Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

ÝHHG-niň metbugat azatlygy boýunça wekili Dunýa Miýatowiç (sagda) Türkmenistanyň wise-premýeri, ýurduň daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşuşýar, Aşgabat, 19-njy sentýabr.
Türkmenistana ilkinji gezek sapar edýän Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň metbugat azatlygy boýunça wekili Dunýa Miýatowiç türkmen häkimiýetlerine metbugat babatdaky kanunlaryň liberallaşdyrylmagy ugrunda ýardam bermäge özüniň taýýardygyny bildirdi we ýurtda Internetiň elýeterliliginiň ýokarlandyrylmagyna çagyrdy.

“Men Türkmenistanyň wise-premýeri hem ýurduň daşary işler ministri Raşit Meredowyň Türkmenistana barmak baradaky çakylygyny minnetdarlyk bilen kabul etdim we Türkmenistanda metbugat azatlygynyň ýagdaýy baradaky maglumatlar bilen tanyşdym” diýip, ÝHHG-niň 20-nji sentýabrda ýaýradan metbugat beýanatynda Miýatowiçiň sözlerine sitata getirilýär.

Miýatowiç internetiň ilata elýeterli bolmagy, liberallaşdyrylmagy barada şeýle diýýär: “Men şu günki döwrebap Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň çalt depginler bilen ösmegi bilen bir hatarda dürli kommunikasion tehnologiýalaryň giňeldiljegine hem-de raýatlara täze mümkinçilikleri açyp biljek erkin maglumatlaryň ýakyn geljekde elýeterli boljagyna ynanýaryn”.

Miýatowiç Halkara gatnaşyklary institutynda ÝHHG-niň dünýäde metbugat azatlygyny öňe sürmek ugrunda edýän tagallalary barada leksiýa okady, Aşgabat,19-njy sentýabr.
Şeýle hem ÝHHG-niň metbugat azatlygy boýunça wekili Dunýa Miýatowiç Türkmenistanyň metbugatynda plýuralizme, ýagny dürli pikirlilige ýol berip, metbugat azatlygyny kepillendirip hem gorap biljek halkara ölçeglere laýyk gelýän kanunlaryň kabul edilmegine çagyrdy.

“Türkmen jemgyýeti üçin ýurtda çap edilýän hem ýaýlyma berilýän maglumatlaryň dürli-dürli bolmagy gaty möhüm. Ýurtda döwlete degişli däl gazetiň çap edilmegi guwandyrýar. Emma metbugat plýuralizimini ilerletmek üçin ýurtda entek gaty köp iş edilmeli” diýip, Miýatowiç aýdýar.

Şeýle hem ol, ÝHHG-ä agza ýurtlara ýüklenýän borçlara laýyklykda, ýerli we daşary ýurt metbugatynyň wekillerine işlemek üçin Türkmenistanda zerur bolan şertleriň döredilmelidigini nygtady. Miýatowiç bu ugurda edilýän işleriň ýakyn wagtda netijesiniň görünjekdigine umyt bildirdi.

Miýatowiçiň ýanynda bolan ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy Sergeý Belýaýew hem Türkmenistanda metbugaty ösdürmek ugrunda bilelikde alnyp baryljak işleriň dowam etdirilmegine umyt edýändigini aýdyp, noýabr aýynda Aşgabatda metbugat kanunçylygy boýunça geçiriljek tegelek stol duşuşynyna garaşýandygyny aýtdy.

Türkmenistana eden üç günlük saparynyň dowamynda Dunýa Miýatowiç wise-premýer Maýsa Ýazmuhammedowa, ýurduň daşary işler ministri Raşit Meredow, medeniýet ministri Gulmyrat Myradow, Mejlisiň spikeri Akja Nurberdiýewa türkmen parlamentindäki ylym, bilim we medeniýet boýunça kommitetiň ýolbaşçysy Wladimir Gubanow dagylar bilen duşuşdy.

Türkmen resmileri Almatyda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň metbugatyna degişli 13-nji halkara konferensiýasyna türkmen wekilleriniň gatnaşjakdygyny tassykladylar diýlip, metbugat beýanatynda bellenilýär.

Miýatowiçiň Demokratiýa we adam hukuklary boýunça milli institutyň direktory Ýazdursun Gurbannazarowa bilen hem duşuşandygy, türkmen DIM-niň ýanyndaky Halkara gatnaşyklary institutynda ÝHHG-niň dünýäde metbugat azatlygyny öňe sürmek ugrunda edýän tagallalary, öz alyp barýan işleri barada leksiýa okandygy aýdylýar.

Çarşenbe güni ÝHHG-niň metbugat azatlygy boýunça wekili Dunýa Miýatowiç Türkmenistanyň ministrlikleriniň we döwlet edaralarynyň metbugat sekretarlary üçin geçirilýän ýörite seminara gatnaşdy diýlip, habar berilýär.
Bisenkul Begdesenowyň suraty ýelmenen futbolka Almatydaky metbugat konferensiýasynda, 16-njy maý.

Türkmenistandaky gazak jemgyýetiniň liderinden bäş günüň dowamynda 95 müň manat tölemek talap edildi. Oňa berlen möhlet şu gün tamamlanýar.


15-nji sentýabrda türkmen resmileri gazak jemgyýetiniň lideri, 9 ýyl şertli iş kesilen Bisenkul Begdesenowyň öýüne baryp, onuň bäş günüň içinde 95 müň manat tölemelidigini aýtdylar. Bu barada 16-njy sentýabrda Begdesenowyň özi Azatlyk Radiosynyň Gazak gullugyna habar berdi.

Aşgabatda ýaşaýan 56 ýaşly Bisenkul Begdesenow şu ýylyň 11-nji aprelinde “kezzaplykda we para bermäge araçylyk etmekde” aýyplanyp, Türkmenistanyň hukuk goraýjy organlary tarapyndan tussag edilipdi.

13-nji maýda Aşgabadyň sudy Begdesenowy şertli ýagdaýda azat etmek barada höküm çykardy. Ol başga ýurda göçmek islän gazak milletli türkmen raýatlaryna sekiz kwartiranyň hususylaşdyrylmagyny bikanun ýol bilen amala aşyrmaga kömek edenlikde günälenýär. Şol sebäpli ol döwlete ýetirilen maddy zyýanyň öwezini dolmak üçin 95 müň manat tölemeli edildi.

Gazak aktiwisti maý aýynda şertli ýagdaýda azat edilensoň, türkmen resmileriniň öz ýanyna gelip, “Siz köp gohlamaň, ogullaryňyza-da aýdyň, tozan turuzmasynlar, hemmämiz musulmandyrys, oňumizde iki uly günägeçişlik bar, şonda amnistiýa düşersiňiz” diýendiklerini gürrüň berdi.

Gadyr gijesi mynasybetli yglan edilen günägeçişlikde öz adyny tapman, resmilere ýüzlenen Begdesenowa “Amnistiýa diňe tussaglykda saklanýanlara yglan edilýär, siz ýaly şertli ýagdaýda azat edilenlere degişli däl” diýip, jogap beripdirler.

“Indi bolsa 9 ýyl Türkmenistandan çykman oturmaly. Ýagny, maňa kesilen işiň möhleti tamamlanýança meni ýurtdan çykarmazlar” diýip, Begdesenow aýdýar.

Gazagystandaky “tozan”

Begdesenowyň Almatyda ýaşaýan ogullary Amir hem Alibek kakasynyň kanuny bozmandygyny aýdyp, adalaty diketlmek üçin hereket edýändiklerini aýtdylar. Olar kakalary tussag edileli bäri Almatyda dürli çäreleri geçirip, Begdesenowyň düşen ýagdaýyna gazak jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmäge synanyşýarlar.

Begdesenowyň ogullary dürli metbugat konferensiýalaryny gurnap, gazak raýatlaryndan köpçülikleýin hat ýygnadylar. Şol hatlary olar Türkmenistanyň we Gazagystanyň prezidentlerine ýolladylar.

Begdesenowyň Almatyda ýaşaýan ogullary Amir hem Alibek Türkmenistanyň sudunyň kararynyň üstünden şikaýat edip, konstitusion edaralara ýüz tutýandyklaryny hem aýtdylar.

Türkmenistandaky gazak jemgyýetiniň lideri Bisenkul Begdesonowyň tussag edilmegi we onuň üstünden bolan sud diňlenişigi boýunça türkmen resmilerinden öň hem, häzir hem maglumat almak başartmady.

Bisenkul Begdesenow Türkmenistandan göçüp gitmek isleýän ildeşlerine Orsýetden çakylyk almaga ýardam berendigini aýdýar. Şeýle çakylygy alan adam Orsýete göçüp gidýän adamyň durumyny alyp, kwartirasyny hususylaşdyryp bilýär. Türkmenistanda bu baradaky şertnama diňe Orsýet bilen arada bar.

Gazagystana göçmek isleýän adam bolsa, jaýy hususylaşdyrylmadyk bolsa, kwartirasyny hökümete tabşyrmaly.

Häzir Türkmenistan öňki sowet giňişliginde sowet döwründe zähmet çeken adamlara hökümet tarapyndan berlen jaýlaryň hususylaşdyrylmagy ýola goýulmadyk ýeke-täk ýurt bolmagynda galýar.

Şu ýylyň maý aýynda adam hukuklaryna gözegçilik edýän halkara “Human Rights Watch” guramasy Türkmenistanda syýasy matlap bilen tussag edilenleriň hataryna Bisenkul Begdesenowyň hem adyny goşdy.

Begdesenowyň özi türkmen häkimiýetleri tarapyndan talap edilýän puly, diňe bir bäş günüň-hä däl, eýse binäçe ýylyň dowamynda-da töläp bilmejegini belleýär. Ol häkimiýetler tarapyndan talap edilýän puly töläp bilmese, özünüň türmä salynmagynyň ahmaldygyny aýdýar.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG