Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmenistanyň Merkezi Aziýada iň gadymy siwilizasiýalaryň biri bolandygy türkmenleriň gelip çykyşyny öwrenmek boýunça geçirilen düýpli barlag işleri arkaly anyklanypdyr.
Aşgabatda “Türkmen halkynyň gelip çykyşy we dünýä medeniýetiniň taryhy” ady bilen halkara konferensiýasy geçirilýär. 23-24-nji fewral günlerinde geçirilýän bu maslahat Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we onuň düzümine girýän Milli golýazmalar institutynyň howandarlygynda gurnaldy.

Halkara konferenisýasyna dünýäniň 40-dan gowrak ýurdunyň bilermenleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda forumda aýratyn hem türkmen alymlarynyň ylmy işleriniň ünsi özüne çekýänligi nygtalýar.

“Günbataryň iň gadymy etnoslarynyň biri bolan türkmenler we olaryň uruglary adamzadyň maddy we ruhy medeniýetinde ägirt uly roý oýnady” diýip, ýurduň resmi maglumatlarynda bellenýär.

Türkmenistanyň Merkezi Aziýada iň gadymy siwilizasiýalaryň biri bolandygy türkmenleriň gelip çykyşyny öwrenmek boýunça geçirilen düýpli barlag işleri arkaly anyklanypdyr. Bu barada Moskwanyň entologlar we atropologlar assosiasiýasynyň agzasy Sergeý Polýakow aýdýar.

Taryhy hakykat

Türkmenleriň gelip çykyşy boýunça ylmy kitaplaryň we işleriň awtory, taryh ylymlarynyň doktory Sergeý Polýakow Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda öňe sürülýän taryhyň gapma-garşylykly taraplarynyň barygyna hem ünsi çekdi.

Polýakowyň sözlerine görä, bu meseläniň gozgalmagyna türkmen häkimiýetleri böwet salyp gelýärler: “Halkara duşuşyk ýurtda ylmyň bardygyny we ýurtda resmi derejede öňe sürülýän taryhyň hakykydygyny, şübheli meseleleriň bolsa ýokdugyny görkezmek üçin geçirilýär”.

Sergeý Polýakow türkmen hökümetiniň öňe sürýän taryhy faktlaryna şübhe bildirip biljek we öz tapawutly garaýyşlaryny delillendirip biljek alymlaryň Türkmenistanda geçirilýän çärelere çagyrylmaýanlygyny belledi. Ol türkmen hökümeti iş ýüzünde ylmyň ösüşine gyzyklanma bildirmeýär diýen pikirde.

“Täze gelen ýolbaşçy hakykatdan hem öz ýurduny ösdürmek isleýän bolsa, ol öz ýurdunyň beýleki ýurtlar bilen giň gerimli ylmy gatnaşyklaryny ýola goýup başlaýar. Emma Türkmenistanyň bu ugurdan edýän çynlakaý ädimleri gözüme ilenok” diýip, alym Polýakow aýdýar.

Taryhçy alym soňky ýyllarda Türkmenistanda ylmyň ösüşi barada köp aýdylýan hem bolsa, ýurtda alnyp barylýan işler baradaky maglumatlaryň daşary ýurtly alymlar üçin elýeterli däldigini, ýurduň ylmy institutlarynyň Orsýetiň ylmy jemgyýetçiligi bilen hem işleşmeýänligini belledi.

Milletiň ösüşi

Türkmenleriň gadymy geçmişine buýsanmak we onuň adamzat üçin ähmiýetini nygtamak tendensiýasy Türkmenistanda köpden bäri dowam edip gelýär. Şol bir wagtyň özünde-de ýurtda halkyň we milletiň ösüşi, şol sanda medeni ösüşi üçin mümkinçilikler örän çäkli bolmagynda galýar.

“Niýazow döwri bilen deňeşdirilende belli bir özgerişlikler boldy. Emma olar kosmetiki. Häzir halk aýdymlary aýdylsa-da, radioda we telewideniýede klassikleriň diňe söýgi baradaky eserleri efire berilýär. Sosial temadan goşgular berilmeýär” diýip, türkmenistanly žurnalist Döwletmyrat Ýazgulyýew aýdýar.

Özbegistanly taryhçy Umyt Babamatow bolsa milletiň taryhyna buýsanmagyň häkimiýetleriň halkyň beýik bolmagyny islemeginiň alamaty hökmünde garamaýar: “Ýolbaşçylar milletiň saýlananlygyny nygtamak bilen, halkyň diňe hökümetiniň daşynda birleşmegini gazanmak işleýär”.

Babamatow şeýle syýasatyň halkyň milletçilik duýgularyny tutaşdyrmak ýaly netijelere hem getirýänligini belleýär. Onuň pikirine görä, halkyň beýik bolmagyna itergi berýän güýç intelligensiýa bolup durýar, emma intelligensiýa ähli döwürlerde-de diktaturalaryň esasy baş agyrysy.
Berdimuhamedow "Babadurmaz" daýhan birleşiginde, 23-nji fewral, 2011-nji ýyl.
Çarşenbe güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň "Babadurmaz" daýhan birleşigine "duýdansyz baryp", ol ýeriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen tanyşdy.

Prezidentiň ilkinji baran ýeri "Babadurmaz" daýhan birleşigindäki 19-njy orta mekdep boldy. Bu ýerde Berdimuhamedow okuwçylaryň sapak geçişi bilen tanyşdy hem-de olaryň geljekde haýsy käri saýlap almak isleýändigini sorady. Öz gezeginde mekdep okuwçylary Berdimuhamedowyň şanyna öwgüli goşgulary aýdyp berdiler.

Berdimuhamedow okuwçylaryň sapak geçişi bilen tanyşdy, 23-nji fewral.
Mekdebiň ýokary klas okuwçylary bilen duşuşygynda Berdimuhamedowyň Soltan Sanjar bilen bagly rowaýaty aýdyp berendigini türkmen mediasy habar berýär. Habardan mälim bolşuna görä, ýurt baştutanynyň gürrüň beren bu rowaýaty diňe bir okuwçylara däl, eýsem prezidentiň egindeşlerine hem uly täsir edipdir. Olar bu rowaýaty ilkinji gezek diňläp görüpdirler.

Prezidentiň mekdep okuwçylaryna hem-de egindeşlerine Soltan Sanjar bilen bagly nähili rowaýaty aýdandygy barada mediada anyk maglumat berilmedi.

Mekdepde okuwlaryň guralyşy bilen tanşandan soň, Berdimuhamedow Babadurmaz oba geňeşligine bardy we ol ýerde iş maslahatyny geçirdi. Prezident bu ýere ýygnanan degişli ýolbaşçylara "Babadurmaz" daýhan birleşiginde mekdebiň we çagalar bagynyň täze binasyny gurmak, agyz suwy ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, köçeleriň durkuny täzelemek işlerini bellenen möhletde ýerine ýetirmegi tabşyrdy.

Mundan başga-da prezident Garagum derýasynyň üstünden geçýän köpriniň taslamasyny işläp taýýarlamak barada hem aýtdy. Bu köpri bu ýeriniň oba ilaty üçin hem-de ýük gatnawy babatda ýokary amatlyklary üpjün eder.

"Babadurmaz" daýhan birleşigi Akbugdaý etrabynyň iň bir çetinde ýerleşip, onuň ilatynyň aglaba bölegi 1992-93-nji ýyllarda Täjigistanda graždanlyk urşy döwründe Türkmenistana bosup gelen türkmenlerdir.

Etrabyň çetinde ýerleşýän bu daýhan birleşiginiň infrastrukturasy juda ýaramaz halda.

Daýhan birleşiginiň ýerli ilatynyň parniklerde limondyr gök-önümleri ýetişdirmekde baý tejribeleri bardyr. Babadurmazlylaryň ýetişdirýän arahisleri bolsa şäheriň bazarlaryny bezeýär.

Öz obalaryna döwlet baştutanynyň gadam basmagyna babadurmazlylaryň juda begenendikleri barada ýurduň telewideniýesinde birnäçe söhbetdeşlikler guraldy.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG