Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Gowşak komandalaryň gatnaşdyrylmagy Türkmenistanyň prezidentiniň kubogy ugrundaky futbol ýaryşynyň janköýerler üçin gyzyksyz bolmagyna getirýär.

20-nji fewralda Türkmenistanyň prezidentiniň kubogy ugrundaky halkara futbol ýaryşy başlandy. Ýaryşyň ilkinji oýunlary Ahal welaýatynyň Abadan şäherindäki stadionda geçirildi.

1995-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýän bu haklara futbol ýaryşynyň düýp maksady Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň doglan güni bolan 19-njy fewral gününi has-da dabaralandyrmakdan ybarat bolupdy.

Ozal 19-njy fewral güni, ýagny ilkinji prezidentiň doglan güni, final oýny geçirilýän bu futbol ýaryşy Saparmyrat Nyýazowyň aradan çykmagy bilen, indi 19-njy fewraldan soň bat aldyrylýar.

Bu gezekki futbol ýaryşynyň umumy gory 35 müň amerikan dollary bolup, birinji orny eýelän komanda 20 müň, ikinji orny eýelän komanda 10 müň, üçünji orny eýelän komanda 5 müň amerikan dollary gowşurylar.

Ýaryşyň býujetiniň az bolmagy sebäpli, Türkmenistanyň prezidentiniň kubogy ugrundaky halkara futbol ýaryşyna daşary ýurtlaryň juda gowşak komandalary geldiler.

Halkara futbol ýaryşynda «A» toparda Orsýetiň «Anži» komandasynyň ikinji düzümi, Ermenistanyň «Gandzasar», Eýranyň ikinji ligasynyň ýaşlar komandasy bolan «Ogab Gonbad», şeýle hem Türkmenistanyň prezidentiniň häzirki kubogynyň eýesi, Türkmenistanyň wise-çempiony «Altyn asyr» çykyş edýär.

«B» toparda Orsýetiň ikinji ligasynyň komandasy bolan «Şeksna», Täjigistanyň «Regar-TadAZ», Marynyň «Merw» hem-de Balkanabadyň «Nebitçi» komandalary çykyş edýär.

Gowşak komandalaryň gatnaşdyrylmagy Türkmenistanyň prezidentiniň kubogy ugrundaky futbol ýaryşynyň janköýerler üçin gyzyksyz bolmagyna getirýär. Futbol janköýerleri bu ýaryşa düýbünden barmaýarlar.

Prezidentiň kubogy ugrundaky geçirilýän ýaryşlarda stadionlaryň boş bolmazlygy üçin ýaryşy gurnaýjylar mekdepleriň mugallymlaryny, çagalar baglarynyň terbiýeçilerini, okuwçylary futbol ýaryşyna sürýärler.

Futbol ýaryşy geçýänligi sebäpli, şu günler paýtagtyň hem-de Abadan şäheriniň mekdeplerinde ýokary klaslarda okuwlar ýatyrylýar. Olaryň hemmesi mugallymlar bilen birlikde stadiona futbol görmäge sürülýär.

Türkmenistanyň prezidentiniň kubogy ugrundaky futbol ýaryşyna zenan mugallymlaryň görkezme bilen eltilýändigi baradaky maglumat daşary ýurt mediasyna ýaýransoň, türkmen telewideniýesi futbol ýaryşynda stadiondaky tomaşaçylary mümkin boldugyndan ekranda görkezmekden saklanýar.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.
Hili pes gepleşikler tomaşaçylary barha we barha özünden daşlaşdyrýar. Netijede ilat köpçüligi çanak antennalary arkaly hemra telewideniýelerine tomaşa edýärler.
Geçen hepdäniň anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen telewideniýesiniň Baş müdirliginiň «Aşgabat» telekanalyny döretmek baradaky karara gol çekdi.

Prezidentiň kararynda bellenilişi ýaly, täze telekanal Türkmen telewideniýesiniň habar beriş ulgamynyň işiniň täsirliligini we netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen döredilip, Aşgabat şäherinde amala aşyrylýan işler, gazanylýan üstünlikler barada taýýarlanylan gepleşikleri halka ýetirer.

Täze «Aşgabat» telekanaly 2011-nji ýylyň oktýabryndan başlap, gije-gündiziň dowamynda 15 sagatlap gepleşikleri berip ugrar.

«Aşgabat» 6-njy telekanal

Häzirki wagta çenli Türkmen telewideniýesiniň Baş müdirligine jemi bäş sany telekanal degişli. Olar «Altyn asyr», «Ýaşlyk», «Miras», «Türkmenistan» hem-de «Türkmen owazy» telekanallarydyr. Täze dörediljek telekanal hasap boýunça altynjydyr.

Türkmen telekanallary tematiki taýdan bölünen-de bolsalar, olaryň efire berýän gepleşikleriniň köpüsi biri-birinden kän tapawutlanmaýar.
Türkmen telekanallary tematiki taýdan bölünen-de bolsalar, olaryň efire berýän gepleşikleriniň köpüsi biri-birinden kän tapawutlanmaýar. Hususan-da «Altyn asyr», «Ýaşlyk», «Miras» telekanallarynyň gepleşikleri biri-birini gaýtalaýar. Tankydy habarlar we gepleşikler bolsa efire berilmeýär.

Emma Türkmenistanda bolýan wakalary ýedi dilde daşary ýurda ýetirmek maksady bilen 2004-nji ýylyň ahyrynda döredilen «Türkmenistan» telekanaly özüniň taýýarlaýan gysgadan mazmunly gepleşikleri bilen beýleki telekanallardan düýpli tapawutlanýar.

Milli estrada aýdymçylaryň kliplerini görkezýän «Türkmen owazy» bolsa beýleki telekanallara garanyňda ilat arasynda iň köp seredilýänidir.

Welaýat telekanallary döredilermi?

Prezidentiň gol çeken kararynda aýratyn bellenilişi ýaly, täze dörediljek telekanal Aşgabat şäherinde amala aşyrylýan işler, gazanylýan üstünlikler barada gepleşikleri halka ýetirer. Beýle diýildigi, bu telekanal gönüden-göni diňe paýtagtyň ýaşaýyş-durmuşyndan söhbet açar.

Türkmen telewideniýesiniň Baş müdirligine degişli telekanallarda ýeterlik ştat birliginiň bolmanlygy sebäpli, welaýatlarda habarçylaryň ýörite nokady saklanylmaýar. Diňe ýurduň baş telekanaly hasaplanylýan «Altyn asyr» telekanaly her welaýatda iki habarçy bilen iki operator saklamagy başarýar. Giden territoriýany eýeleýän welaýatlarda bolup geçýän wakalary gyzgyny bilen efire ýetirmekde telekanaldan bölünip berlen habarçylardyr operatorlar kösençlik çekmeli bolýarlar.

«Ýaşlyk», «Miras» telekanallary bolsa welaýatlardan reportažlary taýýarlamak üçin merkezdäki redaktorlaryny komandirowka iberýärler.

SSSR döwründe Türkmen telewideniýesinden başga «Nebitdag» telewideniýesi hem bardy. Onuň taýýarlaýan gepleşikleri, esasan Balkan welaýatynyň çäklerindäki wakalary beýan ederdi. SSSR-iň dargamagy bilen, «Nebitdag» telewideniýesi ýatyryldy.

Hususy telekanallar dörärmi?

Döwlet tarapyndan ençeme serişdeler goýberilýän-de bolsa, türkmen telekanallaryna ilat arasynda az tomaşa edilýär. Media bolan berk gözegçilik hem-de gereginden artyk çäklendirmeler telewideniýede taýýarlanylýan gepleşikleriň hilini juda pese gaçyrýar. Hili pes gepleşikler bolsa tomaşaçylary barha we barha özünden daşlaşdyrýar. Netijede ilat köpçüligi çanak antennalary arkaly hemra telewideniýelerine tomaşa edýärler.

1993-nji ýylda döredilen «TMT-Sähra» kommersiýa telekanaly bary-ýogy ýekeje ýyl işlän döwründe tomaşaçylaryň söýgüsini gazanmagy başardy. Telekanal gije sagat 19-00-dan başlap, ýary gijä çenli daşary ýurduň aýdymçylarynyň kliplerini, kinolaryny görkezerdi.

Telekanal tomaşaçylaryň efir arkaly gutlaglary üçin alýan serişdelerine hem-de reklamadan düşýän pullara özüni saklaýardy. Ýöne bu telekanal 1994-nji ýylda resmi taýdan sebäbi düşündirilmän ýatyryldy.

Häzirki wagtda hususy telekanallaryň açylmagyna rugsat berläýende-de olar döwlet tarapyndan media çäklendirmeler zerarly tomaşaçylaryň ünsüni özlerine çekip bilmezler, netijede bolsa, çykdajylaryny ödäp bilmezler diýen pikirler öňe sürülýär.

Ýurtda media azatlygynyň bolmazlygy, hususy telekanallaryň döremegine böwet bolup durýar.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG