Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygynyň dabaralaryna taýýarlyk işleri eýýäm awgustyň aýaklaryna başlandy.
Şu günler Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna taýýarlyk işleri giň gerim bilen alnyp barylýar. Ownukly-irili çäreleriň sany ummadan geçse-de, baýramçylygyň esasy dabaralary 26-28-nji oktýabr günleri geçiriler.

Her gezekde bolşy ýaly, 26-njy oktýabrda stadion dabarasy gurnalar. Baýramçylyga çenli paýtagtda 20 müň orunlyk täze stadion taýýar bolar. Şol gün Aşgabadyň merkezinde açyljak bu stadionda welaýatyň hem-de paýtagtyň sungat ussatlarynyň çykyşlary gurnalar.

Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygy mynasybetli, stadion dabaralary diňe bir Aşgabatda däl, eýsem ýurduň beýleki welaýatlarynda hem geçiriler. Welaýatlaryň 10 müň tomaşaçaly stadionlarynda geçiriljek çäreler paýtagtdaky dabaralardan has irräk geçiriler.

Baýramçylygyň esasy dabarasy 27-nji oktýabrda geçiriler. Şol gün paýtagtyň merkezinde ýerleşýän köşkler toplumynyň merkezi tribunasynda harby parad bolar. Köşkler toplumynyň täze merkezi tribunasy baýramçylyga çenli doly taýýar ediler. Harby paraddan başga, şol gün ol ýerde ýurduň pudak edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda teatrlaşdyrylan dabaralar gurnalar. Paradyň dabarasynyň juda şowhunly geçmegi üçin daşary ýurtlardan tejribeli režissýorlaryň birnäçesiniň çagyrylandyklary habar berilýär.

28-nji oktýabrda bolsa, adatdaky ýaly, toý dabarasynyň şowhuny aýlawlarda we paýtagtyň hem-de welaýatlaryň aýdym-saz merkezlerinde dowam etdiriler.

Toý dabarasyna taýýarlyk agyr degýär

Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygynyň dabaralaryna taýýarlyk işleri eýýäm awgustyň aýaklaryna başlandy. Şu gezekki dabara gatnaşdyryljak adamlaryň sanynyň juda uly boljakdygyna garaşylýar. Adatça, 27-nji oktýabr gününde geçilýän parada 7 müň töweregi adam gatnaşdyrylardy. Bu gezekki dabara paýtagtyň orta mekdepleriniň ýokary klas okuwçylary hem gatnaşdyrylar.

Köşkler toplumynyň merkezi tribunasynda boljak parada gatnaşjaklaryň sanawy eýýäm awgustda düzüldi. Sanawyň gapdaly bilen dabara gatnaşjaklaryň üç arkasy baradaky maglumatlar hem degişli ýerlere ugradyldy. Ýerli häkimiýetleriň pikiriçe, şol parada "iň bir sylaglanýan adamlar gatnaşdyrylmalydyr".

Häkimiýetleriň özboluşly bu düzgünine garamazdan, parada gatnaşmaklygy raýatlar özleri üçin uly güzap saýýarlar. Olar işden soň, ýa dynç günleri 27-nji oktýabrda geçiriljek parada taýýarlyk görmek üçin iki aýlap günde repetisiýa gatnaşmaly bolýarlar. Repetisiýalar paýtagtdaky "Lokomotiw" hem-de "Olimpiýa" stadionlarynda geçirilýär.

Repetisiýa gatnaşýanlar howanyň yssy günlerinde esli wagtlap günüň aşagynda durmaly bolýandyklaryny, özleriniň suwsuzlykdan juda kösenýändiklerini, repetisiýa juda uzaga çekdirilen halatynda hajat işlerini bitirmekde kynçylyk çekilýändigini, bu meselede ýaş gyzlaryň has-da kösenýändiklerini aýdýarlar.

Repetisiýa gatnaşýan mekdep okuwçylarydyr talyplar bu zatlary adaty ýagdaý hökmünde kabul edýärler. Emma býujet edaralarynda işleýänler iş wagtyndan soňky hökmany suratda gatnaşmaly bu çäreleri özleri üçin uly görgi hasaplaýarlar. Şonuň üçin olaryň käbiri repetisiýalara gatnaşmak üçin özlerine derek kimdir birini hakyna tutýarlar.

Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygy mynasybetli, ýurduň tanymal sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda uly konsertleriň gurnalmagyna hem garaşylýar.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.
"Türkmenistanyň Döwlet neşir gullugynyň ekspozisiýasy çagalar üçin kitaplardan, taryhy, medeni we okuw kitaplaryndan şeýle-de G.Berdimuhamedow barada we onuň awtorlygyndaky eserlerden ybarat boldy".

Türkmenistanyň neşir önimleri soňky döwürde halkara sergilere has köp gatnaşdyrylyp ugrady. Moskwanyň şu ýylky kitap sergisinde bir türkmen kitaby hatda ýörite baýraga-da mynasyp boldy.


Moswada ýylda geçirilýän we halkara medeni hem biznes gatnaşyklaryny pugtalandyrmak, şeýle-de Orsýetiň neşir önümlerini dünýä ýaýratmak maksadyna gönükdirilýän halkara kitap sergisiniň çäginde şu gezek 500-den gowrak dürli çäre geçirildi.

Şol çäreleriň ikisine, ýagny “GDA-nyň medeni mirasy” atly kitap sergisine we GDA döwletleriniň “Kitap sungaty” atly 8-nji halkara konkursyna Türkmenistanyň neşir önümleri-de gatnaşdy.

Baýrak

“Kitap sungaty” konkursynyň jemleri boýunça “Çagalar we Ýaşlar üçin” diýen nominasiýada Türkmenistanyň Döwlet neşir gullugynyň “Galkynyşyň ak ganatly arzuwy” kitabyna ýörite baýrak gowşuryldy. Konkursyň esasy “Gran-pri” baýragy bolsa Orsýetde çapdan çykan Gazagystanyň atlasyna we Ukrainada neşir edilen taryh kitabyna berildi.

Bu halkara konkursyň žýuri toparynyň agzasy Galina Şetininanyň Azatlyk Radiosyna gürrüň bermegine görä, ýeňijiler mazmun taýdan 7 topara bölünen kitaplara baha berýän GDA döwletleriniň wekillerinden düzülen halkara žýuri tarapyndan kesgitlenýär.

Galina Şetininanyň aýdyşyça, türkmen kitabyna “Çagalar we ýaşlar” nominasiýasyndan baýrak beren žýuri toparyna Türkmenistan tarapyndan ýurduň Orsýetdäki ilçihanasynyň medeniýet boýunça attaşe diplomaty gatnaşypdyr.

Türkmen kitaplary

Moskwanyň 24-nji halkara sergisinde Türkmenistan ýurtda çap edilýän örän köp neşir önümlerini görkezdi. Türkmenistanyň Döwlet neşir gullugynyň ekspozisiýasy çagalar üçin kitaplardan, taryhy, medeni we okuw kitaplaryndan şeýle-de G.Berdimuhamedow barada we onuň awtorlygyndaky eserlerden ybarat boldy.

Moskwadaky halkara sergä käbir günbatar döwletleriniň neşirýatlary hem
Elen Mela: “Meni geň galdyran zat, kitaplaryň üçden biriniň siziň prezidentiňiziň kitaplarydygy boldy”.

gatnaşdylar. Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan Fransiýanyň Orsýetdäki ilçihanasynyň kitap boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Elen Mela Türkmenistanyň neşir önümleriniň käbir täsin aýratynlygyna üns berendigini belledi.

“Meni geň galdyran zat, kitaplaryň üçden biriniň siziň prezidentiňiziň kitaplarydygy boldy. Kitaplaryň ählisiniň daşynda onuň suratlary ýerleşdirilipdir. Bu meni geň galdyrdy, sebäbi Fransiýada beýle zadyň bolmagy mümkin däl” diýip, Elen Mela öz haýran galmasyny mälim etdi.

GDA sergisi

Moskwadaky halkara kitap sergisinde türkmen kitaplaryny “GDA-nyň medeni mirasy” atly kitap sergisinde-de görmek mümkindi. Guramaçylaryň sözlerine görä, bu sergi Orsýetiň kitap bileleşigi we GDA-nyň Gumanitar hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara fondy tarapyndan amala aşyrylýan proýektiň başlangyjydyr.

Orsýetiň kitap Bileleşiginiň agzasy we Kommunikasiýa tehnologiýalary boýunça merkeziniň başlygy Nelli Petkowanyň Azatlyk Radiosyna gürrüň bermegine görä, bu sergi GDA döwletlerinde çap bolýan kitaplary tutuş regionyň okyjylarynyň dykgatyna ýetirmek maksady bilen döredildi. Onuň ýurtdan-ýurda göçmegi planlaşdyrylýar.

“GDA-nyň medeni mirasy” atly bu göçme sergi Moskwadan soň yzly-yzyna Azerbaýjanyň, Ermenistanyň we Belarusyň paýtagtlarynda görkeziler. Türkmenistanyň Döwlet neşir gullugynyň wekilleri serginiň bu bölümine bäş sany türkmen kitabynyň berlenligini Azatlyk Radiosyna aýtdylar.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG