyň Ýakyn Gündogar bilen aradaky dialoglaryny güýçlendirmegine garaşylýar.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 9-10-njy fewralda Bahreýn patyşalygyna sapar etdi.

Berdimuhamedowyň Bahreýne eden resmi saparynyň dowamynda iki ýurt arasynda maýa goýumlaryny ösdürmek hem goramak boýunça hökümetara ylalaşyga we goşa salgydy ýatyrmak barada Konwensiýa gol çekildi.

Şeýle-de Türkmenistan bilen Bahreýniň arasynda ykdysady, söwda, ylmy we tehniki hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Memoranduma we Daşary işler ministrlikleriniň arasynda ikitaraplaýyn konsultasiýalar barada Memoranduma gol goýuldy.

Berdimuhamedow 9-njy fewralda Bahreýniň paýtagty Manamada: “Türkmenistan Bahreýn bilen doly derejeli hyzmatdaşlygy ösdürmekçi” diýdi. Ol Bahreýniň maliýe, biznes toparlaryny Türkmenistanyň ykdysady ösüşine gönükdirilen proýektlere gatnaşmaga çagyrdy.

Perspektiwa

Günbatary öwrenijileriň Orsýetdäki birleşiginiň agzasy, taryhy ylymlaryň doktory Dmitriý Arapow Bahreýniň arap dünýäsiniň iri maliýe merkezi bolup durýanlygyny bellemek bilen, bu ýurtda nebit girdejilerine baý tutuş regionyň maliýe serişdeleriniň saklanýanlygyny we dolandyrylýanlygyny aýtdy.

Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan Arapowyň pikirine görä, Bahreýniň maliýe sistemasynyň aýratynlyklary we mümkinçilikleri nebit-gaz serişdelerine baý Türkmenistanyň ýolbaşçylary üçin bähbitlidir.

Berdimuhamedow iki ýurduň arasyndaky gumanitar gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça käbir teklipleri etdi. Aşgabatda sungat festiwalyny we Bahreýniň medeni günlerini geçirmek inisiatiwalary öňe sürüldi. Berdimuhamedowyň sözlerine görä, şeýle çäreler “ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklary giňelder we pugtalandyrar”.

Ýurtlaryň medeni günlerini geçirmek we syýahatçylygy ösdürmek meselesi 9-njy fewralda Manamada Bahreýniň medeniýet ministriniň we Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport boýunça Döwlet komitetiniň ýolbaşçysynyň arasynda hem maslahat edildi.

Bahreýniň habar agentlikleriniň maglumatyna görä, gepleşikleriň gidişinde taraplar ýurtlaryň ykdysady we inwestision mümkinçiliklerinden syýahatçylyk ugurdan hem peýdalanmagyň ähmiýetini nygtadylar.

Bahreýn patyşalygy

Bahreýn patyşalygy Pars aýlagynda adalarda ýerleşýän döwlet. 800 müň çemesi ilatly Bahreýn arap dünýäsiniň iň kiçi ýurdy. Konstitusion patyşalyk syýasy düzgünine görä ýaşaýan Bahreýn Al Halifa patyşalar maşgalasy tarapyndan dolandyrylýar. Nebit-gaza, merjen daşlaryna we alýuminiý magdanyna baý bu yurt ösen maliýe-bank sistemasy bilen tanymal.

Birleşen Ştatlarda ýerleşýän “Heritage Foundation” guramasynyň we “Wall Street Journal” gazetiniň dünýäde ykdysady azatlygyň derejesi barada 2010-njy ýylda ýaýradan hasabatynda 800 müň ilatly Bahreýne 13-nji orun berildi.

Bahreýn Ýakyn Gündogarda iň erkin ykdysadyýetli ýurt. Bu ýurtda umumy ykdysady ösüş gowşak bolsa-da, global maliýe krizisiniň ýurduň bank pudagyna ýaramaz täsiri örän pes. Ykdysadyýetde amala aşyrylan reformalar we ýurtda global söwda giň ýol açylmagy Bahreýni maliýe läheňine öwürdi.

Ýakyn Gündogarda nebit pudagyna iň az garaşly ykdysadyýetli Bahreýniň salgyt düzgüni bäsleşige ukyply we maliýe pudagy ösen. Bu bolsa Bahreýnde daşary ýurt sermaýasynyň köp ýatyrylmagyna mümkinçilik berýär diýip, “Heritage Foundation” guramasynyň we “Wall Street Journal” gazetiniň hasabatynda bellendi.

Birleşen Ştatlaryň Merkezi aňtaw gullugynyň maglumatlaryna görä, 2010-njy ýylda 800 müň ilatly Bahreýnde inflýasiýanyň derejesi 3,3 prosente, bir bahreýn dinarynyň hümmeti-de, takmynan, 0,38 sente deň bolupdyr.

Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedowyň arap dünýäsine eden resmi saparynyň Aşgabadyň Ýakyn Gündogar bilen aradaky döwletara dialoglaryny güýçlendirmegine garaşylýar.
Ministrler Kabinetiniň bilim, saglygy goraýyş, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik meseleleri boýunça orunbasary Hydyr Muhammetberdiýewiç Saparlyýewi wezipesinden boşadyldy, 11-nji fewral.

11-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň bilim ulgamynda birnäçe ýolbaşçylary wezipeden boşatdy.

Prezidentiň gol çeken resminamalaryna laýyklykda, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin Türkmen politehniki institutynyň rektory Ý.Möwlamow, şol institutyň okuw işleri boýunça prorektory Ç.Jelilow, Türkmenistanyň Bilim ministriniň ýokary we orta hünärment mekdepler boýunça orunbasary G.Durdyýew wezipelerinden boşadyldylar.
.
Bu ýolbaşçylaryň wezipeden boşadylmagyny Berdimuhamedow Türkmen politehniki institutynda ýaramaz wakanyň bolup geçenligi bilen düşündirdi.

Politehniki institutda näme boldy?

Prezidentiň ýaramaz diýip atlandyrýan wakasynyň takyk näme wakadygy resmi aýdylmasa-da, Türkmen politehniki institutynda ýakynda ýüz beren pajyga tutuş şähere bireýýäm dolupdy.

Politehniki institutyň üç sany talybynyň serhoş ýagdaýda üç gyzy zorlap, soňundanam olaryň janlaryna kast edendiklerini, olaryň biriniň bolsa ganhorlaryň elinden aman galmagy başarandygy barada habar berilýär.

Häzirki wagtda ganhor talyplaryň tussag astyna alnyp, olaryň garşysyna jenaýat işiniň gozgalandygy barada aýdylýar.

Politehniki institutda ýüz beren waka 2007-nji ýyldan bäri Ministrler Kabinetiniň bilim, saglygy goraýyş, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik meseleleri boýunça orunbasary Hydyr Muhammetberdiýewiç Saparlyýewi wezipesinden boşatmaga sebäp boldy.

Wise-premýer rektor boldy

Politehniki institutyň geljekde täze bina göçüp barjakdygyny mälim etmek bilen Berdimuhamedow täze binalarda okuwlary kadaly we talaba laýyk ýola goýmak üçin köp sanly guramaçylyk işlerini geçirmegiň zerurlygynyň ýüze çykýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda prezident Saparlyýewiň bilim ulgamynda uzak wagtdan bäri işläp gelýändigini we bu ugurda uly tejribesiniň bardygyny göz öňünde tutup, ony Türkmen politehniki institutynyň rektory wezipesine belleýändigini aýan etdi we başga işe geçýändigi sebäpli, ony Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Wise-premýer Gurbanmyrat Amangulyýewiç Mezilow, 11-nji fewral.
Ministrler Kabinetiniň bilim, saglygy goraýyş, sport, syýasatçylyk we jemgyýetçilik meseleleri boýunça orunbasaryň wezipe borçlaryny ýerine ýetirmeklik prezidentiň gol çeken buýrugyna laýyklykda wise-premýer Gurbanmyrat Amangulyýewiç Mezilowyň üstüne ýüklenildi.

Geçen ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti G.Mezilowy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläninde Berdimuhamedow onuň borjy ýurtda düýpli ylmy-barlag işlerini alyp barmakdan, olaryň täze ugurlaryny ösdürmekden, alnyp barylýan ähli ylmy işlere ýolbaşçylyk etmek we olary utgaşdyrmakdan ybarat bolmalydyr diýip kesgitläpdi.

Şol mejlisde Berdimuhamedow H.Saparlyýewe özüniň alyp barýan ulgamynyň işlerini öňküsi ýaly alyp barmagyna ygtyýar berse-de, köpler ýakyn wagtda Mezilowyň Saparlyýewiň ýerine geçäýmek ähtimallygynyň bardygyny öňe sürüpdiler.

Ýurtda tölegli ýokary okuw mekdeplerini açmak baradaky pikirler 2008-nji ýyldan bäri öňe sürlüp gelýän-de bolsa, bu iş ýüzünde häli-häzire çenli amala aşyrylman gelinýär. Ministrler Kabinetiniň bilim ulgamyna jogap berýän orunbasarynyň üýtgemeginiň ýokary okuw mekdeplerinde geçirilmek islenilýän bu reformalara öz täsirini näderejede ýetirjekdigi heniz anyk däl.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlanyldy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG