Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Ulag we aragatnaşyk pudaklaryna garaýan wise-premýer Nazarguly Şagulyýew hökümet maslahatynda, 4-nji fewral.
4-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ulag we aragatnaşyk pudaklaryna garaýan wise-premýer Nazarguly Şagulyýewe ýurtda döwlete degişli bolmadyk özbaşdak işleýän öýjükli aragatnaşyk kompaniýalarynyň geljekde azyndan üçüsiniň döredilmelidigi barada görkezme berdi.

Bu kompaniýalaryň dünýäniň belli aragatnaşyk kompaniýalary bilen bilelikde döredilmelidigi we onda türkmen kompaniýalarynyň paýynyň 50 göterimden köp bolmalydygy barada prezident wise-premýer N.Şagulyýewe beren görkezmesinde aýtdy.

Berdimuhamedow hökümet maslahatynda, 4-nji fewral.
Öz işini kadaly ýola goýýançalar kompaniýalara döwlet tarapyndan birbada zerur möçberlerde ýeňillikli karzlaryň beriljekdigini aýtmak bilen Berdimuhamedow Aragatnaşyk ministrliginiň ýanyndaky häzirki hereket edýän «Altyn asyr» öýjükli aragatnaşyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanany hem döwlete degişli däl kärhana öwürmelidigini aýtdy.

Prezidentiň görkezmesine laýyklykda, ýurtda täze dörediljek öýjükli aragatnaşyk kompaniýalarynyň atlarynyň ählisine milli atlar dakylar. Muňa mysal edip, Berdimuhamedow «Galkynyş» diýen ady milli at hökmünde getirdi.

Orsýediň MTS kompaniýasynyň geçen ýylyň 21-nji dekabryndan öz işini togtatmagy bilen, Türkmenistanda millionlarça adam mobil hyzmatyndan kösençlik çekip başlady. Ýurduň Aragatnaşyk ministrligine degişli bolan «Altyn asyr» öýjükli aragatnaşyk kompaniýasy bolsa MTS-iň müşderilerini öz sim-kartalary bilen gerekli derejede üpjün etmekden ejiz gelipdi.

Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi tarapyndan MTS-e kompaniýanyň aksiýalarynyň 50 göterimden gowragynyň türkmen tarapynda bolmalydygy baradaky teklibiň bolandygy barada hem habar berilýär. Ýöne Orsýetiň mobil kompaniýasynyň bu teklipden boýun gaçyrmagy sebäpli, onuň Türkmenistandaky alyp barýan işi doly derejede togtadyldy.

Ýurduň prezidentiniň beren görkezmesine laýyklykda, täze döredilmeli döwlete degişli bolmadyk özbaşdak işleýän öýjükli aragatnaşyk kompaniýalaryna haýsy daşary ýurt kompaniýalarynyň ýardam etjekdigi heniz resmi belli edilmeýär.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň diplomaty Arsim Zekolli
Düýbi Wenada ýerleşýän «Türkmen inisiatiwasy» topary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistandaky ilçisi Arsim Zekolliniň ýolbaşçylyk edýän merkezinde turan oňşuksyzlyk zerarly işden aýrylandygyny ýazýar.

«Türkmenistanyň Hronikasy» internet saýtynyň tassyklamagyna görä, Aşgabatdaky merkeziň ýolbaşçysy Arsim Zekolli geçen ýylyň noýabrynda turan galmagal zerarly ÝHHG-niň Wenadaky baş edarasyna çagyrylyp, Türkmenistandaky işini wagtyndan öň togtatmaly edilipdir.

Noýabrdan bäri ýok

«Türkmen inisiatwasy» ilçiniň geçen noýabrda Wena çagyrlaly bäri Aşgabatda görünmändigini ýazýar. Emma ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň işgäri Azatlyk Radiosynyň bu aýdylýanlar barada beren soragyna «ilçiniň häzir dynç alyşdadygyny we soraglarymyzy işe çykanda onuň özüne berip biljekdigimizi» aýtmak bilen gysgaça jogap berdi.

«Türkmen inisiatiwasy» guramasynyň başlygy Farid Tuhbatullin özleriniň bu maglumata halkara gurluşlary arkaly hem tassyknama almagy başarandyklaryny, ÝHHG-niň Aşgabatdaky ilçisiniň formal ýagdaýda hakykatdan hem dynç alyşda hasaplanýandygyny, ýöne iki ýarym aýdan gowrak wagta çekýän dynç alşyň bolmaýandygyny aýdýar.

Tuhbatulliniň maglumatlaryna görä, ilçi Zekolli indi Aşgabada ilçi hökmünde dolanyp barmaz. Ol munuň sebäbini ÝHHG-niň hem Aşabatdaky, hem Wenadaky edarasynda turan galmagal bilen düşündirýär. Ýöne Tuhbatullin özlerine bu galmagalyň anyk sebäplerini anyklamagyň başartmandygyny boýun alýar hem iki çaklamany öňe sürýär. Ol çaklamalaryň biri ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň Türkmenistanda adam hukuklaryna gözegçilik etmezligi hem raýat jemgyýetleriniň wekilleriniň Wenadaky merkeze köp sanly arza-şikaýat ýazmaklary bilen bagly.

Tuhbatulliniň ikinji çaklamasyna görä, Aşgabatdaky merkeze iki ýyl mundan öň ilçi bellenen Arsim Zekolli ol ýerde özünden öň işläp ýören adamlar bilen oňuşmandyr.

ÝHHG-niň Wenadaky edarasynyň sözçüsiniň orunbasary Wirjinia Kolloudan Azatlyk Radiosynyň Arsim Zekolliniň Aşgabatdaky merkeziň ýolbaşçylygyndan boşadylandygy baradaky habarlar hakynda beren soragyna «Ilçi häzir dynç alyşda, ýöne ol Aşgabatdaky işini togtatmak kararyna geldi, ol wezipä başga adam gözlenýär» diýip, jogap berdi.

Adam hukuklary

ÝHHG-niň Aşgabatdaky ilçisi barada ýaýran habarlar resmi dilde nähili düşündirilse-de, Türkmenistandaky adam hukuklary meselesi indi halkara guramalarynyň resmilerini hem çynlakaý pikirlenmäge iterýän ýaly görünýär.

Adam hukularyna gözegçilik edýän “Human Rights Watch” guramasynyň golaýda çap edilen ýyllyk hasabatynda Türkmenistanda geçen ýyl hem öňki ýyllaryň repressiw usullaryna dolanmagyň dowam etdirilendigi, ÝHHG-niň we BMG-niň bolsa bu ýurduň içinde seminar geçirmek we tehniki kömek teklip etmekden başga suwytly bir iş edip bilmeýändigi aýdylýar.

Aşgabatda ýaşaýan raýat aktiwisti Natalýa Şabunsyň pikirine görä, BMG-niň we ÝHHG-niň ýerli wekilhanalarynyň doly hereketsizligi we gyra çekilmegi Türkmenistanyň nurbatlary has-da berkidip, ozalam az bolan hukuk giňişligini okgunly daraltmagyna ýol açýar.

Hukuk meselelerini öwrenýän aşgabatly žurnalist Aşyrguly Baýryýew ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ilki açylanda gowy işleri edendigini, şonuň üçin adamlaryň şol döwürde edilen gowulyklary henizem ýatlaýandyklaryny aýdýar.

Hukuk goraýjy F.Tuhbatulliniň pikirine görä, ÝHHG-niň Aşgabatdaky wekilhanasy indi diňe häkimiýetleriň rugsat berýän çäginde işleýär we resmi Aşgabat bu merkeziň ýurtda adam hukuklary, sosial pudak, ykdysady ýagdaý babatda gözegçilik etmegini islemeýär.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG