Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Durdymyrat aga maşynlaryň guratdygyny, demirýol wokzaly, aeroport ýaly ýolagçylaryň köp ýerlerine döwlete degişli bolmadyk beýleki hususy taksileriň barmagyna gadagançylyk girizilendigini hem aýdýar.
Paýtagtyň ýaşaýjylaryna hyzmat etmek maksady bilen 2010-njy ýylda Günorta Koreýadan satyn alnyp, ýurda getirilen “Hundaý-Elantra” kysymly taksi awtoulaglary soňky aýlar Aşgabadyň köçelerinde gün-günden azalýar.

Aşgabatly işçi, 50 ýaşly Durdymyrat aga özüniň öýünden çykyp, her gün iş ýerine barýança taksileriň hyzmatyndan peýdalanmaly bolýandygyny gürrüň berýär. Durdymyrat aganyň aýtmagyna görä, onuň ýöreýän aralygy üçin ilkibaşda döwlete degişli bu täze awtomaşynlaryň taksometrlerinde görkezýän görkezijisi 90 teňňe bolýan eken.

Şol aralyga öz hususy maşynynda kireý edýän taksi sürüjiler 2 manat alýan bolsalar, ilkinji gezek döwlete degişli täze taksileriň birine müneninde, sürüjiniň özüne bir manatdan 10 teňňe gaýtargy berendigini hem Durdymyrat aga ýatlaýar.

Aşgabatda ýerli ýaşaýjylardan bu maşynlarda işlemäge höwesek adamlar az bolany üçin, geçen ýylyň dowamynda Daşoguz, Lebap, Mary, Balkan welaýatlarynyň awtoulag kärhanalaryndan sürüjileri täze maşynlarda işlemek üçin paýtagta komandirowka çagyrdylar.

Durdymyrat aganyň aýtmagyna görä, ilkibaşda welaýatlardan gelen sürüjiler taksometrlerde görkezilýän görkezijiden artyk pullaryny ýolagçylara gaýtaryp berýän ekenler. Emma Aşgabatda ýaşamaga olar üçin oňaýly şertler döredilmändigi sebäpli, olar özleriniň komandirowka möhletleriniň soňlanmagyna gyssanyp, öýlerine dolananlaryny kem görmeýärdiler.

Welaýatlaryň awtoulag kärhanalaryndan gelen sürüjilere taksomotor awtoulag kärhanasyna degişli umumy ýaşaýyş jaýyndan wagtlaýyn ýaşamaga otaglar berlipdi. Emma sürüjileriň köpüsi ol otaglarda ýaşap bilmän, kireýine jaýlarda ýaşapdyrlar.

“Kireýine ýaşaýan jaýlarynyň nyrhy ýokary bolany üçin, sürüjileriň alýan aýlyklarynyň esli bölegi jaý kireýine gidýärdi. Sol sebäpli hem sürüjiler öýlerine gaýtmaga howlugýardylar” diýip, Durdymyrat aga aýdýar.

Aşgabadyň köçelerinde, 2011-nji ýylyň sentýabr aýy.Bu awtoulaglarda işleýän sürüjiler, halys iş tapmanlaryndan soň, wagtlaýyn işlemek üçin, işe durýandyklaryny aýdýarlar. Her gün 100 manatlyk plany doljak bolsaň, 16-18 sagat işlemeli bolýandygyny, yssy howa şertlerinde munuň adam saglygy üçin agyr düşýändigini hem sürüjiler gürrüň berýärler.

Durdymyrat aga maşynlaryň guratdygyny, demirýol wokzaly, aeroport ýaly ýolagçylaryň köp ýerlerine döwlete degişli bolmadyk beýleki hususy taksileriň barmagyna gadagançylyk girizilendigini hem aýdýar.

“Işsizlik sebäpli, paýtagtyň taksoparkyna wagtlaýyn işe gelenler hem özleri üçin amatly iş tapsalar, 3-4 aý işläp, işden çykmak bilen bolýarlar. Sürüjiler üçin ýaşaýyş jaý üpjünçiligi, ýa bolmasa has bähbitliräk ýeňillikler döredilmeli ahyryn” diýip, Durdymyrat aga aýdýar.

Onuň aýtmagyna görä, taksomotor awtoulag kärhanasynyň ýolbaşçylary sürüjileriň kynçylyklaryny ýolagçylaryň hasabyna ýeňilleşdirmek isleýäne meňzeýär. Soňky 3-4 hepdäniň dowamynda, ýolagçylaryň talap etmegine seretmezden, sürüjiler taksometrlerini işletmekden boýun gaçyrýarlar. Ýolagçylar barmaly ýerlerini aýdanlaryndan soň, sürüjiler hem ýolagçylara näçe tölemeli boljakdyklaryny aýdýarlar.

Ozal 1 manada golaý töleýän pulunyň indi 2 manada galdyrylandygyny, sürüjiniň aýdan nyrhyny bermäge razy bolmasaň, olaryň ýolagçyny almaýandygyny Durdymyrat aga sözüniň üstüne goşdy.

Döwlet baştutanynyň ýurduň awtoulag ýagdaýyny gowulandyrmak üçin, yzygiderli tagalla edip gelýändigi habar berilýär. Şäherde ilata hyzmat edýän awtoulaglaram, etraplarda ilata hyzmat ediýän awtoulaglar hem häzir köpeldi.

“Emma taksomotor awtoulag kärhanasynyň işini geregiçe ýola goýup bilýän ýolbaşçy ýetmezçilik edýär” diýip, Durdymyrat aga aýdýar. “Gazetlerde “Taksomotor awtoulag kärhanasyna sürüjiler işe kabul edilýär” diýip, bildiriş bereniň bilen, ol ýere işe girmäge howlugyp barýan adam ýok. Sürüjiler üçin berilýän plany real ýagdaýa getirmeli”.

Ýerli synçylar sürüjiler kärhanada uzak möhletleýin işlemäge howeslener ýaly, olary amatly ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmeli, şeýle hem täze iş düzgünnamalaryny kabul etmeli pikirde.

“Işiň düzgünnamasyny kabul edeniň bilen, ol düzgünnama boýunça iş ýöremese, bu diňe halky aldamak bolýar. Bu ýerde döwletiň halk üçin edýän aladasy öz-özünden ýitip gidýär” diýip, Durdymyrat aga sözüni soňlaýar.

Soltan Açylowa Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy.
Täze şäher Ruhabat etrabynyň "Türkmenistan" daýhan birleşiginiň çäginde gurlar.

7-nji sentýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparynyň çäklerinde Abadan şäheriniň täze medeni-durmuş maksatly binalar-jaý toplumynyň gurluşygy boýunça taýýarlanan proýektler bilen tanyşdy.


Täze şäher Ruhabat etrabynyň "Türkmenistan" daýhan birleşiginiň çäginde gurlar. Berdimuhamedow şäheriň guruljak ýerini oňlaýandygyny aýdyp, gurluşyk işlerine tiz girişmegiň zerurdygyny belledi hem-de täze Abadanyň Türkmenistan boýunça nusgawy şäher bolmalydygyny mälim etdi. Berdimuhamedowyň görkezmesine laýyklykda, täze şäheriň taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin potratçylar bäsleşik esasynda saýlanyp alnar.

Täze Abadan şäherinde döwrebap ýaşaýyş jaýlary, söwda merkezi, myhmanhana, amfiteatr, saglygy goraýyş binalar toplumy, medeniýet merkezi, oba senagat binalar toplumy gurlar. Mundan başga-da, täze guruljak desgalarda Ahal welaýat hem-de Abadan şäher häkimlikleri, jemgyýetçilik guramalarynyň we döwlet edaralarynyň jaýlary ýerleşer.

Şu ýylyň 7-nji iýulynda Abadan şäheriniň eteginde ýerleşýän ýarag ammarynda partlama bolupdy. Partlamanyň şähere näderejede zyýan ýetirendigi barada resmi ýagdaýda anyk maglumatlar berilmese-de, 10-njy iýulda hökümet toparynyň mejlisinde Berdimuhamedow Abadanda täze şäheriň guruljakdygyny aýdypdy we bu meselede ähli zerur çäreleriň görüljekdigini mälim edipdi.

Karta: Ruhabat etrabynyň "Türkmenistan" daýhan birleşigi we Abadan şäheri.


Ulaldyp gör

Arkadagdan Abadanamy?

Şu ýylyň birinji ýarymynda Aşgabatdan 40 kilometr gündogarda Ahal welaýatynyň täze administratiw şäheriniň düýbüni tutmak meýilleşdirilipdi. Resmi ýagdaýda beýan edilmese-de, assyrynlyk bilen bu şähere Arkadag diýen ady dakmak kampaniýasynyň alnyp barlandygy barada habar berildi.

Adyny aýtmakdan saklanan jogapkär işgär Ahal welaýatynyň täze administratiw şäherini düýpden gurmakdan resmileriň el çekendigini aýdýar. Ahal welaýat häkimliginiň edara ediş binasy täze Abadan şäherinde ýerleşer.

Şeýle hem şol jogapkär işgäriň aýtmagyna görä, geljekde ýurtda altynjy welaýatyň emele gelmegine garaşylýar. Abadan şäheri Ahal welaýatynyň administratiw şäheri bolar. Balkan welaýatynyň Serdar (öňki Gyzylarbat) etrabynyň bolsa Ahal welaýatyna goşulmagy meýilleşdirilýär. Kaka, Tejen, Altynasyr, Babadaýhan, Sarahs etraplarynyň Ahal welaýatynyň düzüminden çykarylyp, täze dörediljek welaýata girizilmeginiň mümkindigi barada ol öz pikirini mälim edýär.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG