Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň diplomaty Arsim Zekolli
Düýbi Wenada ýerleşýän «Türkmen inisiatiwasy» topary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistandaky ilçisi Arsim Zekolliniň ýolbaşçylyk edýän merkezinde turan oňşuksyzlyk zerarly işden aýrylandygyny ýazýar.

«Türkmenistanyň Hronikasy» internet saýtynyň tassyklamagyna görä, Aşgabatdaky merkeziň ýolbaşçysy Arsim Zekolli geçen ýylyň noýabrynda turan galmagal zerarly ÝHHG-niň Wenadaky baş edarasyna çagyrylyp, Türkmenistandaky işini wagtyndan öň togtatmaly edilipdir.

Noýabrdan bäri ýok

«Türkmen inisiatwasy» ilçiniň geçen noýabrda Wena çagyrlaly bäri Aşgabatda görünmändigini ýazýar. Emma ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň işgäri Azatlyk Radiosynyň bu aýdylýanlar barada beren soragyna «ilçiniň häzir dynç alyşdadygyny we soraglarymyzy işe çykanda onuň özüne berip biljekdigimizi» aýtmak bilen gysgaça jogap berdi.

«Türkmen inisiatiwasy» guramasynyň başlygy Farid Tuhbatullin özleriniň bu maglumata halkara gurluşlary arkaly hem tassyknama almagy başarandyklaryny, ÝHHG-niň Aşgabatdaky ilçisiniň formal ýagdaýda hakykatdan hem dynç alyşda hasaplanýandygyny, ýöne iki ýarym aýdan gowrak wagta çekýän dynç alşyň bolmaýandygyny aýdýar.

Tuhbatulliniň maglumatlaryna görä, ilçi Zekolli indi Aşgabada ilçi hökmünde dolanyp barmaz. Ol munuň sebäbini ÝHHG-niň hem Aşabatdaky, hem Wenadaky edarasynda turan galmagal bilen düşündirýär. Ýöne Tuhbatullin özlerine bu galmagalyň anyk sebäplerini anyklamagyň başartmandygyny boýun alýar hem iki çaklamany öňe sürýär. Ol çaklamalaryň biri ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň Türkmenistanda adam hukuklaryna gözegçilik etmezligi hem raýat jemgyýetleriniň wekilleriniň Wenadaky merkeze köp sanly arza-şikaýat ýazmaklary bilen bagly.

Tuhbatulliniň ikinji çaklamasyna görä, Aşgabatdaky merkeze iki ýyl mundan öň ilçi bellenen Arsim Zekolli ol ýerde özünden öň işläp ýören adamlar bilen oňuşmandyr.

ÝHHG-niň Wenadaky edarasynyň sözçüsiniň orunbasary Wirjinia Kolloudan Azatlyk Radiosynyň Arsim Zekolliniň Aşgabatdaky merkeziň ýolbaşçylygyndan boşadylandygy baradaky habarlar hakynda beren soragyna «Ilçi häzir dynç alyşda, ýöne ol Aşgabatdaky işini togtatmak kararyna geldi, ol wezipä başga adam gözlenýär» diýip, jogap berdi.

Adam hukuklary

ÝHHG-niň Aşgabatdaky ilçisi barada ýaýran habarlar resmi dilde nähili düşündirilse-de, Türkmenistandaky adam hukuklary meselesi indi halkara guramalarynyň resmilerini hem çynlakaý pikirlenmäge iterýän ýaly görünýär.

Adam hukularyna gözegçilik edýän “Human Rights Watch” guramasynyň golaýda çap edilen ýyllyk hasabatynda Türkmenistanda geçen ýyl hem öňki ýyllaryň repressiw usullaryna dolanmagyň dowam etdirilendigi, ÝHHG-niň we BMG-niň bolsa bu ýurduň içinde seminar geçirmek we tehniki kömek teklip etmekden başga suwytly bir iş edip bilmeýändigi aýdylýar.

Aşgabatda ýaşaýan raýat aktiwisti Natalýa Şabunsyň pikirine görä, BMG-niň we ÝHHG-niň ýerli wekilhanalarynyň doly hereketsizligi we gyra çekilmegi Türkmenistanyň nurbatlary has-da berkidip, ozalam az bolan hukuk giňişligini okgunly daraltmagyna ýol açýar.

Hukuk meselelerini öwrenýän aşgabatly žurnalist Aşyrguly Baýryýew ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ilki açylanda gowy işleri edendigini, şonuň üçin adamlaryň şol döwürde edilen gowulyklary henizem ýatlaýandyklaryny aýdýar.

Hukuk goraýjy F.Tuhbatulliniň pikirine görä, ÝHHG-niň Aşgabatdaky wekilhanasy indi diňe häkimiýetleriň rugsat berýän çäginde işleýär we resmi Aşgabat bu merkeziň ýurtda adam hukuklary, sosial pudak, ykdysady ýagdaý babatda gözegçilik etmegini islemeýär.
Berdimuhamedow Garlyk şäherçesini döretmek baradaky karara gol çekýär, 2-nji fewral.

2-nji fewralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda Garlyk şäherçesiniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.

Täze düýbi tutulan şäherçede ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary, häzirkizaman mekdepler, çagalar baglary, medeni we sport desgalary, şeýle hem sosial maksatly desgalaryň birnäçesi gurlar diýip, ýurduň mediasy habar berýär.

Ýerli ýaşulular prezidentiň sapary mahalynda, Lebap welaýaty, 2-nji fewral
Garlyk şäherçesiniň düýbüniň tutulyş dabarasynda Berdimuhamedow täze şäherçäniň Lebap welaýatyny ösdürmegiň berk binýadyna öwrüljekdigini aýratyn belledi.

Oba ýerlerini şäher tipine öwürmek syýasatyny ýurduň ilkinji prezidenti Saparmyrat Nyýazow başlapdy. Ol Ahal welaýatynyň ozalky Aşgabat etrabynyň adyny Ruhabat diýip üýtgedip, bu ýerde düýpli gurluşyklara badalga beripdi hem-de Ruhabadyň beýleki etraplara nusga bolmalydygyny öňe sürüpdi. Emma bu iş ýurduň beýleki etraplarynda başa barmandy.

Ruhabat etrabynda, hususan-da, bu etrabyň çäginde ýerleşýän Gypjak şäherçesinde düýpli gurluşyklar amala aşyryldy. Nyýazowyň dogduk mekany bolan Gypjak obasyna döwlet tarapyndan uly serişdeleriň goýberilmegi netijesinde Ruhabat etraby ýurduň beýleki etraplaryndan ep-esli derejede saýlandy.

Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň prezidenti wezipesine saýlanandan soň, oba ýerlerini şäher tipine öwürmek syýasatyny Saparmyrat Nyýazowa garanyňda has giňişleýin alyp barmaga başlady. Onuň bu syýasaty ilki bilen prezidentiň dogduk obasy bolan Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda durmuşa geçirilip başlandy.

2007-nji ýylyň martynda Berdimuhamedow ýurduň iň bir çetinde ýerleşýän Esenguly etrabyna baryp, bu ýerde täze şäherçäni döretmek hakda karara gol çekdi. Şondan soň Lebap welaýatynda Döwletli, Mary welaýatynda Altyn sähra, Daşoguz welaýatynda Ruhubelent etrap merkezleriniň we häzirki zaman ilatly ýerleriniň döredilmegine badalga berildi.

2010-njy ýylyň jemlerine bagyşlanylyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Berdimuhamedow ýurduň ähli welaýatlaryna iş sapary bilen aýlanmakçydygyny habar beripdi.

Tutuş 2011-nji ýylyň dowamynda Berdimuhamedowyň ýurduň 65 etrabyna baryp görmegininiň meýilleşdirilýändigi habar berilýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça» milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýylyň dowamynda ýurduň birnäçe etraplarynda döwlet tarapyndan maliýe serişdeleriniň goýberilmegi netijesinde desgalaryň gurluşygyna badalga beriljekdigi barada habar berilýär.

26-njy ýanwarda Baýramaly etrabynyň Üçajy şäherçesine bolan saparynda Berdimuhamedow bu ýerde 160 orunlyk täze çagalar bagynyň, 600 orunlyk mekdebiň, medeniýet öýüniň, dermanhananyň guruljakdygyny mälim edipdi.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG