Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmenabatda bir zenan prezidentiň geçjek ýoluny arassalaýar. 22-nji noýabr, 2013 ý.
Soňky 3-4 günlükde Türkmenabadyň köçelerinde degişli edaralaryň hersi öz ugry boýunça arassalaýyş hem abatlaýyş işlerini alyp barýarlar. Esasanam, olar Bitarap Türkmenistan we aeroportdan çykýan Gagarin köçeleriniň ugrunda işleýärler.

Aýdylmagyna görä, 26-njy noýabrda prezident Berdimuhamedow Türkmenabada gelýär. Ol şäheriň içinde täze gurlan Bagt köşgüniň açylyşyna gatnaşar. Onuň soňky marşrutynyň bolsa Köýtendag etrabynyň täze şäherçeleri boljakdygy barada il arasynda gürrüňler bar.

Taýýarlyk işleri

Prezidentiň sapary barada resmi tassyklama ýok, emma şäherde görülýan taýyarlyklar möhüm bir şahsýyetiň geljekki saparyndan habar berýär. Bu taýýarlyk ýolbaşçynyň ulag kerweni geçjek ýollarda has göze ilip, köçäniň ugrundaky jaýlar aklanýar, köçeler oňarylýar.

Jaýlar aklanýar
Jaýlar aklanýar
Agzalýan köçeleriň ugrunda ýaşaýan ýaşaýjylardan Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan käbirleriniň aýtmaklaryna görä, bu taýýarlyk çäreleri ýol gyrada ýaşaýanlar üçin aýratyn alada döredýär.

“Öý hojalyk edarasynyň işgärleri balkonyňyzdaky zatlaryňyzyň üstüni ýapyň diýip, öýme-öý aýlanyp ýörler” diýip, şol köçeleriň biriniň ugrunda ýaşaýan we adynyň agzalmagyny islemedik Türkmenabadyň ýaşaýjylaryndan biri Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

Bu taýýarlyk başagaýlygyna, esasanam, şäheriň kommunal hojalyk we ýol gurluşyk edaralarynyň işgärleriniň arasynda göz ýetirmek mümkin. Sebäbi prezidentiň gelerine sanlyja gün galdy, aklanmaly jaýlar, onarylmaly köçe diýseň köp, bu işleri amala aşyrmak bolsa agzalýan edaralaryň işgärleriniň gerdenine düşýär.

"Aýna ýaly ýollar"

Agzalýan iki edaranyň işgärleriniň käbirleri ýoly arassalamak bilen başagaý bolsa, beýlekileri ýoluň gyrasyndaky jaýlary aklamak işini alyp barýarlar. Olaryň öz sözi bilen aýdylanda, işçilere ýol aýna ýaly bolmaly diýlen tabşyryk berlipdir.

Köçelerde der dokýän şeýle işçilerden birem özüni Ýagşymyrat diýip tanadan türkmenabatly ýigit. Ol bu barada şeýle diýýär: “Biz bu tabşyrygy berjaý etmek üçin, kadaly iş sagadyndan gaty ir işe çykýarys, öýe hem gaty giç barýarys. Artykmaç işlän sagatlarymyz üçin goşmaça hak tölenmeýär”.

Prezidentiň geçmeli köçelerinde geçirilýän bu abatlaýyş işleriniň, şol uly ýollaryň daşyna o diýen täsiri ýok. Meselem, oňarylýan ýollaryň ilkinji öwrüminden 50-100 metr içgin aralaşsaň, şäheriň beýleki ýollarynyň çagşap ýatan ýerlerini görse bolsa.

Türkmenabadyň köne “3-punkt” kiçi etrapçasynyň ýaşaýjysy, 50 ýaşlaryndaky Ahmet, soňky bir näçe ýylyň dowamynda uly ýoluň ençeme gezek oňarylandygyny, emma öz etrapçasynyň köçeleriniň ýagdaýyna bolsa ýol-gurluşyk işgärleriniň üns bermeýändigini aýtdy: "Köçämizde soňky gezek bejeriş işleri geçirilen wagty takyk ýadyma düşenok, men ol wagtlar ýaş ýigitdim. Şondan bäri aradan 20 ýyl gowrak wagt geçen bolmaly".

Ahmediň gürrüňini edýän ýollary häzirki abatlanýan köçelerden, uzak bolsa 250 meterlikde ýerleşýär. Emma prezidentiň geçýän köçeleri wagtal-wagtal abatlanyp, sähelçe gyrada ýerleşýän "3-punkutuň" köçeleri bolsa indi ýylyň-ýylyna tomsuna tozanly, gyşyna bolsa palçykly, batgaly bolýar.

"Marşirowkalar"

Emma öňki ýyllardan tapawutlylykda, prezidentiň saparynyň öňüsyrasynda, onuň geçjek köçelerinde adamlaryň eline gül hem baýdak berlip, görülýän marşirowka taýýarlygy welin, bu gezek göze ilmeýär. Beýle taýýarlyklar, umuman aýdylanda, ençeme gün öňünden başlanýardy.

Ýöne prezidenti aeroportda garşylamak hemem onuň açylyşyny amala aşyrmaly Bagt köşgüniň töwereginde taýýarlyk marşirowkalary indi ençeme günden bäri dowam edýär. Oňa, esasanam, okuwçylar we talyplar gatnaşdyrylýar.

Soňky bir näçe günden bäri Türkmenabatda howa sowuk hem bulutly bolup, howanyň sowuklygy edil häzirki gün -5 gradusa barabardyr, howa agşamlaryna hasam sowaýar, marşirowkalar bolsa kähalatlarda giç agşama çenli dowam etdirilýär.
Türkmenabadyň zähmet stadionynda Garaşsyzlyk baýramynda geçiriljek çärelere taýýarlyk görýän ýaşlar. 2013 ý.
Türkmenistanda prezidentiň gatnaşmagynda geçirilýän açylyş dabaralaryna gatnaşmaga taýýarlyk görlüşi we şol çärelerdäki tejribeleri barada ýaşlardan soralanda, ýokary bilimini Amerikada dowam etdirýän Kerim atly ildeşimiz şeýle çärelere daşary ýurda okamaga gaýdýança gatnaşandygyny aýdýar.

Şeýle-de çäreler diýlende, ilkinji göz öňüne gelýän zadynyň daňdan sagat 5-de öýden çykyp, giçlik sagat 4-5-e çenli aç-suwsuz köçede durmaklykdygyny belleýär: “[Prezident]bir ýerini açyp, şol ýerde eglenýän bolsa, iň erbedi. Ýöne, açyp, göni gaýdýan bolsa, barýar, açýar we göni gaýdýar. [Desgany, binany we ş.m] açyp, şol ýerde [prezident] ýygnak, konsert geçirip, eglense, şol yzyna gidýänçä, köçede aç-suwsuz durýaň. Çaşýanlar bolýar, şonda-da näme etjek, durmaly bolýaň.”

Türkiýede ýaşaýan beýleki bir ildeşimiz hem daşoguzly Nesibe. Ol gyşyň sowugyna, tomsuň yssysyna garamazdan, şeýle çärelere mekdepde okaýan döwri ençeme gezek gatnaşandygyny aýdýar.

"Ana geldi, mana geldi..."

Nesibe bir gezeginde prezidentiň Daşoguz welaýatyna sapar etmegine görülýän taýýarlyklaryň 3-4 aý öňünden başlandygyny belläp, şeýle gürrüň berdi: “[Prezident] ana geldi, mana geldi... Joralarymyň köpüsi keselledi. Gyşda geljek-geljek diýdiler. [Ýöne] özem gelmedi, onuň ýerine ministr geldi. Galyň geýinmek, kurtka, başyňa ýaglyk daňynmak ýok. Üşäp-üşäp, kesel bolýaň. Okuwlaryň galýar.”

Häzirki wagtda ýokary bilimini Bangladeşde dowam etdirýän Azat bolsa şeýle çäreler diýlende, sapakdan boşadylyp ýa-da daňdan 4-de turzulyp, prezidentiň gatnaşýan açylyşlaryna 4-5 sagat öňünden alnyp gidilişiniň ýadyna düşýändigini aýdýar.

Azat ýaňy-ýakynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy bilen Mara eden saparyny ýatlap, şonda Marydan prezidentleriň barjak ýerine çenli 70 kilometr aralykda janly koridor düzülendigini we adamlaryň üç gün öňünden çölüň içine alnyp gidilendigini belleýär: “Mary welaýaty göni üç gün öňünden doňduryldy. Prezidentiň barjak ýerine çenli okuwçylardan, studentlerden, döwlet işgärlerinden, hatda doktorlardan janly koridor düzüldi. Şol ýaşlar her kim öz durmaly kilometrine üç gün öňünden alnyp gidildi. Şol ýerde üç günläp ýatdylar-turdylar, ýaşadylar”.

Esasy talaplar

Gürrüňi edilýän bu çärelerde ýerine ýetirilmegi talap edilýän esasy zatlar barada soralanda, Nesibe bu çärelere hökman gatnaşmalydygyny we onda aýdylmaly şygarlaryň, geýinmeli egin-eşik düzgüniniň hökman berjaý edilmelidigini aýdýar. Şeýle-de ol okuwçylar bahalarym gowy goýulmaz, okuwy gutardyş şahadatnamama ikilik baha goýlar diýip, hemme kişiniň bu çärelere gatnaşýandygyny aýdýar.

Kerim bolsa şeýle çärelerden diňe ýarawsyz bolsaň, boşadylýandygyny belläp, şeýle diýdi: “Bir wagt hora gatnaýardym. Çärelere taýýarlyk görülýän wagty rugsat bermediler. Menem çaşmadym-da, çaşjak ýaly etdim. “Mugallym erbet bolýan, gözümiň öňi garaňkyraýar, başym aýlanýar” diýdim. Göni äkidip oturtdylar. “Gowulaşýaňmy?” diýdiler. “Ýok, gowulaşamok” diýdim. Ýanyma iki sany mugallym goşup, öýüne äkidip gaýdyň diýdiler.[Şeýdip], öýüme getirip gitdiler.”

Şeýle çärelere döwlet işgärleriniň ýa-da mekdep okuwçylarynyň we talyplaryň gatnaşdyrylmagyna bolan garaýyşlary barada soralanda, söhbetdeş bolan ýaşlarymyzyň ählisi şeýle çäreleriň asla gerek däldigini aýdýarlar. Olar onuň deregine mekdeplerde we ýokary okuw jaýlarynda dünýä standartlaryna gabat gelýän bilimiň berilmelidigini, şeýle-de döwlet işgärleriniň we doktorlaryň hem öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmelidigini belleýärler.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG