Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň täze toplumynyň açylyşy boldy.
1-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň täze toplumynyň açylyşy boldy. Resmi metbugatyň ýazmagyna görä, onuň açylyş dabarasyna prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, hökümet agzalary, daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçileri, ýurtda akkreditasiýa edilen daşary ýurt missiýalarynyň we halkara guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. Bahasy 80 million amerikan dollaryna barabar bu toplumy Fransiýanyň “Buig” kompaniýasy gurdy.

Türkmen ilçileri hökümet maslahatynda, Aşgabat, 2010-njy ýylyň dekabr aýy.
Soňky ýyllarda türkmen ýolbaşçylary daşary ýurtlar we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň zerurlygyny yzygiderli nygtaýarlar. Şeýle-de türkmen diplomatlary halkara derejede geçirilýän maslahatlara gatnaşmagy ýygjamlaşdyrdylar. Türkmenistanyň goňşy ýurtlardaky käbir ilçileri-de žurnalistler üçin metbugat brifingini geçirip başladylar.

Emma, synçylaryň aýtmagyna görä, käbir oňyn ädimlere garamazdan, türkmen diplomatiýasynda işine ussat kadrlaryň ýetmezçiligi uly problema bolup durýar. Öňki türkmen diplomaty, häzir Germaniýada ýaşaýan Çary Işanýazow şeýle pikirler bilen ylalaşýar. Onuň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, türkmen diplomatiýasynyň häzirki ýagdaýy gözgyny.

“Bu ýerde gürrüň diplomatlaryň gowy taýýarlanmaýandygy we olaryň professional derejesiniň örän pesdigi barada gidýär. Gynansak-da, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň çözýän meselesi ýok. Çünki ol diňe bir şahs tarapyndan dolandyrylýan döwletde işleýär. Ýurtda işini gowy bilýän kadrlar öňem, häzirem ýetmezçilik edýär. Häzir Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde işleýänler professional taýdan taýýarlyksyz”.

Ýerli analitikleriň bellemegine görä, ýurtda işini gowy bilýän, tejribeli diplomatlar köp. Ýöne olar öz käri boýunça iş tapyp bilmeýändigi üçin söwda, gurluşyk we beýleki pudaklarda işleýärler. Hatda Moskwanyň dünýä belli MGIMO institutyny gutaran ýaşlary hem aňsat-aňsat Daşary işler ministrligine işe almaýarlar diýlip, habar berilýär.

Öňki diplomat Işanýazow Nyýazow we soňra Berdimuhamedow tarapyndan režimiň has-da berkidilmegi netijesinde tejribeli diplomatlaryň Daşary işler ministrliginden çykarylandyklaryny aýdýar: “Olar häzir başga ugurlarda işleýärler. Hut şu hem düşünmezlik döredýär. Sebäbi Berdimuhamedow professional kadrlaryň ýetmezçiligi barada köp aýdýar. Emma ýurduň içindäki professional diplomatlar diplomatik işden daşda galýarlar”.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň täze toplumynyň bir bölegi, Aşgabat.
Häzirki wagtda halkara metbugatynda we diplomatiýada internet aragatnaşygyndan giňden peýdalanylýar. Emma Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi websaýty we elektron adresi jemgyýetçilik üçin elýeterli däl. Türkmen DIM-niň resmi metbugat beýanatlary Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň websaýty arkaly ýaýradylýar. DIM-iň metbugat edarasy bolsa daşary ýurt žurnalistleriniň ýüz tutmalaryna köplenç jogap bermeýär.

Işanýazow türkmen DIM-niň işgärlerine zerur bolan daşary ýurt metbugatynyň, internetiň hem mydama elýeterli däldigine ynanýar: “Gynansak-da, türkmen diplomatlary zerur gazet-žurnallary mydama alyp bilmeýärler, olara internet mydama elýeterli däl ýa-da elýeterliligi çäkli. Hut şu zatlar türkmen diplomatlarynyň “birtarap” bolup galmagyna getirýär”.

Işanýazow Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň “ýokardan berilýän oýlanyşyksyz görkezmelere” garaşman, erkin işlemelidigini nygtaýar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2008-nji ýylda döredildi. Onda halkara gatnaşyklary we diplomatiýa, halkara hukugy, ykdysady gatnaşyklar we žurnalistika boýunça spesialistler taýýarlanýar. Ýurtda her ýylyň 18-nji fewraly diplomatlaryň güni.
Wise-premýer Maýsa Ýazmuhammedowa özüniň ilkinji käýinjini 2009-njy ýylyň fewralynda, ikinji käýinjini 2010-njy ýylyň ýanwarynda, üçünji käýinjini bolsa 2011-nji ýylyň ýanwarynda alypdy.

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhamedow özüne ynanylan düzümleriň işlerinde ýol beren düýpli kemçilikleri üçin wise-premýer Maýsa Ýazmuhammedowa berk käýinç yglan edip, ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmese, eýeleýän wezipesinden boşadyljakdygyny oňa duýdurdy.


Hususan-da Berdimuhamedow milli telewideniýäniň hem-de metbugatyň işinde ýetmezçilikleriň bardygyny, ýurtda dabaraly çärelere bagyşlanyp geçirilýän konsertleriň pes derejede guralýandygyny, şeýle hem durmuş-medeni maksatly desgalaryň birnäçesiniň, şol sanda açylmagy göz öňünde tutulýan Medeniýet şäherçesini işe girizmekde taýýarlamakda kemçilikleriň bardygyny aýdyp, Ýazmuhammedowanyň işini berk tankytlady.

Ýazmuhammedowa berlen bu gezekki käýinç eýýäm dördünjidir. Wise-premýer özüniň ilkinji käýinjini 2009-njy ýylyň fewralynda, ikinji käýinjini 2010-njy ýylyň ýanwarynda, üçünji käýinjini bolsa 2011-nji ýylyň ýanwarynda alypdy.

Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasaryna berlen käýinçleriň başky ikisi onuň öz garamagyndaky ministrliklerde we pudak edaralarynda işleriň talabalaýyk guralmagyna gözegçiligi gowşadandygy üçin berlen bolsa, üçünji käýinç medeni köpçülikleýin çäreleri geçirmegiň we medeni maksatly binalary ulanmagyň tertibiniň bozulmagyna ýol berenligi üçin berlipdi.

Ýazmuhammedowanyň bu gezekki käýinç almagynda Medeniýet şäherçesiniň işe girizilmeginde haýal-ýagallyga ýol berilmegiň sebäbiniň ýatandygy barada aýdylýar.

Medeniýet şäherçesiniň düýbi Türkiýäniň “Sehil Inşaat” kompaniýasy tarapyndan 2008-nji ýylyň başynda tutulypdy. Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli, şu ýylyň 1-nji sentýabrynda açylmagy göz öňünde tutulan Medeniýet şäherçesiniň dabarasy Medeniýet institutynyň binasynyň doly tamamlanmandygy sebäpli has yza süýşürildi.

2010-njy ýylyň 9-njy iýunynda Berdimuhamedow Medeniýet şäherçesiniň gurluşygynyň alnyp barylýan ýerine hut özi baryp görüpdi we işleriň barşyndan nägilelik bildirip, Türkmenistanyň Medeniýet we teleradioýaýlymlar ministri Gulmyrat Myradowdan, wise-premýer Maýsa Ýazmuhammedowadan kemçilikleri düzetmek boýunça ähli zerur çäreleri görmegi talap edipdi. Ýöne bu meselede işleriň haýal depginde barýanlygy sebäpli, Berdimuhamedow Ýazmuhammedowa şu ýylyň ýanwarynda käýinç beripdi.

Bu proýektiň bahasy 150 million dollara barabardyr. Medeniýet şäherçesi Türkmen döwlet medeniýet institutyny, ýörite sazçylyk mekdebini, çagalar bagyny, umumy bilim berýän orta mekdebi, üç sany köp gatly jaýlary özünde jemleýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy tamamlanansoň, 200-den gowrak kwartiralar ýurduň medeniýet we döredijilik işgärlerine paýlanylyp berilmeli edilipdi.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG