Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Düýbi Parižde ýerleşýän “Serhetsiz reportýorlar” guramasy Türkmenistan bilen Özbegistany Internetiň duşmanlary diýip atlandyrdy.

Guramanyň jemi 100 sahypadan ybarat ýyllyk hasabatynda aýdylmagyna görä, dünýäde güýçli senzuranyň höküm sürýän döwletleri: Hytaý, Eýran, Demirgazyk Koreýa, Saud Arabystany, Siriýa, Kuba, Türkmenistan, Özbegistan we Mýanmadyr. Internet senzurasyna garşy göreş güni bilen baglanyşykly 12-nji martda yglan edilen hasabatda bu döwletlerde Internetiň ýaramazlaşýandygy aýdylýar.

Türkmenistanyň Internet aragatnaşygy pudagynda heniz hem maliýe we tehniki kynçylyklar dowam edýär. Ýurtda diňe daşary ýurt korporasiýalary hem-de ilçihanalary Internetden doly derejede peýdalanyp bilýärler. Ýönekeý adamlar bolsa diňe berk senzuradan geçen maglumatlary alyp bilýärler diýlip, hasabatda aýdylýar.

"Tizlik pes”

Türkmenistanly garaşsyz žurnalist Döwletmyrat Ýazgulyýew hem häzir Türkmenistanda Internetiň ýagdaýynyň öwerlik däldigini öňe sürýär: "Häzir Internetiň tizligi örän pes. Soňky döwürde MTS-iň ýapylmagy bilen ýaşlar "Altyn Asyr" mobil telefonyna birikdiler. Gynansak-da, onuň işleýşi haýal".

Garaşsyz žurnalistiň sözlerine görä, Türkmenistanda esasan Orsýetiň "mail.ru", "yandex.ru", mundan başga-da "Google" saýtynyň hyzmatlaryndan giňden peýdalanylýar. "YouTube", "Facebook" we "Twitter" sosial aragatnaşyk saýtlarynyň köplenç işlemeýändigi, olara käte diňe WAP sistemasy ýa mobil telefon arkaly girip bolýandygy hem habar berilýär.

"Serhetsiz reportýorlar" guramasynyň hasabatynda Türkmenistanda "Skype" aragatnaşyk sistemasyndan, "talyplar.com", "teswirler.com" Internet forumlaryndan hem giňden peýdalanylýandygy aýdylýar.

Internet-kafeler

Internet-kafelerde Internetden peýdalanýanlardan şahsyýetini tassyklaýan dokumentiň talap edilýändigi hakda gurama ýazýar. Bu maglumaty žurnalist Döwletmyrat Ýazgulyýew hem tassyklaýar.

Ýazgulyýew, häzir welaýatlary hasaba almanyňda, merkez Aşgabatda Internetiň tizliginiň birneme gowulaşandygyny, "Altyn Asyr" mobil kärhanasynyň Internetinden peýdalanmagyň mümkindigini aýdýar.

"Serhetsiz reportýorlar" guramasynyň hasabatynda soňky döwürde Türkmenistanda käbir Internet-kafeleriň ýapylandygy barada hem aýdylýar. Emma türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bu maglumaty ret edip, olaryň hemmesiniň işläp durandygyny aýdýar.

Zenanlar üçin Internet hepdeligi

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy mart aýynyň 14-den 18-ine çenli "Zenanlar üçin ilkinji gezek Internetde işläp görmek" hepdeligini geçirýär. Bu henize çenli Interneti ulanyp görmedik zenanlar we gyzlar üçin bir hepdelik gözükdirme bolar.

Ilçihananyň metbugat wekili Bredleý Maguieriň sözlerine görä, bu çäre ABŞ-da mart aýynyň "Zenanlar aýy" diýlip yglan edilmegine gabatlanyp geçirilýär.

"Häzir dünýäde Internetiň möhümdigine garamazdan, ondan peýdalanmagy bilmeýänler bar. Şolara Internetden peýdalanmagy öwretmegi biz özümize maksat edinýäris. Häzir bu çärä 60-a golaý zenan gatnaşýar" diýip, ilçihananyň wekili aýtdy.
BMG-niň Ženewadaky edarasynda agza döwletleriň 170-e golaý hemişelik missiýalary ýerleşýär.
Türkmenistan ýakyn wagtda BMG-niň Ženewadaky edarasynda öz missiýasyny açar. Ýurduň bu kararyny Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow mälim etdi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken permanyna laýyklykda, missiýanyň 2011-nji ýyl boýunça gün tertibi we býujeti, şeýle-de Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşigindäki diplomatik missiýalarynyň 2011-nji ýyl üçin býujetleri tassyklandy.

Türkmenistanyň täze missiýasynyň öňünde goýulýan wezipeler we býujetine degişli sanlar resmi maglumatlarda agzalmady.

“Türkmenistan BMG-niň baş edaralary bilen garaşsyzlyk ýyllarynda esaslandyrylan netijeli gatnaşyklaryny üstünlikli dowam etmäge we giňeltmäge taýýar” diýip, türkmen metbugatynda DIM-iň ýolbaşçysy Reşit Meredowyň sözünden sitata getirildi.

BMG-niň Ženewadaky edarasynyň garaýşy

BMG-niň Ženewadaky edarasynyň Informasiýa bölüminiň ýolbaşçysy Korin Mommal-Wanianyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, BMG-niň Ženewadaky edarasy ähli agza döwletleriň täze merkezlerini açmak kararlaryny goldaýar. Sebäbi bu edara BMG-niň alyp barýan işiniň möhüm merkezi bolup durýar.

BMG-niň Ženewadaky edarasynda gurama agza döwletleriň 170-e golaý hemişelik missiýalary ýerleşýär. BMG-niň Nýu Ýorkdaky Baş edarasynyň daşyndaky esasy merkezi we guramanyň Baş sekretarynyň wekilhanasy bolan bu edara dünýäniň iň uly konferensiýa merkezleriniň biridir. BMG-niň Ženewadaky edarasynyň köptaraplaýyn diplomatiýa gönükdirilen işiniň çäginde bu ýerde ýylda 8 müňden gowrak duşuşyk geçirilýär.

BMG-niň Ženewadaky edarasy, guramanyň maksatlaryna laýyklykda, öz öňünde: dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy goldamak, ýaragsyzlanmagy öňe sürmek, adam hukuklaryny goramak, garyplygy ýok etmek, durnukly ösüşi üpjün etmek we adatdan daşary ýagdaýlarda ynsanperwer ýardamy bermek ýaly işleriň netijeliligini artdyrmak ýaly wezipeleri goýýar.

Adam hukuklaryna nähili tasiri bolar?

BMG-niň Ženewadaky edarasynyň Informasiýa bölüminiň ýolbaşçysy Korin Mommal-Wanian Türkmenistanyň öz missiýasyny açmak kararynyň ýurda BMG bilen adam hukuklary boýunça dialogy dowam etdirmäge itergi berjegine umyt baglaýar.

“Türkmenistan öz missiýasyny açmak bilen Adam hukuklary boýunça geňeşiň maslahatlaryna gatnaşyp, ynsan hukuklary boýunça bar bolan ähli ýörite çärelere goşulsa, bu onuň BMG bilen dialogda öňe tarap ädim ätmegi üçin möhüm bolar” diýip, Korin Mommal-Wanian Azatlyk Radiosyna aýtdy.

BMG-niň Ženewadaky edarasy hemişelik missiýalar, hökümetler, hökümetara we hökümete degişli bolmadyk guramalar bilen gatnaşyklary amala aşyrýar.

Şu günki gün Türkmenistan dünýäniň 129 ýurdy bilen diplomatik gatnaşyklary saklaýar we 42 sany halkara guramanyň agzasy bolup durýar.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG