Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Täze proýekt Türkmenistany Pars aýlagy ýurtlary bilen baglanyşdyrar.
25-nji aprelde paýtagt Aşgabatda Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Eýranyň, Kataryň we Omanyň daşary işler ministrleri täze halkara transport we tranzit marşrutyny döretmek baradaky ylalaşyga gol çekdiler. Bu marşrut Merkezi Aziýa döwletlerini Pars aýlagy bilen baglanyşdyrjak halkara proýektidir.

Täze transport ýoluny döretmegiň zerurlygy 2010-njy ýylyň noýabr aýynda Tähranda mälim edilipdi. Şonda Türkmenistanyň, Eýranyň, Kataryň, Omanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri söwda, tranzit we regional hyzmatdaşlyk üçin düzgünleri ýönekeýleşdirmegiň zerurlygyny nygtapdylar.

Türkmenistan Eýran bilen transport aragatnaşygyny ösdürmek boýunça regional derejede hem hyzmatdaşlyk edýär. Ol Eýran we Gazagystan bilen bilelikde döwletara demirýol gurluşygyny hem amala aşyrýar. Bu proýekt Türkmenistany Gazagystanyň üsti bilen Orsýet we Hytaý bilen, Eýranyň üsti bilen bolsa Pars aýlagyndaky ýurtlar bilen baglanyşdyrar.

“Demirgazyk-Günorta transmilli demir ýoly”

Eýranyň metbugatynyň habar bermegine görä, ýurduň daşary işler ministri Ali Akbar Salehi Türkmenistan we Gazagystan bilen bilelikde amala aşyrylýan “Demirgazyk-Günorta transmilli demir ýolunyň” gurluşygynyň ýurtlaryň arasyndaky söwda alyş-çalşygyny düýpli ösdürip biljegine ynanýar.

27-nji aprelde Nowruz baýramy mynasybetli Eýrana eden saparynyň dowamynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem döwletara demirýol gurluşygyny türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň iň üstünlikli proýektleriniň biri diýip atlandyrdy we onuň halkara söwda-ykdysady ýollaryny açýanlygyny belledi.

Resmi Aşgabadyň bellemegine görä, “Demirgazyk-Günorta transmilli demir ýoly” Hindi okeany we Pars aýlagy döwletlerini Eýranyň, Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Orsýetiň üsti bilen Demirgazyk we Günorta Ýewropa döwletleri bilen hem birleşdirer. Bu bolsa Sues kanalynyň üsti bilen agzalýan regiona barýan ýoldan üç esse gysga diýlip, habar berilýär.

Bu hazarýaka demirýol liniýasynyň gurluşygy ýurtlaryň 2007-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda Tähranda gol çeken üç taraplaýyn ylalaşygyna laýyklykda amala aşyrylýar. Uzynlygy 670 kilometrlik Üzen-Gyzylgaýa-Bereket-Etrek-Gürgen demirýolunyň 470 kilometri Türkmenistanyň üstünden geçýär.

“Gyzylgaýa-Bereket-Etrek”

“Demirgazyk-Günorta transmilli demir ýolunyň” Türkmenistanyň territoriýasyndan geçýän “Gyzylgaýa-Bereket-Etrek” böleginiň ugrunda Bereket hem Serhetýaka atly täze demirýol stansiýalarynyň gurlup başlanandygy barada hem habar berilýär.

“Demirgazyk-Günorta transmilli demir ýolunyň” Türkmenistana degişli demir ýol böleginiň gurluşygy Yslam ösüş bankyndan we eýranly “Pars energy” kompaniýasyndan alnan kredit serişdeleri bilen maliýeleşdirilýär.

Şu ýylyň mart aýynda Aziýa ösüş banky hem Türkmenistana 125 million dollarlyk karz pul beripdi. Bu kredit “Demirgazyk-Günorta transmilli demir ýolunyň” Türkmenistana degişli böleginde elektrik, aragatnaşyk, telekommunikasiýa sistemalarynyň gurluşygyna niýetlenip goýberildi.
2001-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda öňki prezident Saparmyrat Nyýazowyň ýazandygy aýdylýan “Ruhnamanyň” ýazylyp gutarylan güni döwlet derejesinde bellenýän baýram hökmünde Türkmenistanyň milli kalendaryna girizildi.

Adam hukuklaryny goraýan “Türkmen inisiatiwasy” topary “Ruhnamanyň” sapak, ders hökmünde ýatyryljakdygyny “Ruhnama indi mukaddes däl” ady bilen çap eden maglumatynda habar berýär. Bu maglumat näderejede hakykata ýakyn hem ol jemgyýetde nähili garaýyşlar döretdi?


2001-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda öňki prezident Saparmyrat Nyýazowyň ýazandygy aýdylýan “Ruhnamanyň” ýazylyp gutarylan güni döwlet derejesinde bellenýän baýram hökmünde Türkmenistanyň milli kalendaryna girizildi. Oňa “mukaddes” diýen at berlip, okuw programmasyna ýörite sapak hökmünde girizildi.

Klasdan-klasa geçişden başlap, ýokary we ýörite orta okuw jaýlaryna giriş ekzamenlerde-de, hatda sürüjilik şahadatnamasyny almak üçin okalýan şofýorçylyk kurslarynda-da “Ruhnamadan” ekzamen tabşyrmak düzgüni girizildi. Edaralarda “Ruhnama” otaglary” döredilip, hepdäniň belli günleri “Ruhnama okaýyşlary” geçirilip başlandy.

“Ruhnama ýatyryljak” diýen habar 10-njy klas okuwçylarynyň arasynda ýeňil gowur döretdi, çünki olaryň köpüsi “Ruhnamadan” ekzamene gowy taýýarlyk görüpdi” diýip, “Türkmen inisiatiwasy” topary habar berýär.

Emma, Lebap welaýatyndaky habarçymyz Osman Hallyýewiň aýtmagyna görä, “Ruhnama” dersi ýatyrylýar diýen resmi görkezme ýa karar entek ýok. “Geçen ýylam okuw ýylynyň başynda şonuň ýaly gürrüňler bolupdy, ýöne aýyrmadylar” diýip, Hallyýew ýatlaýar.

Her kimiň öz gaýgysy…

Aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew 2011-12-nji okuw ýylyndan başlap “Ruhnama ýatyryljak” diýen gürrüňiň il-içinde ýene-de örç alýandygyny aýdýar. “Ýöne oňa täze okuw ýyly başlananda göz ýetirip bolar. Sebäbi ýurtda adamlar käwagt göwün islegini hakykat hökmünde aýdyp başlaýarlar” diýip, Bugaýew belleýär.

“Ýokardan ýollanan görkezme mugallymlaryň arasynda ruhubelentlik, göwnühoşluk döretmedi, tersine, eger “Ruhnama” sapak hökmünde programmadan aýrylsa, iş sagatlaryny, aýlyk haklaryny ýitirmeklerinden alada edýärler” diýip, “Türkmen inisiatiwasy” ýazýar.

“Bu gaty dogry pikir” diýip, ýazyjy Bugaýew belleýär. “Hakykata bap gelýän pikir. “Ruhnama” ýatyrylsa, mugallymlaryň gaty köpüsiniň sagat sany azalar, olaryň iş ýüki bir stawka-da ýetmez. Ýöne bu çykgynsyz ýagdaý däl”.

“Şu ýyl mekdebi tamamlaýan ýaşlary, olaryň hossarlaryny alada goýýan bir sorag bar: ýokary we ýörite orta okuw jaýlaryna girmek üçin “Ruhnamadan” ekzamene taýýarlanmalymy ýa ýok? Şu wagta çenli giriş synaglarynda bu esasy sapaklaryň biridi” diýip, “Türkmen inisiatiwasy” ýazýar.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG