Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

"Geçen ýylky üstünlikleriň biri-de sportsmenlerden käbirleriniň şu ýylky Beýik Britaniýanyň paýtagtynda boljak olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak hukugyna eýe bolmaklarydyr".

Türkmenistanyň 2011-nji ýylda iň uly üstünlik gazanan sportsmenleriniň atlary yglan edildi. Olar jemi 17 adam.


Türkmenistanyň köpçülikleýin habar serişdeleriniň maglumatyna görä, bu türkmenistanly sportsmenleriň geçen ýylky üstünlikleriniň biri-de olardan käbirleriniň şu ýylky Beýik Britaniýanyň paýtagtynda boljak olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak hukugyna eýe bolmaklarydyr.

Resmi maglumata görä, 2011-nji ýyl boýunça iň üstünlikli sportsmenleriň sanawyna giren aýal we erkek sportsmenler agyr atletikada, şeýle-de grek-rim göreşi, dzýudo, boks we kikboksing ýaly göreş tilsimleri boýunça üstünlik gazanypdyrlar.

Türkmenistanyň sport pudagynyň öňki işgäri, SSSR-iň Sport komitetiniň ýanyndaky respublikan futbol mekdebiniň we olimpiýa rezerwi boýunça sport mekdebiniň müdiri bolup işlän Anatoliý Fominiň bellemegine görä, agyr atletika, ilkinji nobatda-da, ştanga götermek we göreşiň dürli görnüşleri köpden bäri türkmen sportunyň öňde baryjy ugurlarydyr.

Käbir üstünlikler

Türkmenistanyň 2011-nji ýyl boýunça iň üstünlikli ştangaçylarynyň üçüsi Ömürbek Bazarbaýew, Daniýar Ismailow we Tolkunbek Hudaýbergenow şu ýyl olimpiýa oýunlaryna gatnaşarlar.

Aşgabadyň "Köpetdag" meýdançasynda tomaşaçylar sport ýaryşlaryna tomaşa edýärler.
Aşgabadyň "Köpetdag" meýdançasynda tomaşaçylar sport ýaryşlaryna tomaşa edýärler.
Bu üç sportsmen 2011-nji ýylyň noýabr aýynda Fransiýanyň paýtagtynda geçirilen Dünýä çempionatynda üstünlikli çykyş etdiler. Hut şol ýaryşda agyr atletika boýunça sportsmen Ömürbek Bazarbaýew agramy 62 kilo çenli iň güýçli sportsmenleriň başky bäşisiniň hataryna giripdi.

Ştangaçy Daniýar Ismailow 2011-nji ýylda Malaýziýanyň Pinanga şäherinde ýaşlaryň arasynda geçirilen Dünýä çempionatynda bürünç medala eýe boldy. Şonda Ismailow 20 ýaşa ýetmedik ýaşlar kategoriýasynda ýaryşypdy.

Türkmenistanyň iň üstünlikli sportsmenleriniň 17 adamlyk sanawynda Arslan Oraşew, Hojamuhammet Toýçyýew, Kyýas Esenow, Amanaly Ataýew, Nursähet Pazzyýew, Gülnar Haýytbaýewa, Guwanç Atabaýew, Döwletmyrat Sapargeldiýew, Yhtyýar Matkerimow, Seýitjan Mirzoýew, Şameret Hallyýew, Çary Çaryýew, Tirkeş Aýazow we Ýagşymyrat Annamyradow dagylaryň atlary-da sanalyp geçilýär.

Ünsi talap edýän ugurlar

Sport ugrundan bilermen Anatoliý Fomin öz wagtynda Türkmentsanda ýeňil atletikanyň we ýaşlar futbolynyň-da Türkmenistanda ösen sport ugurlary bolanlygyny belledi.

Anatoliý Fomin Türkmenistanyň futbol boýunça sport mekdeplerine müdirlik eden döwründe onuň okuwçylarynyň arasynda soňra Tatarstanyň, Özbegistanyň we Orsýetiň futbol komandalarynda oýnan meşhur futbolçy we trener Waleriý Nepomnýaşiý we Orsýetiň “Rubin” futbol komandasynyň häzirki treneri Gurban Berdiýew dagylar hem türgenleşipdiler.

Häzirki wagt Türkmenistanyň sportunyň ösüşine degişli işler ýurduň Syýahatçylyk we sport boýunça döwlet komiteti tarapyndan amala aşyrylýar. 2011-nji ýylda üstünlik gazanan türkmen sportsmenleriniň döwlet tarapyndan nähili sylaglanýanlygy barada Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport boýunça döwlet komitetiniň resmi maglumatynda habar berilmeýär.

Bu wakalaryň fonunda Türkmenistan ýakyn geljekde abraýly halkara sport ýaryşyny geçirmeklige-de taýýarlyk görüp başlady. 2010-njy ýylda Türkmenistan Aziýanyň ýapyk jaýlardaky 5-nji oýunlaryny geçirmek hukuguna eýe boldy. 2005-nji ýylda esaslandyrylan bu oýunlaryň 5-jisi 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriler.
B.Pannier: Belki, Türkmenistanyň hökümetem söz azatlygy meselesinde ýuwaş-ýuwaşdan şeýle prosese öwrenişip bilerdi.

Ýakynda prezident G.Berdimuhamedow özüniň saýlaw programmasy boýunça eden çykyşynda Türkmenistanda garaşsyz habar serişdeleriniň işini ösdürmek barada-da gürrüň etdi. Şu mesele barada Azatlyk Radiosyndan Allamyrat Rahym radionyň Merkezi Aziýa regiony boýunça analitigi Brýus Pannier bilen söhbetdeş boldy.


Azatlyk Radiosy: Türkmenistanyň prezidentiniň garaşsyz medianyň işini ösdürmek baradaky planlary, siziň pikiriňizçe, hakykatdanam durmuşa geçiriljek planlar hökmünde kabul edilip bilnermi?

B.Pannier: Ozaly bilen aýtjak zadym, Berdimuhamedowyň bu sözleriniň tutuşlygyna çyn ýürekden aýdylan sözler däl bolmagy mümkin. Ol hususy fondlara esaslanýan käbir gazetleriň ýa-da beýleki habar serişdeleriniň açylmagyna rugsat berip-de biler. Ýöne men bular ýaly habar serişdelerem, edil ähli beýleki döwlet habar serişdeleri ýaly, senzuranyň gözegçiligi astyna alnar diýip pikir edýärin.

RFE/RL-niň Merkezi Aziýa regiony boýunça analitigi Brýus Pannier
RFE/RL-niň Merkezi Aziýa regiony boýunça analitigi Brýus Pannier
Türkmenistanyň häzirki ýagdaýynda men ýurduň hökümetiniň syýasaty barada kimdir-biriniň erkin makala çap etdirip biljekdigini-de göz öňüne getirip bilmeýärin. Ýöne, islendik ýagdaýda-da, Türkmenistanda açyljak täze habar serişdeleri arkaly nähilidir bir alternatiw garaýyşlar berler diýip pikir etmeýärin.

Azatlyk Radiosy: Brýus, siziň bilşiňiz ýaly, Serhetsiz Reportýorlar Guramasy ýaly käbir halkara guramalarynyň sanawynda media azatlygy boýunça Türkmenistan henizem dünýädäki iň bir ýaramaz ýurtlaryň hatarynda bolmagynda galýar. Siziň pikiriňizçe, bu meselede Türkmenistany “ýaramaz” edýän esasy problemalar nämede?

B.Pannier: Ozaly bilen, Türkmenistanda ähli habar serişdeleri döwletiň eýeçiliginde we hökümetiň berk gözegçiligi astynda. Hiç bir garaşsyz habar serişdesiniň ol ýerde iş alyp barmagy üçin mümkinçilik ýok.

Elbetde, Azatlyk Radiosy we ýene az sanlyja beýleki habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän bir-iki sany adam bar diýip bolar. Ýöne olaram özleriniň nähili mesele barada maglumat berip biljekdikleri barada örän ätiýaçly bolmaly bolýarlar.

Türkmenistan bilen baglanyşykly esasy problemalardan ýene birem, bu ýurduň içine daşary ýurt žurnalistleriniň goýberilmeýändigidir. Şeýlelikde, ýurduň içinden hökümetiň syýasaty barada nähilidir bir ýiti tankydy maglumatlaryň berilmegi bütinleý mümkin däl.

Azatlyk Radiosy: Ýerli häkimiýetler tarapyndan media azatlygyna tarap çynlakaý ädimleriň ädilmeýän halatynda, söz azatlygynyň ýagdaýyny gowulandyrmakda nähili mehanizmler ulanylyp bilner?

B.Pannier: Men bu meselede Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň bu ýurtda iş alyp barýandygyna üns beresim gelýär. Olar, meniň pikirimçe, Gyrgyzystanda-da öz neşirýatlaryny açmak işinden başlapdylar.

Eger ýurduň içinde täze habar serişdeleriniň işine goldaw berjek halkara guramalary bar bolsa, bu habar serişdeleri ýönekeý kemçilikleri gozgamak ýaly meselelerden hem başlap bilerdiler. Ol tankytlar hökümetiň syýasatyna garşy gönükdirilmän, ýönekeýje bir ýerli meseleleri gozgaýan tankyt hem bolup bilerdi.

Beýle ädim ýere nahal ekmek ýaly bir proses. Sen ýere tohum taşlaýarsyň, soň ol kem-kem ösüp, has berkeýär. Belki, Türkmenistanyň hökümetem söz azatlygy meselesinde ýuwaş-ýuwaşdan şeýle prosese öwrenişip bilerdi.

Elbetde, beýle iş bir günüň içinde amala aşmaýar. Biz ýyllaryň dowamynda amala aşyp biläýjek proses barada gürrüň edýäris.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG