Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Aşgabatda ýol gurluşygy alnyp barlanda, köçelere ýygnanýan suwlar lagym turbalary bilen akyp gider ýaly ýagdaý döredilmändir.
Paýtagtda Aşgabatda alnyp barylýan gurluşyklaryň çäginde soňky ýyllar ýol gurluşygyna uly üns berilýär. Şäheriň köp köçeleri rekonstruksiýa edilip, alty zolakly giňeldilen awtoýollara öwrüldi.

Çatryklarda sowa ýollar, ýerasty geçelgeler peýda boldy. Şäheriň günorta böleginde Arçabil şaýoly, Çandybil şaýoly diýlip atlandyrylýan dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze ýollar guruldy.

Çandybil şaýolunyň häzirki wagtda Aşgabadyň daşyndan aýlanyp geçýän halkalaýyn ýoluň bir bölegi, ýoluň galan böleginiň gurluşygy hem güýçli depginde alnyp barylýar, Änew şäherçesini birikdirýän böleginiň hem ýakyn wagtda ulanylmaga beriljekdigi aýdylýar.

Ini 80 metre golaý ugurdaş, eltiji we beýleki ýollar bilen birikdirilýän täze ýollaryň gurluşygy alnyp barlanda, ulag hereketini dolandyrmagyň iň kämil enjamlary we energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary peýdalanmak arkaly döwrebap yşyklandyryş maglumat tablolary bilen üpjün edilýär.

Inženerlik kemçiligimi?

Ýöne ol täze gurulýan ýollaryň diňe bir şäheriň daşynda däl, eýse içinde-de sanynyň artýandygyna garamazdan, görer göze birkemsiz görünýän giň hem tämiz ýollarda sürüjiler üçinem, pyýadalar üçinem ýagynly günlerde dürli kynçylyklar ýüze çykýar.

Soňky günler howa ýagynly bolansoň, köçelerden akýan suwlar kiçeňräk ýaplary ýada salýar. Ýollaryň köp böleklerinde ýol gurluşygy alnyp barlanda ýoluň ýapgyt ýerlerinden akjak suwlaryň haýsy ugra ugrukdyrylmalydygy göz öňünde tutulmandyr. Köçelere ýygnanýan suwlar lagym turbalary bilen akyp gider ýaly ýagdaý hem döredilmändir.

Suratlar Aşgabat şäherinde 4-5-nji ýanwarda düşürildi.

Ýollaryň pesräk ýerlerinde, çatryklarda ýygnanýan suwlar maşynlaryň hem pyýadalaryň hem hereketine päsgel berýär. Maşynlar haýalrak ýöräp, ýollaryny dowam edip bilýärler. Emma pyýadalar çatryklarda töwereklerini garap, kyn günde galýarlar.

Çagaly zenanlaryň, garrylaryň suwuň içinde saklanýan awtoulaglardan düşüp bilmän, öz düşmeli duralgalaryndan geçip gitmeli bolýandyklaryny aýdýanlar hem bar. Şeýle amatsyz duralgalaryň biri hökmünde Atamyrat şaýolunyň ugrunda – Garaşsyzlyk şaýoly bilen Türkmenbaşy şaýolunyň aralygynda ýerleşýän “Halkbankyň” täze binasynyň öňündäki iň soňky gurlan täze duralga görkezilýär.

Duralgalar

Ýolgyralarda salkynlaşdyryş we ýyladyş enjamlary bilen üpjün edilen duralgalar hem gurulýar. Aşgabatly işçi Kerim Täze gurlan şaýollardaky kämil duralgalaryň ilata hezil berýändigini, emma şäheriň köp ýerlerinde ýagdaýyň gözgynydygyny aýdyp, ol şeýle diýdi:

—Şäheriň köp köçeleriniň ugrundaky awtoduralgalarda üç-dört adama niýetlenen demir oturgyçlarda hem ne tomus, yssyda oturyp bolýar, ne-de gyş, sowukda oturyp bolýar. Elleri çagaly eneler, garrylar awtoulaglara garaşyp, aýak üstünde durmaly bolýarlar. Demir oturgyçlar bolsa elleri agyrrak sumkaly ýolagçylara sumkalaryny goýmagakdan başga zada ýaranok.

Soňky ýyllarda şäheriň içindäki köp duralgalarda demir oturgyçlaryň goýylmagy çagalaryň agaç oturgyçlary döwüp, zaýalaýanlygy sebäpli diýilýär. Kerim bu ýagdaý hakda şeýle diýýär:

—Çagalaryň mekdepden gelýän ýa mekdebe barýan wagtlary demir oturgyçlara aýagynyň palçygyny çalyp, duralganyň demir sütünlerinden aslyşyp, sütünleri hapalap duranlary näçe diýseň göze ilýär. Şeýle ýagdaýda gözegçiligi güýçlendirip, beýle etmegiň gelşiksizdigini çagalara düşündirmek gerek. Emma çagalaryň bu hereketlerine ne olaryň ýanyndaky ene-atalary, ne-de geçip barýan ýolagçylar “edýäniň näme” diýýärler. Degişli adamlar bolsa, şäheri owadanlamak üçin duralgalarda demir oturgyçlary goýup, meseläni çözdüm edýärler.
Berdimuhamedow Türkmenistany esasan agrar ýurtlugyndan senagat döwletine öwürmegi wada berdi.
9-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 12-nji fewralda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşgär hökmünde saýlawlaryň öňýanyndaky programmasy bilen milli telewideniýe boýunça çykyş etdi.

Berdimuhamedow saýlawlaryň öňüsyrasyndaky programmalaýyn çykyşynda ylym-bilimi ösdürmäge aýratyn üns beriljekdigini, ýurduň ykdysadyýetini ösdürmek üçin bilimli, täze tehnikalary hem tehnologiýalary ulanyp bilýän kadrlaryň zerurdygyny belledi. Ol Türkmenistany esasan agrar ýurtlugyndan senagat döwletine öwürmegi wada berdi.

Berdimuhamedow Türkmenistanyň örüde bakylýan maldarçylykdan fermerlige geçjekdigini, onuň awtomatlaşdyrylan tehnologiýalar bilen üpjün ediljekdigini nygtady:

—Biz ekerançylyk pudagyny öslürmek arkaly diňe bir ýurdumyzyň azyk garaşsyzlygyny doly üpjün etmän, eýsem ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa miwe we gök, bakja önümleriniň daşary ýurtlara köp möçberlerde iberilmegine hem garaşýarys.

Berdimuhamedow ykdysadyýetiň döwlete degişli bolmadyk pudagyny çalt depginler bilen ösdürmäge uly üns beriljekdigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, ol oba hojalygynda hususy telekeçiligi ösdürmek üçin amatly şertler döretmegi maksat edinýär:

—Telekeçiligi ösdürmäge ýardam berýän jemgyýetçilik guramasy ýurtda hereket edýär. Şol gurama diňe ýurduň içinde däl, onuň daşynda-da uly abraýa eýe boldy. Ýokary tehnologiýaly, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply hususy telekeçiligiň döremegine ýardam bermegi hem göz öňünde tutýarys.

Berdimuhamedow energetika pudagynda gözleg işlerinden we uly ýataklary ulanmakdan başga-da, daşary bazara “mawy ýangyç” akdyrýan ýollaryň ösdüriljekdigini, nebit-gazy gaýtadan işläp, dürli ýokary hilli önümleri öndürmegiň planlaşdyrylýandygyny aýtdy.

Syýasy sistema

Berdimuhamedow jemgyýetçilik guramalaryny döwlet gurluşynyň wezipelerini çözmekde möhüm hyzmatdaş hasap edýär:

—Demokratik institutlary ösdürmek ýurdumyzyň jemgyetçilik –syýasy durmuşyna raýatlaryň işjeň gatnaşmagynyň möhüm bir şerti. Bu bolsa adamlaryň raýatlyk medeniýetiniň kemala gelmegine we ösmegine ýardam etmekde möhüm ähmiýete eýedir. Jemgyýetçilik ynamy, raýatlaryň işjeňligi, arkalaşykly işlemek, adam hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýmak diňe bir raýat jemgyýetiň jebisleşmeginiň esasy şertleri bolmak bilen çäklenmän, eýsem hakyky halk häkimiýetiniň berkarar bolmagynyň zerur şertleri bolup durýar.

Berdimuhammedow öz programmalaýyn beýanatynda türkmen döwletiniň demokratik ösüşiniň täze tapgyrynda saýlawly, ýerli wekilçilikli edaralaryň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň işiniň netijeliligini artdyrmagyň, ýerli öz-özüni dolandyryş edaralarynyň, geňeşleriň jemgyýetçilik-syýasy sistemadaky ornuny ýokarlandyrmagyň möhümdigini hem belledi.

—Men ýerli häkimiýet we öz-özüni dolandyryş edaralarynyň hukuk ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň, döwlete degişli ygtyýarlyklaryň bir bölegini olara bermegiň wagty ýetdi diýip hem hasap edýärin.

Türkmenistanda häzire çenli diňe dolandyryjy partiýa bar we türkmen režiminiň tankytçylary onuň bikanun işleýändigini aýdýarlar. Berdimuhamedow özüniň täze partiýalary döretmegiň we garaşsyz metbugatyň işini talabalaýyk guramagyň tarapynda çykyş edýändigini sözüniň üstüne goşdy:

—Şeýle hem biz ýurdumyzda täze partiýalary döretmek we garaşsyz köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini talabalaýyk guramak ugrunda hem çykyş edýäris. Ýöne halkymyzy jebisleşdirjek, adamlary berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda yhlas bilen tutanýerli zähmet çekmäge ruhlandyrjak partiýalaryň zerurdygyny hem bellemek isleýäris.

Ol çykyşynda Türkmenistanda adam hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýulýandygyny, bu işiň geljekde-de dowam etdiriljekdigini nygtady:

—Şeýle ajaýyp ýurdumyzda şahsyýetiň ähli hukuklary doly berjaý edilýär we geljekde hem üýtgewsiz berjaý ediler.

Berdimuhamedowdan öň Ahal welaýatynda saýlawçylar bilen duşuşyp, öz programmasy bilen çykyş eden Türkmenistanyň prezidentligine kandidat, Daşoguz welaýat häkiminiň orunbasary Rejep Bazarowyň çykyşy telewideniýe arkaly görkezilmän, onuň programmasynyň diňe teswiri berildi.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG