Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan, ýyladyjy hem sowadyjy enjamlar bilen abzallaşdyrylan täze wagonlardan düzülen otly sostawlary Türkmenistanda köp ugurlar boýunça hereket edýär.

Soňky ýyllarda Türkmenistanyň demir ýol pudagynda birnäçe oňyn häsiýetli işler bitirildi, emma ýolagçylaryň kösençliklerini doly aradan aýyrmak üçin entek edilmeli işleriň bardy göze ilýär.

Tejen-Sarahs-Maşat demir ýoly, Garagumuň içinden geçýän Aşgabat-Daşoguz demir ýoly, Türkmenabat-Atamyrat demir ýoly ýurduň içki gatnawyny gowulandyran bolsa, gurluşygy tamamlanyp barýan Gyzylgaýa-Bereket-Etrek demir ýolunyň ýurduň ykdysadyýetini ösdürmekde, goňşy döwletler bilen söwda gatnaşygyny ýola goýmakda möhüm rol oýnajakdygy aýdylýar.

Ýakynda geçen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurduň prezidentiniň degişli ýolbaşçylaryň öňünde goýan meseleleriniň biri hem Türkmenistanda demir ýol pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek barada boldy. Gyzylgaýa-Bereket-Etrek demir ýoluny halkara ölçeglerine laýyk getirmek maksady bilen, prezident birnäçe resminamalara hem gol çekdi.

Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan, ýyladyjy hem sowadyjy enjamlar bilen abzallaşdyrylan täze wagonlardan düzülen otly sostawlary Türkmenistanda köp ugurlar boýunça hereket edýär. Täze wagonlaryň satyn alnyp, ozalky sostawlaryň üstüniň ýetirilýändigi barada hem maglumatlar bar.

Aşgabadyň wokzalynda.
Aşgabadyň ýaşaýjysy Bibiniň aýtmagyna görä, bu ugurdan näçe işler amala aşyrylsa-da, ýolagçylar üçin döreýän kynçylyklar kemelibermeýär. Satyn alynýan wagonlar az däl, emma ilatyň sanynyň artýandygy, ilat üçin iň bir amatly ulagyň ýolagçy otlulary bolup durýandygy üçin düzülýän sostawlar ilatyň sarp edijiligine görä ýetmeýär.

Döwlet baştutany birnäçe gezek demir ýol ministrini çalyşdy, emma munuň bilen ýolagçy otlularynyň gatnawynda uly bir öňe gidişlik gazanylmady. Ilatyň bir welaýatdan başga bir welaýata baryp gelmeginde hem bu ýagdaý anyk görünýär. Soňky demir ýol ministri çalşylandan soň öňler ýolagçylara 60 teňňä berilýän prostynlaryň bahasy 1 manat boldy, bilet satyn almakda, islän ýeriňe rahat baryp gelmekde üýtgän zat az.

Bir wagtda, bir ýerde


Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda Daşoguz-Türkmenbaşy (Krasnowodsk) ýolagçy otlusy göni hereket edýärdi. Soýuz döwründe Daşkent-Krasnowodsk göni ýolagçy otlusy hem bardy. Bu sostawyň Türkmenabat şäheriniň üstünden geçýänligi üçin lebaply ýaşaýjylar hem kösenmän, Krasnowodsk şäherine göni baryp bilýärdiler.

Atamyrat-Aşgabat ýolagçy otlusy hem, Türkmenabat-Aşgabat ýolagçy otlusy hem ýolagçylary irden paýtagta getirýär. Beýleki ugurlar boýunça hem ähli sostawlar irden Aşgabada gelýärler. Türkmenbaşy şäherine gitmek üçin bolsa agşam sagat 19-00-a çenli Aşgabat wokzalynda oturyp, günüňi geçirmeli.

Gyş aýlary diýäýmeseň tomus dynç alyş möwsüminde, güýz hem ýaz aýlarynda harby gulluga çagyrylan esgerleriň kasam kabul edişligine ene-atalaryň çagyrylýan döwründe Aşgabat wokzalynda kassalardan bilet almak iň bir uly problema öwrülýär.

Lebaply ýolagçy Hemranyň aýtmagyna görä, 1-2 sagat aýak üstünde nobata dursaň, öňdäki nobatlara bilet ýetmän hem duranok, ýöne agşam islendik ugurlar boýunça ýolagçy otlularyna münseň, biletsiz ýolagçylardan ýaňa ýer-jaý bolanok.

Gijäniň ukusyna çydam edip bilmeýän adamlar wagonlaryň koridorlarynda hatar bolup uka gidýärler. Aýak ýoluna çykmakçy bolaýanlar adamlaryň üstünden ätläp geçmeli bolýarlar. Ýaşajyk çagaly zenanlaram, ýaş gelin-gyzlaram, ýaş ýigitlerem, ýaşy birçene baran adamlaram koridoryň ugrunda uka gidýärler.

Tomsuň jöwzaly günlerinde bolsa Hazaryň kenarynda dynç almak islegi bilen ýola çykýan ýolagçylaryň artmagy bilen, bu ýagdaý has hem gözgyny hala gelýär.

Soltan Açylowa Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy.

16-njy fewralda ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Robert Bleýk ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynda metbugat konferensiýasyny geçirdi.


Wideo: ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynda geçirilen metbugat konferensiýasyndan, "Ak Altyn" myhmanhanasy, Aşgabat, 16-njy fewral, 2011-nji ýyl.

Amerikan delegasiýasynyň we türkmen tarapynyň gatnaşmagynda Aşgabatda geçen konsultasiýalarda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýarym ýylyna syn berildi. Türkmen tarapyndan oňa Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, beýleki esasy ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylary, spesialistleri gatnaşdylar.

Türkmen resmileri bilen geçirilen ikitaraplaýyn ýyllyk konsultasiýalaryň gidişinde Owganystany durnuklaşdyrmak boýunça edilýän tagallalar, howpsuzlyk, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gazgeçiriji proýekti, söwda we energiýa hyzmatdaşlygy, maýa goýumlar we adam hukuklary maslahat edildi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet departamentiniň ýokary derejeli wekili Robert Bleýk türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň ösüşi boýunça konsultatiw duşuşygyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşid Meredow bilen özara bähbitli we konstruktiw gepleşikleriň geçirilendigini belledi.

Aşgabatda Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasyndaky konsultasiýalar geçen ýylyň iýun aýynda hem geçirildi. Bu konsultasiýalaryň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň uly gerimli meseleleri geňeşilýär. Şeýle-de bu ugurda ösüş gazanmak üçin takyk hem praktiki çäreler kesgitlenilýär.

Energiýa proýektleri

Bleýk nobatdaky duşuşykda Owganystanyň parahatçylyk meselesiniň iki tarap üçin bähbidi barada gürrüň edilendigini aýtdy. Ol, hususan-da, prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda öňe sürülýän Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gazgeçiriji proýektiniň gowy garşylanýandygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda žurnalistler amerikan resmisi Robert Bleýkden “Nabukko” bilen deňeşdirilende, TOPH proýektini gollamagyň Birleşen Ştatlara näme üçin bähbitlidigini soradylar. Robert Bleýk “Nabukko” bilen TOPH-a özara baglanyşykly proýektler hökmünde garamakdan saklanmalydygyny belledi.

ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Bleýk Birleşen Ştatlaryň, umuman, Türkmenistanyň uglewodorod serişdeleriniň diwersifikasiýasyny goldýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň “Nabukko” proýektine öz gazyny bermek kararyny hem Birleşen Ştatlaryň çuňňur makullamak bilen kabul etjekdigini aýtdy.

Amerikan resmisi TOPH proýekti diňe bir Türkmenistanyň bähbidine bolman, Owganystana-da bähbitli bolar diýdi. Şeýle-de onuň Merkezi we Günorta Aziýa sebitleriniň integrasiýasyna goşant goşjakdygyny nygtady. Soňra ol bu ugurda öňegidişligiň bardygyny aýdyp, ýöne çözülmeli meseleleriňem ýeterlikdigini belledi.

Adam hukuklary

Metbugat konferensiýasynyň dowamynda Türkmenistanda adam hukuklary meselesi boýunça-da sorag berildi. Robert Bleýik bu barada özüniň geçiren duşuşygynda söz açylandygyny, hususan-da, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň žurnalisteriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada gürrüň edilendigini belledi.

Birleşen Ştatlaryň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Robert Bleýk garaşsyz žurnalistleriň öz wezipelerini hiç bir bökdençsiz ýerine ýetirmekleri üçin bar bolan kynçylyklaryň aradan aýryljagyna umyt baglaýandygyny Türkmenistanyň resmilerine bildiripdir.

Türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň ösüşi boýunça konsultatiw duşuşykdan soň geçirilen metbugat konferensiýasynyň dowamynda berlen soraglaryň biri-de häzir Müsürde, Tunisde we käbir beýleki arap döwletlerindäki gapma-garşylyklaryň, protestleriň Merkezi Aziýa sebitinde döremek ähtimallygy hakda boldy.

“Meniň pikirimçe, bir sebiti beýleki sebit bilen deňeşdirmek synanyşygy elmydama-da kyn iş. Ýöne Tunisdäkä we Müsürdäkä meňzeş ýapyk jemgyýetleriň ýolbaşçyarynyň ol ýurtlarda bolan wakalardan sapak almaklary möhümdir” diýip, ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Bleýk aýtdy.

Robert Bleýk liderleriň ýaş nesliň isleglerini göz öňünde tutup, ýurtda has köp ykdysady we syýasy azatlygy üpjün etmekleriniň juda möhümdigini belledi. Ol ýaşlaryň öz arzuw-isleglerini beýan edip bilmegi üçin graždan jemgyýetiniň, azat metbugatyň we şonuň ýaly mehanizmleriň ulanylmagynyň zerurdygyny nygtady.

“Bu hem ýaşlara ýeterlik iş orunlarynyň döredilmegi we olaryň öz maksatlaryna ýetmekleri üçin bazar ykdysadyýetine geçilmegiň möhümdigini görkezýär. Bu ýene-de bir gezek ähli hökümetleriň öz ilatynyň zerurlyklary barada aladalanmagynyň örän möhümdigini tassyklaýar” diýip, amerikan resmisi Robert Bleýk aýtdy.

16-njy fewralda Aşgabatda ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Robert Bleýk Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen hem duşuşdy. Duşuşykda Berdimuhamedow Türkmenistanyň ABŞ bilen özara partnýorlygyna uly üns berýänligini belledi.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG