Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Kongressmen Howard L.Berman Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Wekiller Öýüniň Daşary işler komitetiniň ýokary derejeli demokrat agzasy.
ABŞ-nyň tanymal kongressmeni Howard L.Berman Türkmenistanyň prezidentine anna güni ýollan hatynda “Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň (RFE/RL) žurnalistlerine we olaryň maşgala agzalaryna garşy haýbatlary we yzarlamalary bes etmäge, seýle hem ýurtdaky esasy hukuklary we azatlyklary, şol sanda söz azatlygyny goldamaga ygrarly bolup galýandygyny tassyklamaga” çagyryş etdi.

Soňky döwürde Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň (RFE/RL) Türkmen gullugy bilen işleşýän žurnalistlere we habarçylara hem-de olaryň maşgala agzalaryna garşy görkezilýän basyşlaryň güýjemegi demokrat kongressmen Howard L.Bermanyň prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ýüzlenmegine sebäp boldy.

Yza gaýdyşlyk

Türkmenistanyň resmi güýç ulanyjy edaralarynyň döwlete degişli bolmadyk žurnalistlere garşy alyp barýan çäreleriniň arasynda yzarlamak, soraga çekmek, wezipeden boşatmak we daşary ýurtlara çykmaga ya-da ýurda dolanmaga päsgelçilik döretmek ýaly yzygiderli görkezilýän gysyşlar bar.

Soňky wakalar adam hukuklary boýunça "ýaramazlaryň iň ýaramazy" diýlip baha berilýän, halkara guramalaryň bu ugur boýunça hasabatlarynda Birma we Demirgazyk Koreýa ýaly ýurtlar bilen bir hatarda görkezilýän Türkmenistanda repressiýanyň has hem güýjeýändigini görkezýär.

Halkara media kompaniýasy bolan Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň žurnalistleri erkin metbugatyň gadagan edilen ýa-da söz azatlygy çäklendirilen 20 döwletiň ilatyna erkin habarlary ýetirýär. Birleşen Ştatlaryň Kongressi tarapyndan goldanylýan bu kompaniýanyň gepleşikleri radio, telewideniýe we Internet arkaly 20 döwletde 28 dilde halk köpçüligine ýetirilýär.

“Bu gepleşikler plýuralizme hem-de maglumat we söz azatlygyna ygrarlylygyň beýany bolup durýar. Birleşen Milletler Guramasyna hem-de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza bolmak arkaly, Birleşen Ştatlar ýaly, Türkmenistan hem bu azatlyklara hormat goýmagy wada berdi” diýlip, prezident Berdimuhamedowa ýollanan hatda aýdylýar.

Konstitusiýa çapraz

Geçen ýylyň sentýabrynda, Milli howpsuzlyk ministrliginiň döredilmeginiň 19 ýyllygy bilen gutlap, prezident Berdimuhamedow ýurduň howpsuzlyk işgärlerini “demokratiki, hukuk, dünýewi döwlet bolan Türkmenistana töhmet atyp, asuda durmuşy bozmaga, ykdysadyýete zyýan ýetirmäge çalyşan islendik adama garşy barlyşgyşyksyz göreşe” çagyrypdy.

Kongressmen Howard L.Berman öz hatynda türkmen prezidenti tarapyndan edilen bu beýanatyň Türkmenistanyň Konstitusiýasy tarapyndan kepillendirilýän söz we pikir azatlygynyň ýagdaýy hem-de RFE/RL-niň žurnalistleriniň howpsuzlygy boýunça çynlakaý howatyrlanmalary döredýändigini belleýär.

“Geçen ýylyň başynda siz ýurtda köppartiýaly sistemanyň döredilmegine çagyryş etmek hem-de ýerli hökümet edaralarynyň ygtyýarlyklaryny giňeltmek bilen, halkyň syýasata gatnaşygyny has hem ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigiňizi görkezdiňiz. Möhüm ýeri, söz azatlygy Türkmenistanda demokratiýanyň we plýuralizmiň ösdürilmegi üçin juda zerurdyr” diýip, kongressmen Howard L.Berman ýazýar we wakalaryň gidişini ýakyndan yzarlajakdygyny bildirýär.

Kongressmen Howard L.Berman Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Wekiller Öýüniň Daşary işler komitetiniň ýokary derejeli demokrat agzasy.
ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisi Robert Bleýk (sagda) we ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň demokratiýa, adam hukuklary we zähmet meseleleri boýunça kömekçisi Maýkl Pozner, Aşgabat, 14-nji iýun, 2010-njy ýyl.

ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Robert Bleýk Türkmenistana we Özbegistana sapar edýär.

Amerikan wekili Robert Bleýk 14-19-njy fewral aralygynda bu ýurtlara sapar edýän ABŞ-nyň agentlikler ara resmi toparlaryna baştutanlyk eder we ikitaraplaýyn konsultasiýalary geçirer.

Döwlet departamentiniň ýokary derejeli wekili Robert Bleýk çarşenbe güni Aşgabatda ikitaraplaýyn ýyllyk konsultasiýalary geçirer. Şeýle-de ol Türkmenistanyň hökümet resmileri, biznes ýolbaşçylary we graždan jemgyýetçiliginiň wekilleri bilen duşuşar.

Birleşen Ştatlar Merkezi Aziýa döwletleri bilen ikitaraplaýyn ýyllyk konsultasiýalary 2009-njy ýylda ýola goýupdy. Türkmenistan bilen bu formatdaky ilkinji konsultasiýa geçen ýylyň iýun aýynda Aşgabatda geçirilipdi.

Şeýle konsultasiýalaryň geçirilmegi bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlaryny, şol sanda strategik hyzmatdaşlygy, adam hukuklaryny, ykdysady meseleleri we regional problemalary doly derejede maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar.

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçhinasynyň beýannamasyna görä, şu saparky gepleşikler Owganystandaky ýagdaýy durnuklaşdyrmak we howpsuzlyk, adam hukuklary hem söwda-ykdysady ugurlardan hyzmatdaşlygy güýçlendirmek meselelelerini öz içine alar.

Emma ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Robert Bleýkiň Aşgabatda geçirjek ikitaraplaýyn ýyllyk konsultasiýalarynda we türkmen resmileri bilen duşuşyklarynda adam hukuklary meselesine näderejede üns beriljegi belli däl.

16-njy fewralda Aşgabatda boljak gepleşikleriň mazmuny barada žurnalistlere habar bermek üçin Robert Bleýkiň metbugat konferensiýasyny geçirmegine garaşylýanlygyny ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň jemgyýetçilik işleri boýunça wekili William Stiwens Azatlyk Radiosyna aýtdy.

Adam hukuklary we “dialog”

Synçylar demokratik gymmatlyklary öňe sürýän Günbatar döwletleriniň repressiw režimler bilen öz gepleşiklerinde bu ýurtlarda adam hukuklaryna näderejede hormat goýulýanlygyna ýeterlik üns bermeýändiklerini öňe sürýärler.

Ýakynda adam hukuklaryny goraýjy “Human Rights Watch” guramasynyň ýerine ýetiriji müdiri Kennet Ros Günbatar döwletleriniň respressiw režimler bilen gatnaşyklarynyň köplenç “hyzmatdaşlyk” we “dialog” ýolundan alnyp barylýanlygyny belläpdi.

Kennet Rosuň pikirine görä, adam hukuklary ýaly wajyp meseleler gozgalsa-da, olary ýapyk gapylaryň aňyrsynda maslahat etmäge mümkinçilik berýän şeýle ýol repressiw režimleriň göwnünden turýar.

“Human Rights Watch” guramasynyň ýolbaşçysynyň bellemegine görä, adam hukuklaryny bozýan döwletleriň şeýle hilelerine boýun bolmak bilen günbatar hökümetleri özlerini aldadýarlar, şeýlelikde alnyp barylýan dialog reformalara ýol açmagyň deregine taňkytçylaryň gözüne çöp atmak bolup görünýär.

ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Bleýk 17-nji, 18-nji fewralda Daşkentde bolar we Özbegistan bilen hem ikitaraplaýyn ýyllyk konsultasiýalary geçirer.

Türkmenistan we Özbegistan halkara guramalaryň hasabatlarynda iň repressiw döwletleriň hatarynda görkezilýär. Bu ýurtlarda metbugat we söz azatlygy, ýygnanyşmak azatlygy, dini erkinlik gözgyny ýagdaýda, hökümete degişli bolmadyk guramalaryň işi bolsa çäklendirilen, olar yzygiderli basyşlara sezewar edilýärler.

ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Robert Bleýk öz döwründe Birleşen Ştatlaryň Tunisdäki, Alžirdäki, Nigeriýadaky we Müsürdäki ilçihanalarynda işläpdi.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG